Do czego odnoszą się deklaracje PIT 36, PIT 36L, PIT 39?
Podatnik.info
PIT 36
Podatnik.info

Do czego odnoszą się deklaracje PIT 36, PIT 36L, PIT 39?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czego dotyczy deklaracja PIT 36?

PIT 36 to jeden z najczęściej rozliczanych formularzy podatkowych. Jego rozliczenia dokonują pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i/lub renciści, którzy rozliczają swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

Jeśli jesteś podatnikiem, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych   e PIT 36 należy złożyć do 2 maja 2022 r. (za 2021 r.). Rozliczenia podatku możesz dokonać na dwa sposoby:

1) online za pomocą darmowego programu dostępnego na stronie podatnik.info;

2) złożyć deklarację do właściwego Urzędu Skarbowego.

Kiedy powinieneś wybrać deklarację PIT 36?

Jeśli prowadziłeś:

a) pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, zarówno jeśli korzystasz z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dokonujesz rozliczenia w 1 z 5 kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z oferty tzw. kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy.

b) działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jeśli uzyskałeś przychody:

a) z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub pozostałych umów o podobnym charakterze opodatkowane na ogólnych zasadach;

b) ze źródeł krajowych - wówczas jesteś w pełni odpowiedzialny za wyliczenie i zapłatę podatku oraz zaliczek na podatek dochodowy;

c) ze źródeł przychodów uzyskanych z tytułu pracy u płatnika poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uzyskiwanie przychodów z różnych źródeł a PIT 36

W sytuacji gdy poza przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej otrzymujesz także inne przychody np. opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, z tytułu obrotu kapitałem należy złożyć dodatkową deklarację np. zeznanie PIT 36 (z tytułu działalności gospodarczej) oraz  PIT 28 (z tytułu najmu rozliczanego ryczałtem). Dodatkowa deklaracja PIT musi być odpowiednia dla rodzaju uzyskanego przychodu.

Należy jednak pamiętać o kilku istotnych sytuacjach, w których nie będziesz mógł dokonać rozliczenia deklaracji PIT 36.

1) jeśli prowadzisz spółkę wraz ze wspólnikiem, który rozlicza się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i Ty musisz rozliczy się w ten sposób. Nie ma możliwości wówczas stosowania opodatkowania dochodów firmy na zasadach ogólnych (PIT 36) lub podatku liniowego (PIT 36L). Każdy ze wspólników w ramach prowadzonej spółki rozlicza się ryczałtem, jeśli została podjęta decyzja o takim sposobie rozliczenia.

2) jeśli prowadzisz spółkę, w ramach której rozliczasz się za pomocą podatku liniowego, wówczas z dochodów indywidualnych, które uzyskałeś jako osoba prywatna nie możesz rozliczyć się według skali podatkowej, analogicznie - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie możesz być opodatkowany na zasadach ogólnych, jeśli prywatnie dokonujesz rozliczenia podatkiem liniowym - w tej sytuacji powinieneś złożyć jedynie PIT 36L.

Opodatkowanie liniowe jest przeznaczone dla każdej formy prowadzenia działalności gospodarczej, do której odnoszą się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Deklaracji e PIT 36 możesz użyć w wyżej wymienionych przypadkach, nawet jeśli skonsolidujesz je z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, gdzie podatek został odprowadzony przez płatnika - np. pracodawcę.

Może zdarzyć się sytuacja, w której podatnik będzie zobligowany do złożenia poza deklaracją PIT 36 również deklaracji podatkowej PIT 38 oraz PIT 28 - jest to uzależnione od sytuacji, w jakiej znajduje się podatnik.

 

PIT 36 a wspólne rozliczenie podatkowe małżonków

Deklarację PIT 36 można złożyć jako osoba opodatkowująca indywidualnie własne dochody, wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem należy pamiętać o kilku kwestiach, tj.:

a)  rozliczenie uznaje się za błędne jeśli w ciągu całego roku, za który składa się zeznanie małżonkowie nie pozostawali w związku małżeńskim lub nie było między nimi wspólności majątkowej;

b) rozliczenie uznaje się za błędne jeśli minimum do jednego z przychodów został zastosowany podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany (z wyjątkiem opodatkowania najmu prywatnego w formie ryczałtu ewidencjonowanego) lub podatek tonażowy.

Podatek tonażowy jest to zryczałtowana forma opodatkowania podatkiem dochodowym w zakresie działalności zajmującej się eksploatowaniem morskich statków handlowych w żegludze międzynarodowej.

 

PIT 36 a osoba samotnie wychowująca dziecko

Możesz złożyć zeznanie PIT 36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko gdy jesteś jednym z rodziców lub opiekunem prawnym i dodatkowo jesteś:

a) panną/kawalerem;

b) wdową/wdowcem;

c) rozwódką/rozwodnikiem;

d) osobą, w stosunku do której orzeczona została separacja;

e) pozostajesz w związku małżeńskim, a małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności;

f) w roku podatkowym samotnie wychowujesz dziecko.

Rozliczenie jest możliwe gdy jesteś opiekunem prawnym:

a) małoletnich dzieci;

b) dziecka, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez określenia wieku);

c) dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia i nadal się uczy (dotyczy to także szkół wyższych, w trybie zdalnym i zaocznym/wieczorowym oraz na terenie Unii Europejskiej).

Dochody dzieci a podatek dochodowy PIT 36

W momencie gdy bez doliczenia dochodów małoletnich dzieci do własnych dochodów wybierzesz PIT 37, to i tak deklaracja PIT 36 jest dla Ciebie obowiązkowa.

 

Dochody z tytułu pracy za granicą

PIT 36 w tym przypadku rozliczysz wtedy, gdy przychody z tytułu pracy za granicą zostały uzyskane u zagranicznego pracodawcy, bez udziału w zatrudnieniu polskich płatników. Natomiast, gdy praca wykonywana poza granicami kraju była zlecona za pomocą pośrednictwa płatnika z Polski, wówczas przychody ze stosunku pracy należy wykazać na deklaracji PIT 37.

 

Deklaracja PIT 36 a likwidacja działalności gospodarczej

Jeżeli zdecydowałeś się na likwidację działalności gospodarczej opodatkowaną na ogólnych zasadach w danym roku podatkowym, wówczas powinieneś złożyć zeznanie PIT 36, zamiast deklaracji podatkowej PIT 37.

 

Załączniki do deklaracji podatkowej PIT 36

PIT/DS 

Należy go złożyć, jeśli podatnik rozlicza przychody na KPiR i/lub poprzez pełne księgi. PIT/ DS nie powinien być rozliczany, gdy podatnik rozlicza działy specjalne produkcji rolnej.

PIT/DS a PIT 6

Jeśli podatnik w 2021 roku uzna, że chce rozliczyć się na podstawie prowadzonych ksiąg i osobiście obliczy zaliczki na podatek dochodowy nie musi już składać zeznania PIT 6. Wówczas to on decyduje o tym, w jaki sposób chce się rozliczyć. Może to zrobić na dwa sposoby:

1) ryczałtem - zgodnie z normami szacunkowymi przychodu z każdej jednostki gruntu/hodowli/chowu itp.

2) ustalając dochód - wówczas można wybrać między skalą  podatkową (podatek 17% i 32%), a podatkiem liniowym (19%).

PIT/DS a rozliczanie z małżonkiem

Bez względu na to, czy podatnik rozlicza się jako osoba indywidualna, czy wspólnie z małżonkiem, musi złożyć osobny załącznik.

PIT/M

Jeśli podatnik postanowił do swoich przychodów doliczyć przychody małoletnich dzieci, jest zobowiązany do złożenia poza PIT 36 załącznika PIT/M.

Małoletni mają prawo do wykorzystania ulgi z podatku w przypadku gdy uzyskują przychody z umowy o pracę lub umowy zlecenie. Jeśli osoby małoletnie uzyskały przychody zarówno z pracy, jak i z tytułu stypendiów są zobowiązani do złożenia swoich rozliczeń rocznych. Wskutek tego:

a) na deklaracji PIT/M nie wykazuje się przychodów, które są zwolnione z opodatkowania ze względu na wprowadzone ulgi dla młodych;

b) na PIT/M wykazuje się przychody odmienne niż te z tytułu pracy i stypendiów - bez względu na uzyskaną kwotę;

c) jeśli małoletni otrzymał inne dochody powinien je rozliczyć na własnej deklaracji podatkowej.

PIT B

Należy go złożyć razem z zeznaniem podatkowym o uzyskanych przychodach lub poniesionej stracie w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, która jest opodatkowana zgodnie z zasadami ogólnymi lub podatkiem liniowym. Jeśli małżonkowie rozliczają się łącznie, każda ze stron musi indywidualnie złożyć PIT B.

PIT/ZG

Jeśli otrzymujesz przychody w związku z pracą za granicą musisz wypełnić załącznik PIT/ZG i dołączyć go do zeznania podatkowego PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39.

W sytuacji gdy podatnik otrzymywał przychody z tytułu pracy np. w 4 różnych krajach, musi złożyć 4 osobne załączniki PIT/ZG - jeden dla każdego kraju.

 

Czym jest podatek PIT 39?

Deklaracja podatkowa PIT 39 odnosi się do zbycia nieruchomości. Jeśli w danym roku podatkowym odpłatnie zbyłeś nieruchomość lub prawa majątkowe powinieneś złożyć wyżej wspomnianą deklarację.   

Opodatkowaniem uwarunkowane są dochody ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym zostały nabyte lub wybudowane.

Dla przykładu, jeśli w latach 2016-2021 sprzedałeś nieruchomość lub prawa nabyte, wówczas możesz rozliczyć podatek PIT 39.

Warto pamiętać, że w deklaracji za rok 2021 nie ma obowiązku rozliczania przychodów, które uzyskano ze sprzedaży nieruchomości lub praw z nimi związanych, nabytych lub wybudowanych w 2015 roku (lub w latach wcześniejszych), ponieważ minęło 5 lat. Powinni się wykazać jedynie przychody uzyskane w latach 2016-2021 i rozliczyć je na deklaracji PIT 39.

Dochody wykazane na deklaracji PIT 39 są równe różnicy między podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania.

Czym jest podstawa opodatkowania?

Podstawa opodatkowania jest to przychód, który uzyskujemy po odtrąceniu kosztów związanych ze sprzedażą. Mogą to być koszty ogłoszenia, opłat sądowych, czy notarialnych. Może zdarzyć się sytuacja, w której cena jest nieadekwatna do wartości rynkowej (jest mocno zaniżona lub zawyżona), wówczas podstawa opodatkowania jest ustalana przez odpowiedni organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. 

Co stanowią koszty uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodów są to potwierdzone dokumentacją koszty nabycia lub koszty wytworzenia zwiększone o udokumentowane nakłady, które przyczyniły się do zwiększenia wartości rzeczy i praw majątkowych podczas bycia ich właścicielem.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby ustalić wartość nakładów wymagana jest faktura VAT zgodna z przepisami o podatku od towarów i usług, a także dokumentacja potwierdzająca wniesienie opłat administracyjnych.

 

Kiedy rozliczyć podatek dochodowy?

PIT 39, podobnie jak PIT 36 należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Możesz to zrobić tradycyjnie lub online.

Program Podatnik Pro od podatnik.info pozwoli Ci na szybkie, proste i bezpieczne rozliczenie bez konieczności pobierania wersji instalacyjnej na Twój komputer. Po uzupełnieniu wymaganych danych wyślij PIT, a po chwili dostaniesz informację, że Ministerstwo Finansów otrzymało Twoją deklarację.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto powinien złożyć PIT-38?