Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 349 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-10-02 10:00 Koniec: 2013-10-02 15:00
Adres: Gdańsk, hotel „Radison”, ul. Długi Targ 19
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

VAT w transporcie i spedycji - zasady rozliczania, aktualne problemy, zmiany kluczowych elementów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r. w kontekście branży transportowej i spedycyjnej

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT
Szanowni Państwo


Celem przedmiotowego szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi w zakresie opodatkowania usług transportu i spedycji z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych w tym zakresie oraz omówienie obecnej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione zamiany podatku od towarów i usług, które wchodzą w życie już od dnia 1 stycznia 2014 r. Z tym dniem nastąpi głęboka przebudowa podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną bowiem przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania i wykonywania prawa do odliczenia. Zmiany te często wymagają ingerencji w zawarte umowy, stosowane zasady fakturowania i prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku. Z punktu widzenia branży transportowej i spedycyjnej kluczowe znaczenie ma m.in. likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. 


I. Transport i spedycja - sposób opodatkowania w aktualnym stanie prawnym.

 • czy w transporcie i spedycji można stosować ogólny moment powstania obowiązku podatkowego – z faktury – nowe wyroki sądów administracyjnych?
 • usługi magazynowania – miejsce świadczenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • usługa transportowa a usługa spedycyjna – jaki są różnice,
 • kiedy mamy do czynienia z usługą spedycyjną a kiedy z zespołem poszczególnych usług – rozumienie świadczenia kompleksowego w interpretacjach i orzecznictwie,
 • miejsce świadczenia usług transportu i spedycji międzynarodowej oraz usług pomocniczych,
 • miejsce świadczenia usług pośrednictwa związanych z usługami transportu i spedycji międzynarodowej,
 • sposób rozliczenia usług transportu świadczonej na rzecz polskiego podatnika jeżeli miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju – kto rozlicza podatek,
 • obowiązek podatkowy przy imporcie usług transportu i spedycji międzynarodowej – rozliczenie w deklaracji,
 • dokumentacja usług transportu i spedycji międzynarodowej dla potrzeb stosowania stawki podatku w wysokości 0%,
 • zasady opodatkowania usług świadczonych w porcie,
 • kursy walut stosowane do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach,
 • refakturowanie usług transportowych i spedycyjnych – miejsce świadczenia, stawki podatku,
 • zasady stosowania stawki 0% dla usług związanych z obsługą statków,
 • opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opłat drogowych.II. Transport i spedycja - sposób opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r.

1. Podstawa opodatkowania od dnia 1 stycznia 2014 r.: 

 • elementy obowiązkowo włączane do podstawy opodatkowania (koszty transportu, ubezpieczenia),
 • nowe zasady rozliczania zwrotu kosztów (opłaty Via Toll),
 • nowe zasady rozliczania faktur korygujących.


2. Obowiązek podatkowy od dnia 1 stycznia 2014 r.: 

 • oderwanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w transporcie i spedycji?
 • obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej (dostawy towarów i świadczenie usług),
 • obowiązek podatkowy w imporcie usług, dostawie dla której podatnikiem jest nabywca.


3. Zasady fakturowania od dnia 1 stycznia 2014 r.: 

 • wprowadzenie definicji faktury,
 • nowe terminy wystawienia faktury, faktury na żądanie i termin ich wystawienia, szczególne terminy fakturowania niektórych czynności (usługi budowlane, dostawy i druk książek),
 • fakturowanie przed czynnością lub otrzymaniem zaliczki,


4. Odliczanie podatku naliczonego od dnia 1 stycznia 2014 r.

 • powiązanie momentu odliczenia z powstaniem obowiązku podatkowego u dostawcy lub usługodawcy,
 • nowe zasady rozliczania podatku naliczonego z tytułu:
a) importu usług i dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, 
b) wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru,
 • nowe obowiązki w zakresie korekty podatku naliczonego.


5. Rozliczanie czynności na przełomie roku.

 • regulacje przejściowe w zakresie obowiązku podatkowego, w tym w „mediach”,
 • fakturowanie.Szkolenie poprowadzi:
Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej.