Od odszkodowania przyznanego przez sąd pracownik nie...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Od odszkodowania przyznanego przez sąd pracownik nie zapłaci podatku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT zapłacić trzeba będzie np. od otrzymanego od byłego pracodawcy odszkodowania ustalonego polubownie, podatku unikniemy za to od kwoty odszkodowania przyznanego przez sąd.

Według ustawy o PIT przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u pracownika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Przychodem etatowca są zatem też pieniądze wypłacone mu w ramach odszkodowania, ale nie w każdym przypadku będą opodatkowane.

Wolne od podatku

Wolne od PIT są otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, o których wysokości i zasadach ustalania mówią bezpośrednio inne ustawy i akty wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw. Równocześnie, aby przyznane odszkodowanie lub zadośćuczynienie było wolne od podatku, nie może wynikać z innej umowy lub ugody, niż ugoda sądowa.

Zasady i podstawy do wypłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę reguluje Kodeks Pracy. Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza prawo, sąd pracy orzeka o bezzasadności wypowiedzenia i od rozwiązanych już umów może zarządzić odszkodowanie. Jego wysokość to wynagrodzenie za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższe jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16.05.2014 r. o sygn. IPTPB2/415-117/14-2/AK, odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku sądu za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rekompensaty, od których trzeba zapłacić PIT

Może zdarzyć się tak, że na podstawie ugody sądowej dochodzi do zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę i strony godzą się na rozwiązanie jej za porozumieniem stron, gdzie pracodawca zobowiązuje się do wypłaty pracownikowi kwoty, którą ustalili wspólnie. Nie znajduje tu zatem zastosowania zwolnienie z PIT kwoty odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę – wartość odszkodowania nie wynika wprost z przepisów prawa, a luźne, uwzględniające interesy obu stron ustalanie jego wysokości wyłącza spod zwolnienia. Wypłacona pracownikowi rekompensata będzie przychodem ze stosunku pracy, od której pracodawca musi naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na PIT. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 19.12.2012 r. o sygn. IPTPB1/415-557/12-4/MAP.

Opodatkowane PIT-em są odszkodowania i zadośćuczynienia:

  1. określone w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odprawy pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  3. odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowania przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
  7. odszkodowania wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składka  na grupowe ubezpieczenie pracownika jest jego przychodem