Osoby fizyczne na liście ostrzeżeń KNF
KS
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Osoby fizyczne na liście ostrzeżeń KNF

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Po raz pierwszy znalazły się na niej osoby fizyczne: Szymon M., któremu zarzuca się wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia KNF, a także Marcin Jerzy P. oraz Tomasz D., którzy bez zgody KNF wykonywać mają działalność maklerską.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie tylko sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym czy sektorem kas spółdzielczych, ale za cel stawia sobie także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości. KNF dąży także do budowy zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienia ochrony interesów uczestników, szczególnie nieprofesjonalnych tego rynku. Zgodnie z tym założeniem, KNF ostrzega przed podmiotami, które angażują się w działalność na rynku finansowym nie posiadając odpowiednich zezwoleń KNF.

Aktualna lista ostrzeżeń publicznych Komisji zawiera obecnie 94 wpisy, które dokonywane zostały zgodnie z kategorią podejrzenia popełnienia przestępstwa, w tym między innymi brak zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem; prowadzenie działalności maklerskiej; wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych; wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych czy prowadzenie giełd towarowych. Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF.

Nietyp(n)owe wpisy

Jak wspomniano, zaktualizowana ostatnio lista ostrzeżeń publicznych KNF zawiera obecnie 94 wpisy. Najwięcej z nich, bo aż 52 pozycje, dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1-3 ustawy Prawo bankowe - wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. W tej sekcji ostrzeżeń znajdziemy takie podmioty, jak np.: poz. 2 - Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej; poz. 33 – niezarejestrowany w Polsce Mizar Profit; poz. 40 - Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu, której sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Najciekawszą pozycją zestawienia jest jednak wpis nr 46 – Szymon M., osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ.

Okazuje się jednak, że Szymon M. nie jest wcale jedyną osobą fizyczną widniejącą w liście ostrzeżeń publicznych KNF. Do rejestru wpisano także Marcina Jerzego P. (poz. 9) oraz Tomasz D. (poz. 22) – przeciwko obu tajemniczym panom sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Marcin Jerzy P. oraz Tomasz D. znaleźli się na posiadającej 22 wskazania liście zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF, posiadającej tak egzotyczne wpisy, jak JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Majuro, Marshall Islands, DanexZ Limited Liability Company z siedzibą w USA czy Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii.

Wpisywanie podmiotów na listę ostrzeżeń KNF zdecydowanie ma sens, co pokazał chociażby przypadek Amber Gold, która na listę Komisji wpisana została na długo przed wybuchem afery w jej sprawie. Czy jednak równie sensowne jest ostrzeganie przed osobami fizycznymi? Zdecydowanie tak, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że faktycznie wskazani w zestawieniach osobnicy podejrzewani są o popełnienie przestępstw, tj. mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla osób i instytucji korzystających z ich usług. Jest to jednak już mniej sensowne w kontekście zakresu upublicznionych danych – wskazania Szymon M., Marcin Jerzy P., czy Tomasz D. faktycznie przecież nie mówią potencjalnym poszkodowanym prawie nic.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w tworzeniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych