Dochód - co to jest?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Dochód - co to jest?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kiedy powstaje dochód?


Zgodnie z ustawą aby powstał dochód, najpierw konieczne jest uzyskanie przychodu. Ponadto nakłady, a więc koszty związane z osiągnięciem przychodu, muszą być niższe od jego kwoty. Oznacza to, że dochód osiąga się tylko wówczas, jeżeli wcześniej wystąpił przychód.
Do przychodów zaliczamy wszelkie przysporzenia majątkowe, które mają charakter trwały i skutkują wzrostem aktywów lub zmniejszeniem pasywów. Dodatkowo rzeczywiste ich uzyskanie oznacza powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego.


Jak obliczyć przychód w PIT 2016?


Zgodnie z ustawą osoby fizyczne uzyskują dochód, gdy ze źródła przychodów wynika nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich osiągnięcia w rozliczeniu PIT za 2016 rok. Z kolei jeżeli suma kosztów przewyższa sumę przychodów, to po stronie podatnika powstaje strata.


Aktualnie ustawa o PIT wyróżnia 9 źródeł, z których osoba fizyczna może uzyskać przychód:


1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
2) działalność wykonywana osobiście;
3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
4) działy specjalne produkcji rolnej;
5) (uchylony)
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
9) inne źródła.


Oblicz dochód z e-Deklaracje


W prosty sposób dochód za 2016 rok można rozliczyć za pomocą systemu e-Deklaracje. Jeżeli podatnik uzyskał dochody za pośrednictwem płatnika (m.in. z pracy na etacie, w formie umowy zlecenia lub o dzieło), to wystarczy wprowadzić dane do PIT-37 na podstawie druku PIT-11 otrzymanego od płatnika (pracodawcy lub zleceniodawcy).


Wypełnienie zeznania rocznego zajmie zaledwie kilka minut, a PIT podatnika zostanie dostarczony do urzędu skarbowego przez internet. Dzięki temu użytkownik zarówno znacznie zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych, jak i zaoszczędzi swój czas.
W przyjazny sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT za 2016 rok poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przychód – co to jest?