Przychody nieewidencjonowane fakturami? Jak uwzględnić je...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Przychody nieewidencjonowane fakturami? Jak uwzględnić je w PKPiR

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że w przypadku, kiedy podatnik dokonuje sprzedaży nieudokumentowanej, zapis przychodów w księdze odbywa się na podstawie dowodu wewnętrznego. Taki dowód należy wystawić na koniec dnia pracy, wykazując w jednej kwocie wartość przychodów za dany dzień.

 

Przykładowy wzór dowodu wewnętrznego

 

  Imię i nazwisko podatnika:

  Adres:

 Miejscowość, data

 

                                    DOWÓD WEWNĘTRZNY nr 17/2010 r.

                                       Sprzedaż nieudokumentowana

Tytuł wpisu:

Utarg dzienny w dniu (data):

Wartość sprzedaży:

Kwota:

Słownie (kwota utargu):

Sporządził:

podpis

Zatwierdził:

Podpis osoby odpowiedzialnej/właściciela

Pozycja księgowa nr:

 

Po zakończeniu dnia pracy podstawą dokonania dziennego zapisu w podatkowej księdze jest dowód wewnętrzny. Dowód należy przygotować nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Wyróżnia się dwa przypadki, kiedy ewidencjonowanie przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej na podstawie dowodów wewnętrznych nie ma zastosowania. Pierwszy wynika z faktu prowadzenia ewidencji sprzedaży, natomiast drugi związany jest z ewidencjonowaniem przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży do potrzeb podatku dochodowego zgodnie z treścią § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, jeśli zlecają prowadzenie podatkowej księgi biuru rachunkowemu oraz w sytuacji, kiedy podatkową księgę prowadzą samodzielnie, ale w oparciu o zasady określone dla biur rachunkowych, czyli dokonując zapisów chronologicznie do dnia 20. następnego miesiąca w sposób umożliwiający terminowe rozliczenie podatku dochodowego.  

 

Z § 8 ust. 2 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży obowiązują następujące wymogi:

 

a) ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami lub rachunkami, kwotę przychodu,

 

b) ewidencję należy zbroszurować i ponumerować jej karty,

 

c) zapisów w ewidencji dokonuje się raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

 

Podatnicy nie są zobowiązani do sporządzania dowodów wewnętrznych w przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży. Przychody ze sprzedaży nieudokumentowanej wpisują wprost do ewidencji sprzedaży. Na koniec miesiąca przenoszą sumę przychodów wykazanych w ewidencji do kolumny 7 podatkowej księgi (wartość sprzedanych towarów i usług). Zgodnie z § 19 ust. 6 rozporządzenia zapisu w księdze dokonuje się w jednej kolumnie.

 

Jeżeli natomiast podatnicy ewidencjonują sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych, które wynikają z raportów dobowych (skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów – wynikają z odrębnych ewidencji).

 

Ponadto, zapisów w księdze dokonuje się na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. W oparciu o nie zapisy dokonywane są w księdze na koniec każdego miesiąca, jednak nie później niż do dnia 20. danego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!