Jak rozliczyć się z faktury RR?
Fot. Tracy O/http://tnij.org/is9mwzq/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/2176i2j
Podatnik.info

Jak rozliczyć się z faktury RR?

Faktura RR tym różni się od zwykłej faktury, że jest wystawiana przez nabywcę, przy czym oryginał jest przekazywany rolnikowi, a kopia pozostaje u nabywcy.


Faktura RR powinna być oznaczona napisem „faktura VAT RR”, numerem kolejnym dokumentu i datą sprzedaży i wystawienia faktury, a także zawierać oświadczenie rolnika w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.". Na fakturze RR musi znaleźć się imię, nazwisko, nazwę, adres sprzedawcy i nabywcy, a także ich numery NIP lub PESEL.


Faktura RR powinna też zawierać serię i numer dowodu osobistego rolnika, a także datę wydania i organ wydający – dotyczy to sytuacji, gdy rolnik jest osobą fizyczną. W części dotyczącej towaru – nazwy nabytych produktów rolnych, jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie klasy lub jakości tych produktów, cenę jednostkową produktu rolnego (bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), wartość nabytych produktów rolnych ( również bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku 6,5%, kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, która musi być wyrażona cyframi i słownie.
 

Na podstawie faktury RR nabywca może odliczyć VAT naliczony pod warunkiem, że zapłata za produkty rolne nastąpiła do 14 dni od daty dostawy (chyba że na podstawie odrębnej umowy nabywca i dostawca ustalili inaczej) przelewem na konto. Jeśli płatności dokonano gotówką, nabywca nie może odliczyć VAT-u.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także