Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Likwidacja firmy a spis z natury w PIT
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Likwidacja firmy a spis z natury w PIT

Likwidując prowadzoną działalność gospodarczą przedsiębiorca w ramach podatku PIT musi sporządzić nie tylko wykaz składników majątku, ale dodatkowo również spis z natury.

Jeżeli podatnik chce przeprowadzić spis z natury w związku z likwidacją firmy, to musi o tym fakcie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego co najmniej 7 dni przed planowaną datą jego sporządzenia.

Elementy spisu z natury w PIT

Zgodnie z art.28 ust. 2  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,  spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegających spisowi,
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Oprócz tego zgodnie z art. 29 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia , spis z natury dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień likwidacji firmy musi objąć:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.


Dodatkowo w przeciwieństwie do spisów sporządzanych w trakcie roku, w przypadku likwidacji działalności musi on również zawierać informacje o wyposażeniu.

Ponadto obowiązkiem podatnika jest dokonanie wyceny majątku objętego spisem z natury, w tym wyposażenia. Na dzień likwidacji działalności gospodarczej poszczególne składniki majątku wycenia się według cen zakupu. Oznacza to, że majątek wycenia się według cen, które nabywca płaci za towar pomniejszony o podatek VAT. Wyceny należy dokonać w terminie maksymalnie 14 dni licząc od dnia zakończenia spisu z natury. 


Podatnik.info 

Loading Comments