Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak obliczyć podatek dochodowy od kwot wypracowanych w...
FreeImages
Podatnik.Info

Jak obliczyć podatek dochodowy od kwot wypracowanych w 2018 roku?

Podatkiem dochodowy jest ogólną nazwą obowiązkowego świadczenia pieniężnego, które musi uiszczać osoba fizyczna czy osoba prawna na rzecz państwa. Ostateczna kwota podatku wyliczana jest w oparciu o osiągnięty dochód i wykorzystane przez podatnika odliczenia. W jaki sposób przedsiębiorca powinien dopełnić formalności związane z podatkiem dochodowym?

Jak obliczyć podatek dochodowy – terminy wpłacania składek w 2019

Rozliczający się z fiskusem przedsiębiorca może zdecydować się na jedno z dwóch rodzajów rozliczeń – miesięczne i kwartalne. W obydwóch przypadkach jest on zobowiązany do wpłacenia należnej kwoty do 20 dnia miesiąca po zakończeniu okresu, za który się rozlicza. Zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy (grudzień bądź czwarty kwartał) nie trzeba uiszczać, jeśli przed upływem terminu wpłaty zostanie złożone kompletne zeznanie podatkowe.

 

Jak obliczyć podatek za 2018 - krok po kroku

Z obowiązkiem uiszczenia zaliczki mamy do czynienia od miesiąca lub kwartału, w którym łączna suma dochodów wypracowanych od początku roku podatkowego przekroczą iloraz kwoty określone w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy PIT, oraz kwoty wolnej od podatku (art. 27 ust. 1), wynoszącą 3 091 zł.:

1. Wylicz różnicę pomiędzy przychodami a kosztami (dochód).

2. Od dochodu odlicz ewentualną stratę z lat ubiegłych i zapłacone składki (rentowe, emerytalne, chorobowe, i wypadkowe), o ile nie zostały wykazane jako koszty.

3. Od wyliczonej kwoty odejmij należne ulgi (rehabilitacyjna, odliczenie darowizn), a kwotę zaokrąglij do pełnej złotówki. Powstały wynik stanowi podstawę opodatkowania.

4. Dalsze wyliczenia są uzależnione od wysokości kwoty w pkt. 3.
    4. A) W przypadku, w którym nie przekracza ona 85 528 zł, należy ją pomnożyć przez 18% i odjąć 556,02 zł, stanowiącą kwotę zmniejszającą podatek.
    4. B) Ewentualną nadwyżkę od tej kwoty należy pomnożyć przez 32% i dodać do rezultatu 15 395,04 zł. Nie odejmuje się od niej kwoty zmniejszającej podatek.

5. Od wyliczonej wartości należy odjąć łączną sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne, uiszczanych od początku roku. Cała składka zdrowotna wynosi 9%, a odliczyć można 7,75% podstawy. Rezultatem działania będzie podatek liczony od początku roku.

6. Od kwoty z pkt. 5 należy odjąć sumę należnych zaliczek za wcześniejsze miesiące. Wynik będzie przedstawiał kwotę zaliczki należnej za dany miesiąc lub kwartał.

7. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych i wpłacić do urzędu skarbowego.

  

Powyższe punkty dotyczą jedynie obliczenia wartości w przypadku korzystania ze skali podatkowej. Podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są wyliczane w oparciu o inne stawki i wartości procentowe.

  

Przedsiębiorca może dokonać rozliczenia całorocznej deklaracji PIT przy pomocy programu PIT. W aplikacji będzie on mógł wyliczyć należny fiskusowi podatek, a cała procedura przesłania zeznania odbędzie się w zaledwie kilka chwil. W chwili gdy formularz przedsiębiorcy trafi na serwery Ministerstwa Finansów, użytkownik uzyska Urzędowe Poświadczenie Odbioru, stanowiący dowód dopełnienia wiążących go formalności.

 

>>> Rozlicz PIT przez internet za pomocą programu PIT Pro lub online w 5 minut! <<<

 

Artykuł został opracowany przy współpracy ze specjalistą ds. finansów Justyna Nowak

Loading Comments