Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Konstytucyjna zasada swobody działalności gospodarczej gwarantuje, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Przedsiębiorca może więc podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. W niektórych branżach sama rejestracja działalności gospodarczej nie jest jednak wystarczająca do prowadzenia biznesu. Konieczne jest bowiem uzyskanie koncesji lub zezwolenia na jej wykonywanie albo uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Detektyw w rejestrze

Jeżeli przedsiębiorca będący osobą fizyczną otwiera działalność gospodarczą regulowaną wiążącą się z koniecznością spełnienia szczególnych, określonych przepisami prawa warunków, musi uzyskać także wpis w rejestrze działalności regulowanej.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej (na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą) dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez niego oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności gospodarczej. Oświadczenie należy złożyć na piśmie do organu, który prowadzi dany rejestr. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy.

Wpis do rejestru musi uzyskać między innymi przedsiębiorca, który chce zajmować się organizowaniem imprez turystycznych oraz pośredniczeniem na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (np. działalność agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, działalność w zakresie informacji turystycznej). Organem rejestrowym jest w tym przypadku albo marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, albo marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału (dla przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wpis będzie konieczny także w przypadku m. in. niektórych rodzajów działalności w zakresie transportu oraz działalności lekarzy, pielęgniarek czy usług detektywistycznych.

Czasem potrzebne zezwolenie

W określonych przypadkach ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy uzyskania zezwolenia. Są one wydawane przez organy administracyjne różnego szczebla (głównie przez lokalne). Pełen zakres działalności wymagających zezwolenia został wskazany w art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – wśród nich na przykład sprzedaż alkoholu oraz prowadzenie hurtowni farmaceutycznej czy apteki ogólnodostępnej.

Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym m. in. przepisami:

1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356);
2. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.10);
3. ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);
4. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.11);
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124);
6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.12);
7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.13);
8. ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34 poz. 189, z późn. zm.14);
9. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529);
10. ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613);
11. ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.15);
12. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.18);
13. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.20);
14. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.21);
15. ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.22);
16. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66, z późn. zm.24);
17. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.25);
18. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.26).

W poszczególnych ustawach regulujących wskazane obszary określone są zarówno zasady wydawania zezwolenia, konieczne warunki do spełnienia, jak też podmioty, które są do tego uprawnione. Uzyskanie zezwolenia często łączy się z uiszczeniem opłaty, której wysokość również jest określona w przepisach poszczególnych ustaw.

Dla przykładu przedsiębiorca, który chciałby dokonywać sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych powinien uzyskać zezwolenie, które wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Natomiast na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% zezwolenie wydaje marszałek województwa. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu konieczne jest już uzyskanie zezwolenia od Ministra Gospodarki. Zezwolenia są wydawane na pisemny wniosek i podlegają opłatom. Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%, a także piwa i alkoholu powyżej 4,5% do 18%, przedsiębiorca występujący o zezwolenie pierwszy raz (lub gdy wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 mln zł) musi zapłacić 4 tys. zł. W przypadku sprzedaży detalicznej przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie musi uiścić 525 zł. Korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu to koszt 2100 zł. Jedno zezwolenie jest wydawane na czas określony, nie krótszy jednak niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży alkoholi przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie krótszy niż 2 lata. Opłatę za korzystanie przedsiębiorca musi jednak wnosić na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.

Koncesja tam, gdzie wymagane szczególne bezpieczeństwo

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej koncesja jest wydawana przez organ koncesyjny i upoważnia przedsiębiorcę do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej.

Z zasady udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Do takich działalności należą m. in.: poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów i kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, ochrona osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przewozy lotnicze, kasyna gry. Lista takich działalności została wymieniona w art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wymienione działalności dotyczą głównie dużych przedsiębiorstw. Choć ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zabrania wprost prowadzenia niektórych działalności, odwołuje się do odrębnych przepisów, które mogą je ograniczać.


Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak otworzyć sklep spożywczy krok po kroku