Jeden numer konta do rozliczeń podatkowych. Zmiany od...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/

Jeden numer konta do rozliczeń podatkowych. Zmiany od stycznia 2020

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do następnych akapitów:

 

Indywidualny rachunek podatkowy - co to takiego?

 

Indywidualny rachunek podatkowy, nazywany też indywidualnym mikrorachunkiem podatkowym, przypisany jest do danego podatnika. 

Wprowadzono go na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązanie to zostało przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z przepisami, obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Jeszcze do końca 2019 roku podatki opłacane były na właściwe numery kont urzędu skarbowego – osobno na VAT, PIT i CIT. Podatnik robił więc dwa przelewy, jeden względem podatku VAT, drugi względem podatku dochodowego PIT lub CIT na osobne rachunki bankowe urzędu, któremu podlega. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, a co za tym idzie zmiany właściwego mu urzędu skarbowego, zobowiązany był do uiszczania opłat na nowy numer rachunku bankowego.

Nowy numer konta a urząd skarbowy - dla jakich podatków i wpłat?

 

Od początku roku każda płatność za podatki zobowiązująca podatnika wobec urzędu skarbowego ma być wykonana na jego indywidualny rachunek podatkowy. Podatnik, bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, zawsze dokonuje na ten numer wpłat powstałych należności podatkowych z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,

  • podatku dochodowego osób prawnych (CIT),

  • podatku od towarów i usług (VAT),

  • niepodatkowych należności budżetowych, takich jak mandaty i grzywny.

 

Zmiana numeru kont PIT, CIT i VAT nie dotyczy pozostałych czynności podatkowych. Inne podatki, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i inne opłaty należy opłacać w dotychczasowy sposób – na właściwy numer konta urzędu skarbowego. 

 

Mikrorachunek podatkowy - na jakie konto wpłacić podatek PIT, CIT, VAT?

By ustalić, na jakie konto wpłacić podatek PIT, CIT, VAT, podatnik powinien skorzystać z dedykowanego generatora na stronie Ministerstwa Finansów. Wystarczy w tym celu podać swój numer PESEL (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności i podmiotów niezarejestrowanych jako podatnik VAT) lub NIP (osoby prowadzące działalność lub zarejestrowane jako czynny podatnik VAT). Uzyskanie numeru jest zwolnione z opłat.

Informację o indywidualnym rachunku podatkowym uzyskać można również w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

Indywidualne numery kont do urzędu skarbowego - jaką mają strukturę?

Struktura 26-znakowego indywidualnego numeru konta bankowego urzędu skarbowego zawiera:

  • liczbę kontrolną - oznaczoną skrótem LK,

  • wartość 10100071 - stałą dla każdego mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,

  • wartość 222 - stałą dla każdego mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,

  • oznaczenie - Y = 1, gdy podatnik użył numeru PESEL lub Y = 2, gdy użył NIP,

  • po znaku Y - PESEL lub NIP wraz z zerami uzupełniającymi indywidualny numer urzędu skarbowego do 26 znaków.

Zwrot z urzędu skarbowego - numer konta bankowego bez zmian?

Zwroty z tytułu podatków dochodowych PIT lub CIT oraz podatku od towarów i usług VAT odbywają się na dotychczasowych zasadach. A zatem – na rachunki bankowe wskazane w CEIDG-1 lub odpowiednio NIP-8 bądź na specjalny rachunek VAT, funkcjonujący w ramach stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

Indywidualny numer konta do PIT, CIT i VAT - jakie daje korzyści?

Wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy. A w efekcie – uproszczenie wszelkich rozliczeń. Dotychczas dla każdego rodzaju podatków należało dokonywać wpłaty na oddzielny rachunek bankowy. Dokonanie wpłaty na zły rachunek bankowy wiązało się się z koniecznością wnioskowania do urzędu z wyjaśnieniami i prośbą o przeksięgowanie podatku. 

Co równie ważne, zlikwidowany został problem zmiany numeru konta urzędu skarbowego w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego pozostaje bowiem niezmienny.

Dodatkowo podatnik będzie mógł szybciej otrzymać niezbędne zaświadczenia, na przykład o braku zaległości podatkowych.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dyrektywa DAC 7 - nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych