Jak obliczyć kapitał początkowy?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Obecnie znaczna część polskiego społeczeństwa martwi się o wysokość swojej przyszłej emerytury. Szczególnie dotyczy to osób, które podjęły pracę przed 1999 rokiem. Powinny one pamiętać o obliczeniu kapitału początkowego, gdyż w przypadku zaniechania tej czynności wysokość ich emerytury może być nawet o kilkadziesiąt procent niższa.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kapitał początkowy wylicza się osobom urodzonym po 1948 roku, jeżeli ich staż pracy przed 1999 rokiem wynosił więcej niż 6 miesięcy. Ich emerytura składa się wtedy ze zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych w ZUS po 1998 r. na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz składek pochodzących z OFE. Jeśli kapitał początkowy nie zostanie obliczony, wysokość emerytury zostanie określona tylko na podstawie składek zewidencjonowanych po 1998 roku.

Dokumenty do wyliczenia kapitału początkowego

Pierwszym krokiem do obliczenia kapitału początkowego jest dostarczenie niezbędnych dokumentów do ZUS-u. Od wnioskodawcy wymaga się doręczenia:
- wniosku o ustalenie kapitału początkowego – formularz ZUS Kp-1,

>>>Pobierz aktywny formularz ZUS Kp-1 od Podatnik.info<<<

- kwestionariusza określającego okresy składkowe i nieskładkowe – formularz ZUS Rp-6,

>>>Pobierz aktywny formularz ZUS Rp-6 od Podatnik.info<<<

- świadectw pracy lub też zaświadczeń od pracodawców, które potwierdzą okresy zatrudnienia albo innych dowodów stwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe przed 1999 r.,

- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawianemu przez pracodawcę lub następcę pracodawcy na formularzu ZUS Rp-7, potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane dochody przed 1999 r.,

bądź

- legitymację ubezpieczeniową zawierającą wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, które zostały dokonane w trakcie zatrudnienia albo niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy.

Natomiast osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne lub współpracowały przy prowadzeniu działalności, muszą zawrzeć w formularzu ZUS Rp-6 następujące informacje:

- okres prowadzenia działalności lub współpracy przy prowadzeniu działalności, rodzaj prowadzonej działalności oraz adres jej prowadzenia, numer NKP (Numer Konta Płatnika) i adres ZUS, do którego opłacane były składki przed 1999 r. Na podstawie tych informacji - przed wydaniem decyzji w sprawie kapitału początkowego - ZUS ustali okres (okresy) ubezpieczenia społecznego i podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginale bądź w postaci poświadczonych notarialnie odpisów, wypisów lub kserokopii do właściwej miejscowo jednostki ZUS. Po wykonaniu obliczeń, zakład zwróci nam dokumentację z wyjątkiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Brak dokumentacji do wyliczenia kapitału początkowego

W przypadku likwidacji firmy, w której byliśmy zatrudnieni, to na jej następcy prawnym ciąży obowiązek wystawienia nam zaświadczenia o zatrudnieniu. Jeżeli nie zachowały się akta osobowe albo dokumentacja uległa zniszczeniu wskutek klęsk żywiołowych, niektóre okresy zatrudnienia można udowodnić zeznaniami świadków.

Są to następujące okresy:

• zatrudnienia przed 15 listopada 1991 r.;
• zatrudnienia po 15 listopada 1991 r. w przypadku utraty dokumentów wskutek powodzi w lipcu 1997 r.,
• zatrudnienia młodocianych pracowników przypadającego przed 1 stycznia 1975 r.

Kto i jak ustala kapitał początkowy?

Jego wysokość zależy od:

- długości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed 1 stycznia 1999 r.,
- podstawy wymiaru, do ustalenia której przyjmowane jest wynagrodzenie (dochód), które stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przed 1999 r., albo uposażenie żołnierza lub funkcjonariusza,
- współczynnika p, czyli tzw. części socjalnej emerytury.

Sposób obliczania:

ZUS do każdego przepracowanego przez nas roku, na podstawie uzyskanych dochodów, wylicza podstawę wymiaru składki ubezpieczeniowej. W przypadku okresów składkowych zostanie ona pomnożona przez 1,3 proc. Natomiast okresy nieskładkowe (np. czas studiów czy urlop wychowawczy) zostaną pomnożone przez 0,7 proc.

Część socjalna kapitału początkowego wyliczana jest przez pomnożenie 24 proc. (tj. 293,01 zł) kwoty bazowej przez współczynnik p - proporcjonalny do wieku i stażu ubezpieczeniowego osiągniętego do 31 grudnia 1998 r. Kwotą bazową określa się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z II kwartału 1998 r., czyli 1220,89 zł.

Następnie wyliczone przez ZUS kwoty okresów składkowych, nieskładkowych oraz części socjalnej zostają zsumowane. Suma ta jest mnożona przez 209 miesięcy (tj. średnie dalsze trwanie życia). W ten sposób zostanie ustalona wartość kapitału początkowego w formie decyzji. Można się od niej odwołać do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Odwołanie można wnieść w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji ZUS.

Na podstawie ZUS.pl

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wicepremier Morawiecki: Jednolity podatek do kosza! PIT w 2017 roku po staremu