Dodatek węglowy 2022 – sprawdź, czy skorzystasz!
Podatnik.info
Foto: Podatnik.info
podatnik.info

Dodatek węglowy 2022 – sprawdź, czy skorzystasz!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Dodatek węglowy – co to jest za świadczenie?

Rząd walczy z kryzysem związanym nie tylko z rosnącą inflacją, ale również wojną. Jedną z konsekwencji, które odczuwają także Polacy, jest globalny kryzys na rynku paliw. Jak podkreśla szefowa resortu klimatu i środowiska, dotyka on w dużym stopniu odbiorców wrażliwych. Wśród nich wymienia się między innymi gospodarstwa domowe. Działania rządu mają na celu złagodzenie skutków tej sytuacji odczuwanych przez polskie rodziny.

Według informacji udostępnionych przez rząd, aż 42% gospodarstw domowych jest ogrzewane za pomocą pieców węglowych. W obliczu kryzysu na rynku paliw zostały wprowadzone działania, które redukują ryzyko pozostawienia polskich rodzin bez opału w okresie grzewczym. Rząd wskazuje wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel jako bezpośrednie źródło problemów globalnych.

Odpowiedzią na kryzys jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Specjalna dopłata ma za zadanie pokryć część wydatków przeznaczonych na opał przez gospodarstwo domowe. Otrzymaną kwotę można przeznaczyć na zakup węgla kamiennego, brykietu lub peletu, które zawierając o najmniej 85% węgla kamiennego.

Zgodnie z propozycją rządu, dodatek węglowy 2022 wynosi 3 000 zł. W rzeczywistości stanowi ona alternatywę dla zapowiadanej „gwarantowanej ceny węgla”, która miała być równa 966 zł. Cena węgla odnotowała jednak gwałtowny wzrost, co uniemożliwiło dotrzymanie zapewnień rządu. Problem obejmował wcześniej koszt zakupu opału. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie, co spowodowało ograniczony dostęp do surowca.

Rząd nadał ustawie wysoki priorytet ze względu na obecną sytuację na rynku paliw. Z tego względu przepisy wprowadza się natychmiastowo – już w dniu następującym po opublikowaniu dokumentu w Dzienniku Ustaw. Dodatek węglowy 2022 ocenia się jako świadczenie o ważnym znaczeniu społecznym. Beneficjenci otrzymają więc niezbędne wsparcie przy formalnościach obniżonych do minimum oraz krótkim czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

Podwyżki cen dotyczą wszystkich nośników energii. Warto jednak zaznaczyć, że nie każde gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać dodatek węglowy. Dla kogo zostało przeznaczone to rozwiązanie? Wnioskodawca musi spełniać kilka istotnych warunków. Poniżej znajdziesz krótką analizę każdego z obowiązujących kryteriów przeprowadzoną przez ekspertów Podatnik.info.

Dodatek węglowy – dla kogo jest przeznaczony?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku, tylko gospodarstwa domowe spełniające określone warunki będą mogły otrzymać dodatek węglowy. Dla kogo będzie dostępne to świadczenie? Zacznijmy od wyjaśnienia, co oznacza pojęcie „gospodarstwo domowe”. Wśród beneficjentów określanych tym mianem pojawiają się:

 • osoby fizyczne samotnie zamieszkujące i gospodarujące, czyli jednoosobowe gospodarstwa domowe,
 • osoby fizyczne oraz spokrewnione lub niespokrewnione z nią zamieszkujące i gospodarujące, czyli wieloosobowe gospodarstwa domowe.

Dodatek węglowy przysługuje przedstawicielowi gospodarstwa domowego pod bardzo ważnym warunkiem. Głównym źródłem ogrzewania musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Szczegółowe informacje na temat tych urządzeń, a także stawianych kryteriów znajdziesz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Ponadto zostało doprecyzowane, że wspomniane już paliwo stałe oznacza w rozumieniu przepisów nie tylko węgiel kamienny, ale również brykiet lub pelet, które mają w składzie minimum 85% węgla kamiennego.

Podczas interpretacji kryteriów pojawia się zazwyczaj wiele pytań. Co dzieje się w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego domownika? Czy cudzoziemcy mogą starać się o dodatek węglowy? Na te pytania odpowiada ustawa. Gdy wniosek zostanie złożony przez kilku przedstawicieli wieloosobowego gospodarstwa domowego, dodatek otrzyma wnioskodawcy, który złożył dokumenty jako pierwszy.

Zgodnie z zapisami w ustawie, świadczenie mogą otrzymać:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania na terenie kraju oraz przebywające aktualnie na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którzy mieszkają i przebywają na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, czasowy udzielonego w związku z okolicznością lub w związku uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, a także zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
 • osoby mające miejsce zamieszkanie i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce.

Co ważne, dodatek węglowy 2022 nie jest opodatkowany. Podatnik nie musi uwzględniać go w swoim zeznaniu podatkowym. Potwierdzają to przepisy art. 26 ust. 7e oraz art. 52jc ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Wiemy już, komu przysługuje dodatek węglowy. Od kiedy wnioski będą dostępne dla beneficjentów? Podpowiadamy.

Dodatek węglowy – od kiedy wnioski?

Jak wspomnieliśmy, dofinansowanie dla beneficjentów wynosi 3000 zł. Niezbędne formalności należy dopełnić w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatek węglowy. Od kiedy wnioski będą przyjmowane przez urzędników? Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po podpisaniu przez prezydenta RP. Od tego momentu można również składać odpowiednie dokumenty do wyznaczonych instytucji.

Co ważne, wnioski będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2022 roku. Gminy przyjmują dokumenty złożone zarówno na piśmie, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek w formie cyfrowej wystarczy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zweryfikować za pomocą profilu zaufanego.

Wypłaty nowego wsparcia finansowego zostają objęte zasadami, uwzględnionymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2022 r. poz. 615).

Podsumowanie: dodatek węglowy 2022 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie związane z nowym świadczeniem:

 • Dodatek węglowy 2022 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku przysługuje gospodarstwom domowym, które są ogrzewane przy użyciu paliwa stałego takiego jak: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • Wniosek może złożyć przedstawiciel gospodarstwa domowego jedno- lub wieloosobowego. W przypadku ubiegania się o dopłatę przez więcej niż jednego domownika zostanie zaakceptowany wniosek dostarczony jako pierwszy.
 • Dodatek węglowy przysługuje także cudzoziemcom mieszkającym legalnie w Polsce.
 • Wnioski można składać od dnia następującego po opublikowaniu aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.
 • Ostateczny termin składania wniosków przypada na dzień 30 listopada 2022 roku.
 • Wnioski należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o dopłatę na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z dodatkiem węglowym, zapraszamy do pobrania programu Podatnik.info. Każdy użytkownik może skorzystać bezpłatnie z pomocy naszych ekspertów. Ponadto możesz skorzystać z trzech dostępnych rozwiązań, które pomogą Ci w rozliczeniu podatku dochodowego w urzędzie skarbowym nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, rejestrując się w programie Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.