Można sprzedawać do Francji i rozliczać VAT w Polsce
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Można sprzedawać do Francji i rozliczać VAT w Polsce

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Istotna jest jednak wartość sprzedaży do każdego z państw. Jeżeli bowiem nie przekroczy limitu określonego przez dany kraj, to istnieje możliwość opodatkowania transakcji w kraju bez potrzeby rejestracji w innym państwie.

Sprzedaż towarów np. konsumentowi, który mieszka w innym państwie członkowskim (lub innemu podmiotowi, który nie rozlicza VAT-u z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia), który znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowi tzw. sprzedaż wysyłkową. Elementem niezbędnym jest wysyłka lub transport przedmiotu transakcji do nabywcy. 

Przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Opodatkowanie w kraju nabywcy

W takim przypadku, gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT zobowiązanym do rozliczenia podatku, taką sprzedaż rozlicza sprzedawca w państwie nabywcy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie wykazuje tej sprzedaży w Polsce lecz powinien zarejestrować się w kraju nabywcy i rozliczyć podatek na zasadach obowiązujących w tamtym państwie. Wysyłając więc w tej procedurze towar np. do Francji należy zarejestrować się jako podatnik VAT we Francji i naliczyć podatek według stawki obowiązującej dla tych towarów we Francji. Podatek trzeba będzie wpłacić do urzędu we Francji w obowiązujących tam terminach.

Najpierw należy ustalić limit

Taka procedura stanowiłaby jednak znaczną barierę w przypadku dokonywania jednostkowych transakcji na rzecz nabywców w innych państwach. Z tych względów został ustalony wyjątek pozwalający na opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej w Polsce. Dostawę towarów uznaje się bowiem za dokonaną w Polsce (czyli tu zostanie rozliczony podatek bez konieczności rejestracji w innym państwie), jeżeli całkowita wartość towarów wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z Polski (pomniejszona o kwotę podatku) nie przekracza limitu ustalonego przez to państwo (jego wysokość ustala każde z państw samodzielnie; dla dostaw dokonywanych w odwrotnym kierunku czyli przez przedsiębiorców z innych państw członkowskich do Polski wynosi on 160 tys. zł.). Ale uwaga! Taka możliwość nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych. Wtedy dostawę uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium państwa przeznaczenia. 

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Właściciel warunkowy – zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej