Rozliczenie e-Deklaracji 2021/2022
Redakcja
Rozliczenie e-deklaracji 2021/2022
Podatnik.info

Rozliczenie e-Deklaracji 2021/2022

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Najlepszy sposób na wysyłkę e-Deklaracji

Przed przystąpieniem do procesu rozliczeniowego warto zapoznać się z dostępnymi sposobami na składanie PIT. Do dyspozycji podatników jest system  Ministerstwa Finansów, a także aplikacje i programy oferujące możliwość wysyłki e-Deklaracji PIT jako druk wysyłany, np. poprzez bezpłatny program do PIT 2021/22 od Podatnik.info.

Oczywiście wciąż można rozliczyć formularz ręcznie i dostarczyć go w tradycyjnej formie do urzędów skarbowych.


E deklaracje - charakter informacyjny systemu

Stworzony przez Ministerstwo Finansów system e deklaracje to program, którego charakter informacyjny sprawia, że deklaracje podatkowe są rozliczane poprawnie i bezpiecznie udostępniane w poprawnej formie dla urzędów skarbowych.


E Deklaracje podatkowe PIT a rodzaj formularza

Wiele osób objętych podatkiem PIT ma problem z wyborem odpowiedniego formularza do wysłania deklaracji podatkowej. Dlatego warto umieć rozróżnić przynajmniej kilka podstawowych druków:

 • PIT-37 – jest najpopularniejszym drukiem PIT, składanym przez osoby, które osiągają przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników. Czyli wypełniają go podatnicy, osiągający dochody na podstawie umowy o pracy czy umów cywilnoprawnych. Podstawą do rozliczenia deklaracji PIT-37 jest uzyskanie od płatnika druku PIT-11. Warto zaznaczyć, że za pomocą tej deklaracji można rozliczyć się zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub też jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 • PIT-36 – druk przeznaczony dla osób, które osiągnęły przychody bez pośrednictwa płatnika, czyli np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczają się według skali podatkowej. Za pomocą formularza PIT-36 powinno się również rozliczać straty z lat wcześniejszych lub przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów.

 • PIT-36L – formularz odpowiedni dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarcza, rozliczających podatek liniowy.

 • PIT-28 – formularz PIT dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do tej grupy wliczają się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych i jawnych oraz podatników, którzy rozliczają przychody z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy itp.

 • PIT-38 – za pomocą tej deklaracji podatkowej mogą rozliczyć się podatnicy osiągających przychody z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych lub też realizacji praw z ich tytułu.

 • PIT-39 – formularz służy do rozliczania przychodów uzyskanych z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.


Terminy rozliczania deklaracji podatkowych

Niezwykle istotną kwestią jest to, by składać deklarację w terminie. Warto przede wszystkim pamiętać, że podatek rozlicza się za rok ubiegły, czyli w 2022 roku, podatnicy składać będą zeznania podatkowe PIT za 2021. Dokładne daty są zależne od rodzaju składanego formularza:

 • do 28 lutego 2022 roku konieczne jest rozliczenie PIT-28,

 • z kolei do 2 maja 2022 roku dostarczyć należy rozliczenie e deklaracje w formie druków PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-38.


Ulgi i odliczenia od podatku w deklaracjach podatkowych 2021/2022

Podczas wypełniania swojej e-Deklaracji PIT warto pamiętać o możliwości zastosowania ulg i odliczeń od podatku, dzięki którym obniżona zostanie podstawa obliczenia PIT. Do najpopularniejszych ulg i odliczeń obowiązujących w rozliczeniu 2021/2022 zalicza się:

 • ulga na Internet,

 • ulga prorodzinna,

 • ulga rehabilitacyjna,

 • ulga dla krwiodawców,

 • ulga termomodernizacyjna,

 • ulga z tytułu darowizn na cele kościelne lub na pożytek publiczny,

 • ulga z tytułu wpłat na IKZE.

Ponadto podatnicy będą mogli odliczyć również m.in. opłacone składki zdrowotne lub składki na ubezpieczenie społeczne.

Skorzystanie z powyższych ulg jest możliwe jedynie wtedy, gdy podatnik jest w posiadaniu dokumentów poświadczających jego uprawnienia, np. rachunki za Internet czy potwierdzenie oddania krwi. Ponadto konieczne jest dodania do podstawowej e-Deklaracji załącznika PIT/0.

https://pixabay.com/pl/photos/student-pisanie-na-maszynie-849825/


Dane weryfikujące e-Deklaracje

E Deklaracje podatkowe wypełniane i dostarczane online do Urzędu Skarbowego, podzielić można na podpisane elektronicznie podpisem weryfikowalnym na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu  oraz deklaracje bez tzw. e-podpisu.

W przypadku tych drugich, w celu weryfikacji, konieczne jest podanie danych autoryzujących:

 • pierwszego imienia;

 • nazwiska;

 • numeru PESEL (jeśli takowy podatnik posiada);

 • daty urodzenia;

 • numeru NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);

 • kwoty przychodu wskazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje.

 

W przypadku, gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym składane są e deklaracje nie zostało złożone żadne z zeznań rocznych, w miejsce kwoty przychodu wpisuje się wartość „0”.


Błędy w e-Deklaracjach

Wypełnianie e-Deklaracji w sposób poprawny wymaga dużej skrupulatności. Dlatego warto ograniczać ryzyko popełnienia błędu i przy rozliczeniu posiłkować się sprawdzonym programem, który automatycznie dokona obliczeń, a przy tym poprowadzi podatnika sprawnie przez cały proces wypełniania i wysłania zeznania podatkowego - od momentu wyboru systemu e deklaracje, przez uzupełnianie danych i zamieszczanie podpisu w celu identyfikacji, po dostarczenie formularza do ministerstwa finansów drogą elektroniczną. Niezależnie jednak od preferowanej formy rozliczenia należy szczególnie zwracać uwagę, by nie popełnić jednego z poniższych błędów i nie zostać wezwanym przez Ministerstwo Finansów do złożenia korekty:

 • braku PESEL lub NIP,

 • niewłaściwych zaokrągleń kwot,

 • pomyłki przy obliczaniu wartości,

 • zamienianiu cyfr kolejnością,

 • używaniu nieaktualnych druków,

 • brak zaznaczenia celu składania zeznania,

 • nieuwzględnienie obowiązujących limitów obliczeń,

 • brak wymaganych załączników,

 • złe obliczenie kwoty 1% dla OPP.

Zmiany w rozliczeniu e-Deklaracji w 2022 roku

W związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę 13 listopada noweli ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), uległy zmianie pewne aspekty rozliczania deklaracji podatkowych. 

Od tego roku, nawet jeśli e deklaracje zostaną złożone po terminie, podatnicy będą mogli rozliczyć się w sposób wspólny z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Ponadto spadkobierca będzie mógł uwzględnić okres posiadania nieruchomości lub praw majątkowych dla obliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia. W przypadku małżonków została wprowadzona możliwość uwzględnienia roku nabycia lub wybudowania nieruchomości oraz roku nabycia innych praw majątkowych dla majątku wspólnego.

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości (części lub udziału), wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem przychodu z odpłatnego zbycia gruntów, które utraciły charakter rolny w związku z takim nabyciem.

Nastąpiło także wydłużenie okresu, w którym to dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez podatnika wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (jako warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej).


Zwiększone kwoty limitów w PIT 2021/2022

Deklaracje wypełniane w 2022 roku muszą również uwzględniać zmianę kwoty limitu z tytułu:

 • zapomogi z funduszu organizacji związkowej (z 638 do 1000 zł),

 • diety i zwrotu kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (z 2280 do 3000 zł),

 • zapomogi związanej z wydarzeniami losowymi, niefinansowanymi przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z 2280 do 6000 zł),

 • świadczenia od zakładu pracy na rzecz emerytów i członków rodzin zmarłych pracowników bądź zmarłych emerytów lub rencistów (z 2280 do 3000 zł),

 • świadczenia uzyskiwanego przez pracowników z tytułu pomocy – np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (z 380 do 1000 zł),

 • świadczenia na opiekę w żłobkach i przedszkolach niefinansowane przez ZFŚS (z 200/400 do 1000zł na każde dziecko),

 • dopłaty do wypoczynku przysługującej na dzieci do 18 r.ż., niefinansowane przez ZFŚS (z 760 do 2000 zł).

https://unsplash.com/photos/doplSDELX7E


E - Deklaracje a podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Zmiany w rozliczaniu deklaracji PIT objęły w tym roku także wzrost kwoty wolnej od podatku – z obowiązującej w roku 2017 w wysokości 1188 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 6600 zł) do kwoty 1360 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8000 zł). Warto jednak pamiętać, że jednocześnie utrzymana została degresywna kwota, zmniejszająca podatek dla:

 • podstawy obliczenia podatku w przedziale od 8.001 zł do 13.000 zł (osoby uzyskujące dochód powyżej 8 000 zł i nieprzekraczający 13 000 zł kwotę zmniejszającą podatek będą odliczały w wysokości malejącej wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku w granicach od 1360 zł do 556,02 zł);

 • podstawy obliczenia podatku wyższej od kwoty górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł) wysokość kwoty obniżającej podatek będzie zmniejszać się od 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł.

 

Jeśli podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł ale jednocześnie nie przekroczy górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), kwota zmniejszająca podatek pozostanie bez zmian w wysokości 556,02 zł.


Jak rozliczyć PIT online?

Jeśli szukasz najlepszego sposobu, by złożyć swoją e deklarację,  to zdecydowanie skorzystaj z systemu e deklaracje. Bezpłatny dobry program PIT Pro 2021/22 od Podatnik.info pozwala na wypełnienie e-Deklaracji zarówno online, jak i za pomocą pobranego narzędzia. Program umożliwia bezpłatne i sprawne wywiązanie się z corocznego obowiązku drogą elektroniczną o czym świadczą tysiące zadowolonych klientów. Zmniejsza również maksymalnie ryzyko popełnienia błędów w deklaracji – do dyspozycji podatników dostępne są wszystkie formularze PIT w ich aktualnej formie.

Ponadto program sprawnie prowadzi podatnika przez cały proces rozliczeniowy i zadba o to, by finalny dokument był prawidłowo podpisany, a jego składanie trwało kilka chwil. Warto przy tym pamiętać, że szybsze rozliczenie e-Deklaracji i otrzymanie jej przez Ministerstwo Finansów w formie online, to również szybszy zwrot podatku. 

Proces wysyłania deklaracji podatkowej nie musi być przykrym obowiązkiem. Wystarczy korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji i możliwości jakie daje Internet (wysyłka w formie online poprzez program czy aplikację).


E deklaracje - baza wiedzy

Rozlicz swoje e deklaracje PIT bez wychodzenia z domu! Jeśli jednak masz wątpliwości czy Twoje dane zamieszczone w formularzu PIT online są bezpiczne lub gdy wypełniałeś e deklarację wystąpił błąd, możesz skorzystać ze zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów pomocy ekspertów. Do dyspozycji podaników powstała bowiem Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej udzielająca potrzebnych informacji. Szczegóły kontaktu dostępne są na stronie KIS. 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT - wszystko co musisz wiedzieć.