Gorące tematy

OKRESY OPODATKOWANIA

 

Kalendarium terminów, w jakich przedsiębiorca musi poinformować urząd skarbowy, na jaką formę opodatkowania się zdecydował .

 

Forma opodatkowania

Termin

Zawiadomienie w formie pisemnej o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w oparciu o 18% i 32% stawki (opodatkowanie wg skali podatkowej).

W terminie 20 dni od dnia założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% stawką podatku  (podatek liniowy).

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Złożenie wniosku o zastosowaniu opodatkowania w formie karty podatkowej.

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem tej działalności.

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy została wybrana uproszczona forma wpłacania zaliczek.

 

UWAGA! Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl