Koszty postępowania przed wojewódzką komisją do spraw...
KS
http://sxc.hu/
HILLS LTS S.A.

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w odróżnieniu od postępowania sądowego, inaczej ukształtowana jest kwestia kosztów tegoż postępowania, a zwłaszcza widoczna jest różnica w ich wysokości. Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi podmiot składający wniosek jeśli orzeczono o braku zdarzenia medycznego,  bądź w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym ponosi je podmiot leczniczy prowadzący szpital. W przypadku natomiast, gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia to właśnie on ponosi koszty postępowania.

Wysokość kosztów wojewódzka komisja ustala w orzeczeniu. Kwotę stanowiącą ich równowartość należy wpłacić na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Na koszty postępowania składa się opłata z tytułu złożenia wniosku w wysokości 200 zł, zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję oraz wynagrodzenie za sporządzenie opinii. Należy zauważyć, że wydatki związane z doręczaniem wezwań i innych pism wojewódzkiej komisji oraz ze zwrotem opłat nie obciążają podmiotu składającego wniosek, podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ani ubezpieczyciela.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. 2011, Nr 294, poz. 1740), zryczałtowane koszty w postępowaniu przed wojewódzką komisją wynoszą:

  • 83,58 zł za każde zakończone 100 km – w przypadku kosztów podróży osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
  • 34,50 zł za każdy nocleg – w przypadku kosztów noclegu osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
  • 153,57 zł za każdy dzień – w przypadku utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję.


Do kosztów postępowania zalicza się również wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez lekarza specjalizującego się w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia o ile oczywiście zajdzie potrzeba skorzystania przez wojewódzką komisję z informacji specjalnych, a tym samym sporządzenia opinii na potrzeby postępowania. Wynagrodzenie z tytułu sporządzenia opinii wynosi 300 zł, z tym że kwota ta ulega zwiększeniu o:

  • 150 zł w przypadku, gdy opinię sporządza osoba z tytułem naukowym profesora;
  •  100 zł gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego;
  • 60 zł jeśli opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora.


Należy więc zauważyć, że postępowanie przed wojewódzką komisją, może być rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym bowiem koszty postępowania przed sądem znacznie mogą przekroczyć koszty postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż sama opłata z tytułu wniesienia powództwa wynosi 5% od wskazanej wartości przedmiotu sporu, podczas, gdy opłata z tytułu wniosku do wojewódzkiej komisji jest stała i niezależna od kwoty jakiej się domaga osoba składające wniosek. Powyższa uwaga jest aktualna również w stosunku do kosztów związanych z opinią lekarzy lub osób specjalizujących się w innych dziedzinach. Przed wojewódzką komisją koszt sporządzenia opinii wyniesie maksymalnie 450 zł, podczas gdy wynagrodzenia biegłych sądowych, co do zasady, znaczenie przewyższają podaną kwotę. Co więcej, zakończenie postępowania przed wojewódzką komisją nie wiąże się z obowiązkiem przyjęcia kwoty zaproponowanej przez ubezpieczyciela jako odszkodowanie i zadośćuczynienie. W przypadku odmowy jej przyjęcia, wnioskodawca może nadal dochodzić swoich praw przed sądem.

Warto także pamiętać, że złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach Kodeksu Cywilnego, wynikających ze zdarzeń objętych wnioskiem.


Aleksandra Piotrowska
Aplikant adwokacki
HILLS LTS S.A. 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Od odszkodowania przyznanego przez sąd pracownik nie zapłaci podatku