Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Od otrzymanej kary umownej też trzeba zapłacić podatek
http://sxc.hu/

Od otrzymanej kary umownej też trzeba zapłacić podatek

Kara umowna stanowi dla wierzyciela zabezpieczenie na wypadek niewywiązania się kontrahenta z przedmiotu zawartej umowy. Choć jest to forma odszkodowania, to wypłata kwoty z tytułu kary umownej, skutkuje powstaniem obowiązku na gruncie PIT i koniecznością rozliczenia otrzymanej wartości razem z innymi przychodami z działalności gospodarczej.

Klauzula kary umownej to istotny punkt umów zawieranych z wykonawcami różnego rodzaju zleceń, jak chociażby prac remontowych, czy też budowlanych. Stanowi bowiem dla odbiorcy usługi zabezpieczenie na wypadek niewywiązania się kontrahenta z przedmiotu zawartej umowy w wyznaczonym terminie lub niewłaściwego wykonania zlecenia.

Kara przewidziana w umowie

Kodeks cywilny przewiduje, że w zawierając umowę można zastrzec, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, czyli kary umownej.

Kara umowna to wartość pieniężna określona w umowie, wypłacana wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, bez względu na wysokość poniesionej szkody.

Trzeba doliczyć do innych przychodów

Kwota otrzymana z tytułu kary umownej nie pozostaje jednak obojętna podatkowo. Dla przedsiębiorcy, który ją otrzymał stanowi ona bowiem przychód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu PIT. Oznacza to, że wartość otrzymanego w ten sposób odszkodowania należy doliczyć do pozostałych przychodów z działalności gospodarczej i ustalić wysokość zobowiązania zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Przykład: Przedsiębiorca, który opodatkowuje uzyskane przez siebie przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na zasadach właściwych dla podatku liniowego, otrzymał środki pieniężne z tytułu kary umownej. W takiej sytuacji otrzymana kwota z tego tytułu podlega opodatkowaniu również 19-proc. podatkiem liniowym.

Niezbędne otrzymanie

Warto ponadto zaznaczyć, iż w przypadku kar umownych, w przeciwieństwie do innych przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania środków pieniężnych. Oznacza to, że gdy kara umowna, chociaż przewidziana w kontrakcie, nie zostanie jednak faktycznie otrzymana, to przychód nie powstanie.

Co więcej, w przypadku ewentualnej kompensaty wartości kary umownej z kwoty należnej z tytułu wykonanej usługi, obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje analogicznie w chwili dokonania potrącenia stosownej kwoty, co zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17.11.2008r. (nr I LPB1/415-659/08-2/IM).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax_care_-_logo_150

Loading Comments