Jak obliczyć podatek dochodowy od kwot wypracowanych w...
Justyna nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Jak obliczyć podatek dochodowy od kwot wypracowanych w 2020 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W jaki sposób przedsiębiorca powinien dopełnić formalności związanych z podatkiem dochodowym?

Przejdź do akapitów:

 

Jak obliczyć podatek dochodowy – terminy wpłacania składek w 2019

Rozliczający się z fiskusem przedsiębiorca może zdecydować się na jedno z dwóch rodzajów rozliczeń – miesięczne i kwartalne. W obydwóch przypadkach jest on zobowiązany do wpłacenia należnej kwoty do 20 dnia miesiąca po zakończeniu okresu, za który się rozlicza. Zaliczka na podatek dochodowy za ostatni okres rozliczeniowy (grudzień bądź czwarty kwartał) nie musi być uregulowana, jeśli przed upływem terminu wpłaty zostanie złożone kompletne zeznanie podatkowe.

Jak obliczyć podatek za 2020 – krok po kroku

Z obowiązkiem uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy mamy do czynienia od miesiąca lub kwartału, w którym łączna suma dochodów wypracowanych od początku roku podatkowego przekroczą iloraz kwoty określone w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy PIT, oraz kwoty wolnej od podatku (art. 27 ust. 1), wynoszącą 3 091 zł.:

 1. Wylicz różnicę pomiędzy przychodami a kosztami (dochód).
 2. Od dochodu odlicz ewentualną stratę z lat ubiegłych i zapłacone składki (rentowe, emerytalne, chorobowe, i wypadkowe), o ile nie zostały wykazane jako koszty.
 3. Od wyliczonej kwoty odejmij należne ulgi (rehabilitacyjna, odliczenie darowizn), a kwotę zaokrąglij do pełnej złotówki. Powstały wynik stanowi podstawę opodatkowania.
 4. Dalsze wyliczenia są uzależnione od wysokości kwoty w pkt. 3.
      4. A) W przypadku, w którym nie przekracza ona 85 528 zł, należy ją pomnożyć przez 18% i odjąć 556,02 zł, stanowiącą kwotę zmniejszającą podatek.
      4. B) Ewentualną nadwyżkę od tej kwoty należy pomnożyć przez 32% i dodać do rezultatu 15 395,04 zł. Nie odejmuje się od niej kwoty zmniejszającej podatek.
 5. Od wyliczonej wartości należy odjąć łączną sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne, uiszczanych od początku roku. Cała składka zdrowotna wynosi 9%, a odliczyć można 7,75% podstawy. Rezultatem działania będzie podatek liczony od początku roku.
 6. Od kwoty z pkt. 5 należy odjąć sumę należnych zaliczek za wcześniejsze miesiące. Wynik będzie przedstawiał kwotę zaliczki należnej za dany miesiąc lub kwartał.
 7. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych i wpłacić do urzędu skarbowego. Jest to Twoja zaliczka na podatek dochodowy.

Powyższe punkty dotyczą jedynie obliczenia wartości w przypadku korzystania ze skali podatkowej. Podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są wyliczane w oparciu o inne stawki i wartości procentowe.

Przedsiębiorca może dokonać rozliczenia całorocznej deklaracji PIT przy pomocy programu PIT. W aplikacji będzie on mógł wyliczyć należny fiskusowi podatek, a cała procedura przesłania zeznania odbędzie się w zaledwie kilka chwil. W chwili gdy formularz przedsiębiorcy trafi na serwery Ministerstwa Finansów, użytkownik uzyska Urzędowe Poświadczenie Odbioru, stanowiący dowód dopełnienia wiążących go formalności.

>>> Rozlicz PIT przez internet za pomocą programu PIT Pro lub online w 5 minut! <<<

 

Podatek dochodowy – obliczanie podatku progresywnego

W Polsce obowiązują różne formy rozliczenia i pobierania zaliczki na podatek dochodowy. Jedną z nich jest obliczanie podatku progresywnego. Ta nazwa może budzić wiele wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku podatek dochodowy zależy przede wszystkim od wysokości dochodów podatnika. Wraz z jego wzrostem zmienia się ustawowa stawka procentowa. Oznacza to, że mamy do czynienia po prostu z pobieraniem zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W Polsce obowiązują dwa progi i stawki procentowe, według których można wyliczyć podatek dochodowy. Pierwsza z nich wynosi 17%. Stosuje się ją, kiedy podstawa opodatkowania wynosi maksymalnie 85 528 zł. Jeżeli zaliczki na podatek dochodowy są pobierane od wyższej kwoty, obowiązuje stawka 32%. Dodatkowo warto pamiętać o możliwości skorzystania z różnych ulg oraz odliczeń.

Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych mogą skorzystać z odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zmniejszającej podatek. Warto zwrócić uwagę na drugi rodzaj odliczenia. Może być stosowany zarówno przez przedsiębiorców, jak i podatników będących osobami fizycznymi. Należy jednak pamiętać, że kwota zmniejszająca podatek dotyczy wyłącznie przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych i skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek zależy przede wszystkim od wysokości dochodu uzyskiwanego przez podatnika. Jeżeli osiąga zarobki wyższe niż 127 000 zł rocznie, wówczas nie ma szans na skorzystanie z odliczenia. Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek w pozostałych sytuacjach?

Kwota zmniejszająca podatek – jak ją obliczyć?

Istnieje kilka progów podatkowych, dla których obowiązują wybrane schematy obliczania kwoty zmniejszającej podatek. Część z nich wymaga zastosowania specjalnego wzoru. Inne mogą być wprost pomniejszone o obowiązującą kwotę – bez konieczności skomplikowanych działań. Spokojnie, wszystkie działania przeprowadza się według wcześniej ustalonych wzorów. Na początku zwróćmy jednak uwagę na dwa progi podatkowe, dla których kwota zmniejszająca podatek jest stała.

Jeżeli roczny dochód podatnika wynosi:

 • maksymalnie 8 000 zł, wówczas podatek dochodowy możesz obniżyć o 1360 zł.
 • nie mniej niż 13 000 zł i nie więcej niż 85 528 zł.

W pozostałych przypadkach należy odliczyć kwotę obliczoną według wzoru:

 • 1360 zł – 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5 000 zł,
 • 525 zł 12 gr – 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł.

Deklaracje pomniejszone o kwotę obliczoną według pierwszego wzoru mogą składać podatnicy, których roczny dochód nie przekracza 13 000 zł, ale jest wyższy niż 8 000 zł. Jeżeli podatek dochodowy jest pobierany od kwot wyższych niż 85 528 zł, ale niższy niż 127 000 zł, należy zastosować drugi z wypisanych wzorów.

Obliczanie podatku dochodowego – podatek liniowy

Kiedy podatnik zakłada własną działalność gospodarczą, jest zobowiązany do wyboru sposobu opodatkowania. Wśród dostępnych rozwiązań znajduje się również liniowy podatek dochodowy. W takim przypadku należy złożyć formularz PIT-36L. W przeciwieństwie do powyżej opisanego rozwiązania wyróżnia się przede wszystkim stałą stawką, która wynosi 19%. Ta forma rozliczania sprawdzi się doskonale w przypadku osób osiągających wysokie dochody. Jak to?

Dzięki temu podatnik może uniknąć wysokich podatków wynikających ze stawki 32% dla II progu podatkowego. Należy podkreślić, że w tym przypadku żaden podatnik nie ma szans na skorzystanie z licznych odliczeń i ulg. Wyjątkiem jest możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne dochodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy.

Obliczenie podatku liniowego będzie bardzo proste w porównaniu z metodą progresywną. Oto instrukcja krok po kroku:

Pierwszy krok to wyliczenie kwoty dochodu osiągniętego w ciągu roku. Będzie to potencjalna podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Kolejny krok to wykonanie ewentualnych odliczeń w postaci straty z lat ubiegłych oraz wspomnianych wyżej składek na ubezpieczenie społeczne. Kiedy to zrobisz, otrzymasz podstawę do obliczenia właściwej zaliczki na podatek dochodowy.

Następnie wartości pomniejszone o kwotę obliczoną przez ZUS należy pomnożyć przez stawkę podatku, która wynosi 19%.

W kolejnym kroku należy odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dopiero w tym momencie otrzymasz podatek dochodowy za cały rok.

Obliczanie podatku dochodowego – podatek zryczałtowany

Podatek dochodowy może mieć również formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku należy pamiętać o prowadzeniu specjalnej dokumentacji, która pozwoli ustalić wysokość zaliczki. Jednocześnie warto podkreślić, że podstawą opodatkowania jest w tym przypadku przychód niepomniejszony o koszty uzyskania. W zamian podatnik może wyliczyć i odjąć od podstawy opodatkowania takie wydatki jak:

 • składki ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgi i odliczenia innego typu należne w przypadku zaliczki na podatek dochodowy w formie ryczałtu, na przykład termomodernizacyjną, na leki, darowizny, krwiodawstwo,
 • podatek zapłacony za granicą.

Co ważne, podatek dochodowy może być pomniejszony również o straty z działalności gospodarczej, jeżeli podatnik odnotował je przed przejściem na ryczałt w danym roku podatkowym.

Aby obliczyć zaliczką na podatek dochodowy, konieczna jest znajomość obowiązujących stawek. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązują nowe przepisy. Na ich podstawie zmieniły się najwyższe stawki ryczałtu:

 • 17% – zamiast 20% ­– dla osób wykonujących wolne zawody,
 • 15% – zamiast 17% – w przypadku świadczenia usług takich jak: reklamowe, architektoniczne, finansowe i ubezpieczeniowe. Warunkiem jest, że nie mogą być zaliczane do grupy wolnych zawodów,
 • 10% to stawka przeznaczona dla osób prowadzących działalność w ramach kupna i sprzedaży nieruchomości we własnym interesie.

Pozostałe stawki pozostają bez zmian i wynoszą: 8,5% dla przychodów z branży usługowej oraz 5,5% zaliczki na podatek dochodowy od szeregu działalności, wśród których znajduje się, na przykład roboty budowlane, działalność wytwórcza.

Generowanie zaliczki na podatek dochodowy

Podatek dochodowy rozlicza się w systemie kwartalnym lub miesięcznym. Jeżeli podatnik wybierze system kwartalny, musi uregulować swoje zobowiązanie do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia. Takie rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy przysługuje małym podatnikom i osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Najważniejsze informacje na ten temat możesz znaleźć w art.44 ust. 3g ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zaliczka na podatek dochodowy w systemie kwartalnym jest korzystna z punktu widzenia ograniczenia formalności do minimum oraz planowania budżetu firmy. Jeżeli rozliczasz się miesięcznie, należy uregulować płatność do 20 dnia każdego miesiąca. Jak dowiedzieć się, ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy? W tym celu możesz skorzystać ze specjalnych oprogramowań, które umożliwiają automatyczne wyliczenie zaliczki na podstawie takich informacji jak:

 • przychody z działalności,
 • koszty z działalności,
 • składki ZUS,
 • straty z lat ubiegłych,
 • stawka podatkowa.

Te informacje wystarczą, by obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Stawka podatkowa zależy od formy opodatkowania. W przypadku zasad ogólnych wszystko zależy od wysokości dochodów. Pierwszy próg podatkowy do 85 528 zł generuje obowiązek uregulowania podatku na poziomie 17%. Podatnicy, którzy zarabiają rocznie więcej niż 85 528 zł, muszą opłacić podatek dochodowy od nadwyżki w wysokości 32%. Jeżeli wybrałeś podatek liniowy, stawka wynosi 19%.

Podsumowanie: Ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy i jak ją uregulować?

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy może się różnić w zależności od formy opodatkowania. Należy pamiętać również, że każda z nich wymaga również brania pod uwagę innych składników stanowiących podstawę obliczeń. Jeżeli po przeczytaniu artykułu wiesz, że wymaga to od Ciebie zbyt dużego nakładu pracy, możesz wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy za pośrednictwem specjalnego programu. Przykładem może być podatnik.info. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że obliczona zaliczka na podatek dochodowy będzie właściwa.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!