Lata
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1909 1907 1887 1836 1034
Więcej ↓ Mniej ↑
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
Chmura tagów

Akty prawne - rok 1998

Strona 1 z 95

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

Art. 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 3a, art. 1 pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 14c, art. 1 pkt 51 i pkt 52 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., art. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 4a oraz art. 1 pkt 10 lit. b) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., art. 1 pkt 8, 12, 15 i 17, art. 1 pkt 20 lit. b) w zakresie dotyczącym skreślenia art. 22 ust. 5-7, art. 1 pkt 20 lit. c), art. 1 pkt 34 w zakresie dotyczącym skreślenia art. 49 oraz art. 1 pkt 37 lit. b) wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 72 z dniem 25 kwietnia 2002 r. z wyjątkiem art. 2 i 3.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

Art. 4 pkt 3 i 4, rozdziału 5 i 6 oraz art. 89, art. 90 i art. 98 ust. 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., art. 13 w zakresie dotyczącym możliwości realizacji określonych obowiązków za pośrednictwem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz art. 88 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 18 marca 2000 r. Art. 53-56 utraciły moc z dniem 31 grudnia 2004 r., art. 7 utracił moc z dniem 31 marca 2009 r., art. 7a-7i tracą moc z dniem 1 lipca 2011 r.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 1999.

art. 24-31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10 oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2-4, art. 119 i 120 wchodzą w życie 25 listopada 1998 r., art. 108 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1998 r., art. 39 ust. 1-4 wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r., art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 wchodzą w życie 1 stycznia 2000 r., art. 22 ust. 4 wchodzi w życie 1 stycznia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zawieszenia obowiązku jej opłacania.

Przepis par 1 pkt 4, w zakresie dotyczącym należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługujących z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek lub wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.