Ogólnopolskie Programy Operacyjne funduszy unijnych
Redakcja
http://sxc.hu/

Ogólnopolskie Programy Operacyjne funduszy unijnych

Utworzenie konkretnych programów, według których można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pomaga odpowiednio ukierunkować działania przedsiębiorców.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Programy Operacyjne mają na celu opisywać, kto i na co może otrzymać dotację. Zapoznanie się z charakterystyką danego programu pozwoli przedsiębiorcy dopasować swój projekt do możliwości jego realizacji w ramach funduszy europejskich.

 

Ujmowanie wydatków w formę programów pozwala porównać wytyczne Unii Europejskiej i złożone projekty. Unijne Programy Operacyjne dla Polski powstały na podstawie Narodowej Strategii Spójności, co jest pomocne w precyzowaniu priorytetów dla działań funduszowych. Przedsiębiorca z kolei może mieć pewność, że wniosek i projekt, które zostaną sformułowane według wytycznych danego programu, będą zgodne z wytycznymi Wspólnoty Europejskiej.

 

Obecnie ogólnopolskimi programami finansującymi są:

 

  • Program Infrastruktura i Środowisko

Program służy poprawie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska. Celem PO IiŚ jest atrakcyjność Polski dla inwestorów oraz wpływ na polepszenie poziomu życia mieszkańców Polski.

 

W ramach dotacji z PO IiŚ można ubiegać się o finansowanie działań związanych z: energetyką, dostarczaniem wody, usuwaniem ścieków i odpadów oraz transportem. Program ten wspiera projekty, które wymagają często bardzo dużego wkładu finansowego i jednocześnie te z nich, które obejmują zasięgiem więcej niż jedno województwo. PO IiŚ jest szczególnie zainteresowany projektami, które są ekologiczne i mają na celu ochronę środowiska.  • Program Innowacyjna Gospodarka

Program wesprze szeroko innowacyjność polskich przedsiębiorców. Firma, która chce pozyskać środki z PO IG, powinna realizować projekt związany z innowacyjnością produktową (wytworzenie nowego, lepszego produktu), procesową (wytworzenie produktu w inny, nowocześniejszy sposób), marketingową lub organizacyjną.  PO IG wspiera programy o charakterze ogólnopolskim. Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności polskiej nauki.

 

 

  • Program Kapitał Ludzki

Program jest w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest pełne i prawidłowe wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich w Polsce, co doprowadzić ma do wzrostu poziomu zatrudnienia i wykształcenia. Program KL docelowo rzutuje na podkreślenie konkurencyjności polskiej gospodarki, jako źródle wiedzy zawodowej i przedsiębiorczości. Fundusze programu są skierowane dla tzw. projektów miękkich: szkoleń, seminariów, programów rozwojowych oraz doradztwa.

 

 

  • Program Rozwój Polski Wschodniej

Polska Wschodnia to określenie obejmujące województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.  Obszary Polski wschodniej to bardzo często tereny rolnicze, które wymagają wsparcia finansowego. PO PRW został stworzony, aby przyspieszyć tempo, w którym rozwija się Polska Wschodnia. Sposobem na dokonanie tego ma być finansowa pomoc dla firm, które chcą poszerzać swoją działalność, unowocześniać swoje zasoby i swoje produkty. Równie ważnym elementem jest zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców Polski Wschodniej dostępu do szybkiego internetu oraz poprawienie sieci dróg na tym terenie. Poza tym, część środków w ramach tego programu została zarezerwowana na projekty dotyczące rozwoju turystyki.

 

 

  • Program Pomoc Techniczna

Celem tego programu jest wsparcie instytucji, które są odpowiedzialne za przyznawanie dotacji unijnych w Polsce. Przygotowują one całą dokumentację, prowadzą nabory wniosków, sprawdzają wnioski i decydują, kto otrzyma dotację. Program ma pomóc wprowadzić sprawny i bezkolizyjny sposób pracy nad wnioskami osób ubiegających się o wsparcie z funduszy, jak i rozwinąć sieć informacyjną dla zainteresowanych unijnymi dotacjami.

 

 

  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Europejska Współpraca Terytorialna zawiera w sobie trzy typy :
- programy współpracy transgranicznej,
- programy współpracy transnarodowej,
- programy współpracy międzyregionalnej.

 

 

  • 16 Programów Regionalnych

Programy Regionalne są dostosowane do potrzeb każdego z województw.Programy w perspektywie finansowej 2007-2013

 


Nazwa Programu Operacyjnego

Kwota środków zarezerwowanych

na realizację Programu [mld euro]

Infrastruktura i Środowisko 37,6
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 17,2
Regionalne Programy Operacyjne 16,5
Kapitał Ludzki 11,5
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 9,7
Europejska Współpraca Terytorialna 8,5
Rozwój Polski Wschodniej 2,3

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich

0,9
Pomoc Techniczna 0,6

 

 

 

 

Materiał i dane liczbowe pochodzą z oficjalnego serwisu internetowego

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój