Skutki podatkowe sprzedaży firmowego budynku nie wpisanego...
KS
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Skutki podatkowe sprzedaży firmowego budynku nie wpisanego do ewidencji środków trwałych

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kwoty uzyskane ze sprzedaży budynku, wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie wpisanego do ewidencji środków trwałych ze względu na jego niekompletność i niezdatność do użytkowania nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 21 lipca 2014 r., podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą na niej budową budynku usługowo - mieszkalnego. Podatnik po zakupie tej nieruchomości postanowił kontynuować budowę z zachowaniem jego charakteru usługowo-mieszkalnego. Rozbudowę części usługowej wnioskodawca zaliczył do inwestycji w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. Wartość kosztów, które miały zostać zaliczone do wartości początkowej tworzonego środka trwałego ustalono proporcją określającą udział powierzchni przypadającej na część usługową w powierzchni całkowitej budynku. Pierwszy etap prac zakończono w 2003 r. i w grudniu 2003 r. podatnik uzyskał od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego pozwolenie na częściowe użytkowanie budynku. Budynek z uwagi na jego niekompletność nie mógł być wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Do czasu sprzedaży budowa części niemieszkalnej budynku nie została zakończona. W grudniu 2009 r. nieruchomość została sprzedana, a przychód z tej sprzedaży wnioskodawca zaliczył do przychodów z działalności gospodarczej w części przeznaczonej dla celów prowadzonej działalności (około 80%) i dokonał opodatkowania tej sprzedaży w zeznaniu rocznym złożonym za ten okres rozliczeniowy.

Podatnik we wniosku o interpretację zapytał, czy obowiązek zaliczenia do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie sprzedaży składników majątku będących środkami trwałymi, które zostały ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie podatnika obowiązek zaliczenia do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie sprzedaży składników majątku będących środkami trwałymi, które podatnik wpisał do ewidencji środków trwałych i nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży nieruchomości niebędących składnikiem przedsiębiorstwa podatnika, niewpisanych do przedmiotowej ewidencji.

Stanowisko fiskusa

Dyrektor izby skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Uznał, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof).

Podatnik złożył skargę na interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Podtrzymał w niej swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Co orzekł sąd?

WSA w Gliwicach uchylił interpretację i uznał, że narusza ona art. 14 ust. 1 updof. Zdaniem sądu organ podatkowy błędnie zaliczył do przychodów związanych z działalnością gospodarczą sprzedaż budynku wykorzystywanego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, który nie został ujęty w ewidencji środków trwałych, a nawet nie podlegał takiemu obowiązkowi ewidencji, ponieważ nie był w całości kompletny i zdatny do użytku, a przez to nie spełniał kryterium uznania go za środek trwały.

W art. 14 ust. 1 updof w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 updof ustawodawca zdefiniował przychód z działalności gospodarczej jako kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Kwoty te muszą być jednak uzyskane w ramach źródła, którym jest działalność gospodarcza.

Sprzedaż nieruchomości, czy jej części (przy spełnieniu warunków ustawowych), stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów, chyba że zbycie to następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a updof).

Nie jest sprzedażą wykonywaną w ramach działalności gospodarczej jednostkowe zbycie nieruchomości, nabytej w celu innym, niż obrót nią jako towarem handlowym, a taka sytuacja ma miejsce w omawianej sprawie.

Dlatego też kwoty uzyskane ze sprzedaży budynku stanowiącego część składową nieruchomości, o którym mowa we wniosku o wydanie zaskarżonej interpretacji, który to budynek co prawda był wykorzystywany w działalności gospodarczej skarżącego i jednocześnie nie stanowił w sensie obiektywnym środka trwałego,

ponieważ nie był w całości kompletny i zdatny do użytku, a tym samym w ogóle nie podlegał obowiązkowi wpisu do ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 updof – podkreślił sąd.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PESEL czy NIP, - który z identyfikatorów podatnik powinien wpisać w PIT?