Podatek u źródła 2022/2023 – najważniejsze informacje
Podatnik.info
podatnik.info

Podatek u źródła 2022/2023 – najważniejsze informacje

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Podatek u źródła – co to?

Każda osoba uzyskująca dochody na terytorium Polski musi wykazać je w rozliczeniu podatkowym w urzędzie skarbowym oraz odprowadzić podatek dochodowy. Dotyczy to nie tylko osób posiadających status rezydenta, ale także nierezydentów. W takim przypadku mówimy nierzadko o Withholding Tax (WHT) – podatek u źródła. Co to jest? Na czym polega to zobowiązanie i kiedy trzeba je opłacić? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Podatek u źródła 2022/2023 to zryczałtowany podatek dochodowy, który stosuje się zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i prawnych. Zobowiązanie to jest pobierane przez płatników posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w Polsce, gdzie powstaje dochód. Najczęściej o podatku u źródła mówi się, kiedy dochód został uzyskany na terytorium kraju przez nierezydenta będącego osobami fizycznymi lub innymi podmiotami.

Pojawiają się jednak przypadki, kiedy zobowiązanie obowiązuje także rezydentów. Dotyczy to między innymi wypłat dywidendy od podmiotu krajowego.

Co więcej, od 1 stycznia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady poboru podatku u źródła. Część z nich obowiązuje już od 26 października 2022 roku. Najważniejsze informacje o obowiązujących przepisach znajdują się w dwóch aktach prawnych:

Podatek u źródła obowiązuje określone przychody uzyskane przez osoby fizyczne (PIT) oraz osoby prawne (CIT). Poniżej znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie z podziałem ze względu na status podatnika.

Podatek u źródła od osób prawnych (CIT) obejmują przychody uzyskiwane:

 • przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.
 • zarówno przez rezydentów, jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Podatek u źródła od osób fizycznych (PIT) obejmuje przychody uzyskiwane przez nierezydentów z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń.

Uwaga! W zależności od rodzaju przychodów może obowiązywać stawka podatku 20% lub 10%. Należy zwrócić w tym przypadku przede wszystkim na rodzaj świadczonych usług. Obowiązek poboru podatku ciąży na wypłacającym należności z wyżej wymienionych tytułów.

Kto jest zwolniony z podatku u źródła?

Co ważne, istnieje możliwość skorzystania z preferencji oraz całkowitego zwolnienia z poboru podatku u źródła. Aby skorzystać z tej możliwości, należy przede wszystkim posiadać certyfikat rezydencji. Jest to dokument stwierdzający, że osoba fizyczna lub prawna mieszka czy też ma siedzibę na terenie kraju, w którym płaci podatek. Podatnicy w Polsce mogą uzyskać taki certyfikat w urzędzie skarbowym, wysyłając formularz CFR-1.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele zależy także od przepisów podatkowych w krajach objętych transakcją oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a danym krajem. Dodatkowo podatek u źródła 2022/2023 obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają również limit kwotowy.

Obowiązek pobrania podatku występuje w przypadku przekroczenia w danym roku podatkowym kwoty ponad 2 mln zł wypłat na rzecz jednego podatnika. Jeżeli wartość wypłat jest niższa, wówczas można zastosować zwolnienie z poboru podatku lub obniżoną stawkę. Płatnik ma jednak obowiązek zachowania należytej staranności podczas weryfikacji warunków.

Co więcej, po przekroczeniu 2 mln złotych nadal istnieje możliwość zastosowania zwolnienia lub stawki z umowy międzynarodowej. Wymaga to jednak złożenia oświadczenia WH-OSC (w przypadku osób prawnych) czy też WH-OSP (w przypadku osób fizycznych). Dokument należy dostarczyć najpóźniej w dniu wypłaty należności.

Oświadczenie zawiera informacje od płatnika na temat:

 • posiadania dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • nieposiadania wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności, które wykluczają możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek u źródła 2022/2023 – to musisz wiedzieć!

Zgodnie z nowymi przepisami, istnieje możliwość niepobierania podatku u źródła nawet w przypadku przekroczenia 2 mln złotych nie tylko w przypadku złożenia wspomnianego wyżej oświadczenia. Jeżeli wypłaty dotyczą odsetek, praw autorskich i licencji oraz dywidend, może nie pobrać podatku u źródła na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu preferencji. Mówi o tym art. 26 ust. 2g ustawy o podatku CIT.

Taki dokument można uzyskać od właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Opinia zostanie wydana bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia odpowiedniego wniosku. Naczelnik ma prawo do odmowy wydania dokumenty w przypadku:

 • uzasadnionych wątpliwości dotyczących zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;
 • uzasadnionych przypuszczeń wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania), środków ograniczających umowne korzyści lub art. 22c CIT;
 • uzasadnionych przypuszczeń, że podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2, nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.

Co więcej, jeżeli podmiot nie posiada opinii ani nie złożył oświadczenia, wówczas można złożyć wniosek o zwrot podatku w przypadku spełnienia warunków, obowiązujących w przypadku preferencji.

Podsumowanie: Podatek u źródła – co to jest i jakie zasady obowiązują

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące WHT oraz możliwości zwolnienia z jego poboru:

 • Niektóre podmioty są zobowiązane do wywiązania się z płatności Withholding Tax WHT (podatek u źródła). Co to jest? Pojęcie to dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Są one pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód.
 • Podatek ten dotyczy między innymi: odsetek, praw autorskich i licencji oraz dywidend.
 • Podatek u źródła 2022/2023 jest obowiązkowy w przypadku wypłat powyżej 2 mln złotych dla jednego podmiotu i może wynosić standardowo 10 lub 20%
 • Co ważne, można skorzystać ze zwolnienia z podatku nawet po przekroczeniu 2 mln złotych. Należy w tym przypadku zadbać o złożenie oświadczenia WH-OSC (w przypadku osób prawnych) czy też WH-OSP (w przypadku osób fizycznych).
 • Zgodnie z nowymi przepisami, istnieje także możliwość złożenia wniosku do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego o opinie o stosowaniu zwolnienia.
 • Naczelnik ma obowiązek wydania opinii nie później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku do urzędu. Wyjątkiem są sytuacje, które wzbudzają wątpliwości – omówione w artykule.

Jeżeli masz wątpliwości, czy musisz zapłacić podatek u źródła 2022/2023, możesz zapytać o poradę jednego z naszych ekspertów. Każdy użytkownik, który zdecyduje się na pobranie darmowego programu Podatnik.info, ma prawo do zadania dowolnego pytania specjalistom. Ponadto w okresie składania deklaracji PIT możesz skorzystać z trzech rozwiązań, które ułatwią dopełnienie formalności. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z bezpłatnego programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT?