Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

O tym, że nie prowadzisz działalności zadecydują trzy...
http://sxc.hu/

O tym, że nie prowadzisz działalności zadecydują trzy przesłanki

Określenie „działalność gospodarcza” jest powszechne. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jego potoczne znaczenie pokrywa się z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym.

Aby prowadzony biznes móc określić mianem działalności gospodarczej koniecznym jest łączne spełnienie określonych warunków.

Zarówno sposób opodatkowania, jak również możliwość wybrania formy rozliczenia podatku dochodowego są uzależnione od tego, czy czynności z tytułu których uzyskiwane są przychody można zaliczyć do działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza w świetle przepisów ustawy o podatku chochołowym od osób fizycznych

Działalność gospodarczą na gruncie PIT to działalność zarobkowa, polegająca w szczególności na wytwarzaniu, budowie, handlu, jak również świadczeniu usług, poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czynności te muszą być prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły we własnym imieniu. Sam rezultat nie ma znaczenia dla zaliczenia ich do działalności gospodarczej.

Ważna jest odpowiedzialność i samodzielność w realizacji

To jednak nie wszystko. Trzeba bowiem pamiętać, że podejmowane działania nie stanowią działalności gospodarczej w świetle ustawy o PIT, gdy wystąpią łącznie następujące warunki:

• odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający ich wykonanie,
• są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego,
• sam wykonujący nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Oznacza to, iż w przypadku, gdy wykonawca, choć nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za efekt swojej pracy, wykonuje ją bez kierownictwa zlecającego lub przyjmuje w związku ze swoją aktywnością zarobkową ryzyko gospodarcze, to uzyskane wynagrodzenie będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej. Dla wyłączenia konieczne jest bowiem spełnienie łącznie wszystkich wskazanych powyżej warunków.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax_care_-_logo_150

Loading Comments