Jak wykazać wynagrodzenia w KPiR?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak wykazać wynagrodzenia w KPiR?

Przepisy regulujące zasady prowadzenia KPiR obligują pracodawców wypłacających świadczenia zaliczane do przychodów ze stosunku pracy do prowadzenia imiennych kart przychodów pracownika. W praktyce wystarczy prowadzenie odpowiednio dostosowanej listy płac, która posiada podstawowe informacje wymagane w karcie: imię i nazwisko pracownika, jego NIP, PESEL, miesiąc, w którym nastąpiła wypłata, sumę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w naturze), koszty uzyskania przychodu, składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), podstawę obliczenia zaliczki w danym miesiącu, razem dochód narastająco od początku roku, kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, należną zaliczkę na podatek dochodowy, datę przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie księguje się w kolumnie 12 księgi przychodów i rozchodów. Miejsce to dotyczy wpłat w gotówce lub w naturze. W kolumnie 12 księgi ewidencjonuje się więc wynagrodzenia brutto łącznie ze składkami ZUS finansowanymi przez pracowników i zaliczkami na podatek, wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze).

W kolumnie 13 księgi [pozostałe wydatki] przychodów i rozchodów księguje się koszty składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Umowy zlecenie, umowy o dzieło

Wynagrodzenia w kwocie brutto księguje się w kolumnie 12 jako koszty podatkowe w momencie dokonania ich wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji zatrudnionej osoby. Nie działa tu zasada konieczności księgowania w miesiącu, za który należy się wypłata – księguje się zgodnie z datą wystawienia dokumentu potwierdzającego wypłatę.

Konieczność uiszczenia opłaty składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (zleceniodawcę) zaliczamy do kosztów w momencie ich wpłaty do ZUS. W rzeczywistości opłata składki przypada na miesiąc następny w stosunku do miesiąca przekazania wynagrodzenia (wg zasady terminu wpłat do 15 dnia miesiąca następnego).

Przykłady:

Firma zatrudnia grafika na podstawie umowy o dzieło – jego zadaniem jest dbanie o identyfikację wizualną akcji promocyjnych. Wynagrodzenie miesięczne tego pracownika wynosi 1.300 zł brutto i wypłaca się je najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca. Grafik przyjmuje wynagrodzenie w formie przelewu na jego rachunek bankowy. Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS. Pracodawca ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Kwota brutto wynagrodzenia grafika (1.300 zł) będzie ewidencjonowana na podstawie potwierdzenia przelewu, świadczącego o rzeczywistym przekazaniu wynagrodzenia na konto pracownika.

Firma korzysta z usług copywritera, który wykonuje swoje obowiązki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Usługę dokumentuje na koniec miesiąca fakturą VAT. Przedsiębiorca ujmuje ją w KPiR w kolumnie 13 [pozostałe wydatki], ewidencjonując według daty wystawienia faktury. Nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek do zapłaty dokonywanej za fakturę. Ważne, aby uwzględnić w podpisywanej umowie, że zatrudniany copywriter świadczy usługi w ramach własnej działalności gospodarczej.

Umowa o pracę

Ewidencja kosztów należności przekazanych pracownikom do końca miesiąca, za który przysługują, zapisywana jest pod datą faktycznej ich wypłaty. Warunkiem jest, aby uiścić składkę ZUS w części finansowanej przez pracodawcę do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była wypłata. Jeżeli składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę nie zostaną opłacone w terminie ustawowym, to zaliczamy je do kosztów w dacie ich faktycznej wpłaty.

Wypłata należności do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie daje pracodawcy możliwość zaliczenia jej do kosztów w miesiącu, za który są wypłacane. Warunkiem jest ich terminowa wypłata, według zasad regulowanych prawem pracy lub umową o pracę. Dotyczy to również zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez zakład pracy.

Przykłady:

Wynagrodzenie za lipiec zostało wypłacone pracownikom 31 lipca. Pracodawca ewidencjonuje je w KPiR w kolumnie 12 pod faktyczną datą wypłaty – 31 lipca. Wypłaty za okres sierpnia zostały przelane na konta pracowników 1 września. W tej dacie przedsiębiorca księguje je w KPiR, w kolumnie 12.

 Składki ZUS za wynagrodzenie czerwcowe [wypłacone 30 czerwca] zostały przelane 19 lipca, czyli ewidentnie po terminie, który nakazuje ustawa. Przedsiębiorca księguje wynagrodzenie z datą 30 czerwca w kolumnie 12, natomiast składki na ubezpieczenia pracowników, finansowane przez firmę,  ujmuje w kolumnie 13, ale w dacie ich rzeczywistej wpłaty, czyli 19 lipca.

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także