Przychody nieewidencjonowane fakturami? Jak uwzględnić je...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Przychody nieewidencjonowane fakturami? Jak uwzględnić je w PKPiR

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że w przypadku, kiedy podatnik dokonuje sprzedaży nieudokumentowanej, zapis przychodów w księdze odbywa się na podstawie dowodu wewnętrznego. Taki dowód należy wystawić na koniec dnia pracy, wykazując w jednej kwocie wartość przychodów za dany dzień.

 

Przykładowy wzór dowodu wewnętrznego

 

  Imię i nazwisko podatnika:

  Adres:

 Miejscowość, data

 

                                    DOWÓD WEWNĘTRZNY nr 17/2010 r.

                                       Sprzedaż nieudokumentowana

Tytuł wpisu:

Utarg dzienny w dniu (data):

Wartość sprzedaży:

Kwota:

Słownie (kwota utargu):

Sporządził:

podpis

Zatwierdził:

Podpis osoby odpowiedzialnej/właściciela

Pozycja księgowa nr:

 

Po zakończeniu dnia pracy podstawą dokonania dziennego zapisu w podatkowej księdze jest dowód wewnętrzny. Dowód należy przygotować nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Wyróżnia się dwa przypadki, kiedy ewidencjonowanie przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej na podstawie dowodów wewnętrznych nie ma zastosowania. Pierwszy wynika z faktu prowadzenia ewidencji sprzedaży, natomiast drugi związany jest z ewidencjonowaniem przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży do potrzeb podatku dochodowego zgodnie z treścią § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, jeśli zlecają prowadzenie podatkowej księgi biuru rachunkowemu oraz w sytuacji, kiedy podatkową księgę prowadzą samodzielnie, ale w oparciu o zasady określone dla biur rachunkowych, czyli dokonując zapisów chronologicznie do dnia 20. następnego miesiąca w sposób umożliwiający terminowe rozliczenie podatku dochodowego.  

 

Z § 8 ust. 2 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży obowiązują następujące wymogi:

 

a) ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami lub rachunkami, kwotę przychodu,

 

b) ewidencję należy zbroszurować i ponumerować jej karty,

 

c) zapisów w ewidencji dokonuje się raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

 

Podatnicy nie są zobowiązani do sporządzania dowodów wewnętrznych w przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży. Przychody ze sprzedaży nieudokumentowanej wpisują wprost do ewidencji sprzedaży. Na koniec miesiąca przenoszą sumę przychodów wykazanych w ewidencji do kolumny 7 podatkowej księgi (wartość sprzedanych towarów i usług). Zgodnie z § 19 ust. 6 rozporządzenia zapisu w księdze dokonuje się w jednej kolumnie.

 

Jeżeli natomiast podatnicy ewidencjonują sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych, które wynikają z raportów dobowych (skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów – wynikają z odrębnych ewidencji).

 

Ponadto, zapisów w księdze dokonuje się na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. W oparciu o nie zapisy dokonywane są w księdze na koniec każdego miesiąca, jednak nie później niż do dnia 20. danego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty