Jak uzyskać zwrot opłaty skarbowej?
Redakcja
http://sxc.hu/

Jak uzyskać zwrot opłaty skarbowej?

Opłatą skarbową jest obciążonych wiele czynności urzędowych. Choć przepisy jasno definiują,  kiedy i w jakiej wysokości powinniśmy taką opłatę wnieść, zdarzają się pomyłki i sytuacje, kiedy należy nam się zwrot. 

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Opłacie skarbowej podlegają, z wyjątkami określonymi ustawą, czynności  urzędowe z zakresu administracji publicznej w sprawach indywidualnych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek osoby zainteresowanej, a także wydanie zaświadczenia czy zezwolenia, np. koncesji, chyba, że podlegają one innym urzędowym opłatom. Również złożenie potwierdzenia pełnomocnictwa bądź prokury (w tym odpisu, wypisu, kopii) w sprawie z zakresu administracji publicznej bądź w postępowaniu sądowym podlega takiej opłacie (z wyjątkiem m.in. spraw alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych czy wyborów prezydenckich, parlamentarnych i innych, w zakresie nauki czy ochrony zdrowia). Podobnie jest, jeśli wymienione czynności są wykonywane przez inne organy, ale w związku z wykonywaniem przez nie zadań z zakresu administracji publicznej. 

 

Opłatę skarbową wnosimy w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy. Po jej dokonaniu powinniśmy otrzymać właściwą adnotację o wysokości opłaty (dawne znaczki skarbowe). 

 

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje dwie sytuacje, w których przysługuje zwrot wniesionej opłaty skarbowej. Pierwszą z nich jest niedokonanie czynności urzędowej, za którą była wnoszona opłata, drugą niewydanie zaświadczenia czy zezwolenia. Organ podatkowy nie dokona zwrotu sam z siebie, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Powinien być on skierowany do jednostki, w której była wnoszona opłata i zawierać informacje kiedy, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości była wniesiona, a także uzasadnienie, dlaczego ubiegamy się o zwrot. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu opłaty. Zwrot otrzymamy najpóźniej w ciągu miesiąca bądź dwóch miesięcy, jeśli sprawa była skomplikowana. Pieniądze mogą zostać nam przelane na rachunek bankowy, jeśli wskażemy go we wniosku lub przekazem pocztowym na wskazany adres (w takim przypadku kwota zwrotu będzie pomniejszona o koszty nadania przekazu). Możliwy jest też ich odbiór w kasie. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym wniesiono opłatę. 

 

Sytuacje nadpłaty opłaty skarbowej są regulowane przez przepisy dotyczące nadpłaty podatku. Z nadpłatą mamy do czynienia wówczas, jeśli wniesiona przez nas opłata była wyższa niż wymagana (może się tak zdarzyć w sytuacji, kiedy np. podobne wnioski są obłożone inną kwotą opłaty) albo wnieśliśmy opłatę w sytuacji, kiedy nie była ona wymagana. Nadpłata powstaje także wówczas, gdy opłaty dokonuje podmiot, który nie jest do tego zobowiązany, a więc inny niż osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Zwrot zostanie dokonany po złozeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Powinien wyglądać on analogicznie do wniosku o zwrot opłaty skarbowej, a więc zawierać informacje niezbędne do określenia kiedy, z jakiego powodu i w jakiej wysokości została dokonana nadpłata. Do wniosku dołączamy także oryginał dowodu wniesienia opłaty. Również dalsze postępowanie jest podobne do tego w sytuacji wnoszenia o zwrot opłaty. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z poźn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. 2006 Nr 246 poz. 1804 z poźn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.)

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT - wszystko co musisz wiedzieć.