Jakiego rodzaju opłaty pobiera komornik od wierzyciela?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jakiego rodzaju opłaty pobiera komornik od wierzyciela?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelacje poselską nr 19000. Zdaniem jednego z parlamentarzystów, często z powodu zbyt wysokich opłat pobieranych przez komorników wierzyciele są zmuszeni do rezygnacji z dochodzenia swoich roszczeń. Resort wskazuje, że osoba dochodząca odzyskania swoich należności jest wyposażona w wiele instrumentów prawnych pomocnych w skutecznym wyegzekwowaniu przysługujących jej praw.

Poseł jako jeden z przykładów jego zdaniem zbyt wygórowanych opłat pobieranych przez komorników przywołał sytuację wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie wykonania czynności rozgraniczenia nieruchomości. W jego opinii wierzyciel jest zobowiązany do poniesienia następujących wydatków:

  • zaliczki na koszty gotówkowe związane z dojazdem do miejsca zamieszkania dłużnika,
  • zaliczki na wydatki korespondencyjne,
  • opłaty stałej za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie,
  • opłaty stałej na czynności z udziałem Policji oraz kwoty na wydatki gotówkowe związane z należnością powołania biegłego sądowego.


Z szacunków parlamentarzysty wynika, że łączne opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym już na wstępie wyniosą wierzyciela około 5 tys. zł.

Komornik musi pobrać od wierzyciela środki niezbędne do prowadzenia egzekucji

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu egzekucyjnym zasadą ponoszenia kosztów, dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Standardowo ściąga się je wraz z egzekwowanym roszczeniem. Oznacza to, że wierzyciela obciążają jedynie koszty, które nie były niezbędne w toku prowadzonego postępowania, np. środki przeznaczone na zamieszczenie dodatkowego ogłoszenia w prasie o licytacji nieruchomości żądanego przez osobę dochodzącej ściągnięcia należności. Ponadto mogły być one nie celowe w związku z prowadzoną egzekucją, np. w przypadku, kiedy roszczenie objęte tytułem wykonawczym zostało w całości zaspokojone przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Na środki niezbędne do prowadzenia przez komornika postępowania składają się wydatki gotówkowe oraz opłaty egzekucyjne (szczegółowo ich wysokość oraz zasady rozliczania reguluje ustawa). Zgodnie z nią komornikowi przysługuje prawo do zwrotu wydatków gotówkowych poniesionych m.in. na należności biegłych, koszty ogłoszeń w pismach, koszty doręczenia korespondencji, koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, koszty doręczania środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym. Na pokrycie powyższych potrzeb gotówkowych komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.

Według ustawy za prowadzenie egzekucji i wykonywanie innych czynności zgodnych z przepisami komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Może to robić w różny sposób, a ich wysokość jest zależna od rodzaju postępowania i ilości podejmowanych w nim czynności (egzekucyjne, zabezpieczające), przedmiotu egzekwowanego roszczenia (świadczenie pieniężne, niepieniężne) oraz sposobu zakończenia postępowania (wyegzekwowania w całości lub w części, umorzenia). 

1. Wysokość procentowa stawek opłat pobieranych przez komorników sądowych od dłużnika w przypadku prowadzenia egzekucji z świadczeń pieniężnych:

Źródło: Interpelacja poselska nr 19000

2. Wysokość procentowa stawek niektórych opłat stałych pobieranych przez komorników sądowych od wierzyciela w przypadku prowadzenia egzekucji z świadczeń niepieniężnych (zgodnie z ustawą wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej):

Źródło: Interpelacja poselska nr 19000

Należy pamiętać, że w sytuacji egzekucji świadczeń niepieniężnych nieuiszczenie opłaty stałej w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty powoduje zwrot wniosku lub odmowę wykonania czynności ze strony komornika. Oznacza to, że w przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji z świadczeń niepieniężnych, trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty stałej oraz zaliczki na wydatki gotówkowe. Od dokonania powyższych obowiązków przez wierzyciela uzależnione jest wszczęcie postępowania i podjęcie dalszych czynności egzekucyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości jednoznacznie podkreśla, że pobieranie powyższych opłat jest niezbędne do skutecznego prowadzenia postępowań egzekucyjnych. 
Podatnik.info 


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatnik.info rozwiewa wątpliwości - pracownik naprawdę może odzyskać zaległą pensję od nieuczciwego pracodawcy