Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak korygować błędy w fakturach?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak korygować błędy w fakturach?

Nota korygująca. To ratunek dla przedsiębiorcy, który popełni na fakturze błąd, który dotyczy określenia nazwy podatnika lub mylnego numeru identyfikacyjnego. W takim przypadku należy wystawić notę, a następnie przekazać kontrahentowi do akceptacji za pomocą faktury korygującej.

   

Aktualny wpis ->>> Korygowanie faktur w 2018 roku

   

Podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę tej czynności, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16).
 

Dopuszczalne metody korygowania błędów w fakturach
 

Faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Pełnią szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT dlatego też istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.
 

Praktyka pokazuje jednak, że przy dokumentowaniu przez podatników obrotu gospodarczego zdarzają się pomyłki. Na taką ewentualność ustawodawca przewidział dwie możliwości korygowania błędów w fakturach VAT:
 

- za pomocą faktury korygującej oraz
- za pomocą noty korygującej.
 

Faktura korygująca
 

Podatnik może zastosować fakturę korygującą w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej również w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, bądź też w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W takim wypadku prawo wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy.
 

Nota korygująca
 

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji związanej zwłaszcza ze sprzedawcą, nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Wyjątki pomyłek w pozycjach faktury określa art. 9 ust. 1 pkt 5 – 12. Zwrot (jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą) oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy (np. błąd w adresie, nazwie lub numerze identyfikacyjnym). W takim trybie mogą być korygowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika, co oznacza, że nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży.
 

Notę korygującą należy przesłać wystawcy faktury lub faktury korygującej razem z załączoną kopią. Zgodnie z przepisami, jeśli wystawca faktury (lub faktury korygującej) zaakceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Wnioskodawca otrzymuje od dostawców faktury VAT, które zawierają pomyłki w nazwie jego firmy, adresie lub numerze identyfikacji podatkowej. Następnie podatnik w celu skorygowania tych błędów wystawia noty korygujące, które później przekazuje kontrahentom do akceptacji.


Podatnik.info 


Loading Comments