Płatności:

Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 4480 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3990 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2000 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Studium, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Studium. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Studium możliwość płatności w czterech ratach, każda po 1120 zł. W przypadku wpłaty dokonanej po dniu 18 maja 2013 r. prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Studium. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i noclegów, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie. Uczestnicy Studium, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają publikacje dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć.

Uwaga!
Jednorazowa wpłata całej należności za Studium dokonana do dnia 18 maja 2013 r. uprawnia do RABATU w wysokości 200 zł

Termin i miejsce:
Start: 2013-05-18 10:00
Adres: Sala Konferencyjna PTTK , ul. Zyblikiewicza 2b w Krakowie
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

Zapisy zakończone

Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy (Oddział Małopolski)

Szanowni Państwo.

W dniu 18 maja 2013  r. rozpocznie się kolejna edycja Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce. Niniejszym zapraszamy Szanownych Państwa do udziału w: Studium Przygotowawczym dla Ekspertów i Doradców Podatkowych, szczycącym się 15 letnią tradycją.

Cel Studium:
Celem Studium jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego. Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej od strony praktycznej. 


Wykładowcy:
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w atrakcyjny sposób min. dzięki praktycznemu doświadczeniu zawodowemu posiadanemu przez naszych wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów, przedstawiciele praktyki skarbowej oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Studium ma ściśle elitarny charakter. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów praktycznych, co zapewni uczestnikom bliski kontakt z wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań.
Uczestnicy powyższego Studium mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych. 


Termin:
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele (wyłączając dni świąteczne, „długie weekendy”, wakacje)  od godziny 9.00 lub 10.00.Inauguracja Studium odbędzie się w dniu  18 maja 2013 r.  o godz. 10.00. w  Sali Konferencyjnej PTTK , ul. Zyblikiewicza 2b  w Krakowie. 

Studium ma ściśle elitarny charakter. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów praktycznych, co zapewni uczestnikom bliski kontakt z wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań.

UWAGA!
Wszyscy Absolwenci Studium Przygotowawczego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych na zakończenie Kursu otrzymają specjalny Bonus w postaci nieodpłatnego dostępu do najnowszego Portalu PODATKI-ISP.PL na okres 6 miesięcy. Portal zawiera wszechstronne kompendium wiedzy dla każdej osoby, która zawodowo zajmuje się rozliczaniem podatków, opłat oraz składek. Jest to unikatowy produkt informatyczny, będący wynikiem ponad czternastoletnich doświadczeń doradczych Instytutu, którego usługi były dotychczas świadczone na rzecz kilkudziesięciu tysięcy podmiotów.


Szczegółowy harmonogram Studium, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo na zajęciach inauguracyjnych. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro.krakow@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (12) 423 23 00 wew. 28 lub pocztą na adres Instytutu w Krakowie.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


Program Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 145 godzin


Blok I – 5 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa – (5 godzin)


Blok II – 5 godzin
Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów – (5 godzin)


Blok III – 5 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych – (5 godzin)


Blok IV – 70 godzin – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług (część I): podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie – (5 godzin)

Podatek od towarów i usług (część II): podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne –  (5 godzin)

Podatek od towarów i usług (część III): ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. –  (5 godzin)

Podatek od towarów i usług (część IV): podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa SN, NSA i ETS –  (5 godzin)

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – (5 godzin) 
Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – (10 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności – (5 godzin)

Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia – (10 godzin)

Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. – (5 godzin) 

Opłaty i inne niepodatkowe należności budżetowe oraz podatek od spadków i darowizn: dywidenda od przedsiębiorstw państwowych, wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa, opłata skarbowa i inne opłaty, inne niepodatkowe należności budżetowe – (5 godzin) 

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialno-prawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – (10 godzin) 


Blok V – 10 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I i II): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego – (10 godzin)


Blok VI – 5 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne – (5 godzin)


Blok VII – 5 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia – (5 godzin)


Blok VIII – 5 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe – (5 godzin)


Blok IX – 5 godzi 
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej – (5 godzin)


Blok X – 10 godzin – rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości, ustawa o rachunkowości – (5 godzin)
Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe – (5 godzin)


Blok XI – 5 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym – (5 godzin)


Blok XII – 5 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu – (5 godzin)


Blok XIII – 10 godzin – zajęcia dodatkowe
Problematyka przygotowania pism procesowych – (5 godzin)
Tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi – (5 godzin)


Informacja o Instytucie Studiów Podatkowych:
Powstały w 1996 r. Instytut Studiów Podatkowych jest jednostką dydaktyczną, badawczą, doradczą i wydawniczą. Przedmiotem jego działalności są przede wszystkim podatki i prawo podatkowe, a także inne daniny publicznoprawne. Dotychczas Instytut zorganizował kilkaset konferencji i seminariów, wydał ponad 200 tytułów książkowych w nakładach po kilka tysięcy egzemplarzy każdy, sporządził kilka tysięcy opinii, ekspertyz i opracowań. Instytut zatrudnia i współpracuje z grupą najwybitniejszych znawców podatków i prawa podatkowego. Z jego usług korzystają przedsiębiorcy, firmy doradcze oraz jednostki rządowe i samorządowe. 
Instytut nie tylko zajmuje się upowszechnianiem wiedzy podatkowej, ale także krzewi potrzebę ochrony interesu publicznego oraz ideę legalnego i optymalnego płacenia podatków. Służąc podatnikom chroni również interes publiczny Państwa. Instytut jest jedyną tego typu jednostką w kraju.

Kontrahenci: 
kilkadziesiąt tysięcy podmiotów gospodarczych oraz kilka tysięcy doradców podatkowych i biur rachunkowych, organy samorządu terytorialnego.

Wydawnictwa: 
miesięcznik „Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”, serie książkowe „Prawo Finansowe” oraz „Prawo Podatkowe” – w przygotowaniu kilkanaście nowych pozycji książkowych.

Opinie i doradztwo:
działalność opiniodawcza, konsultacyjna i doradcza w sferze podatków i prawa podatkowego; ekspertyzy i projekty na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

Audyty podatkowe: 
przeprowadzane w największych firmach działających na polskim rynku.

Wykłady i szkolenia:
uczestniczyło w nich dotychczas ponad 170 tysięcy osób; zdecydowana większość specjalistów zajmujących się podatkami i prawem podatkowym w Polsce była naszymi słuchaczami. W seminariach uczestniczą również pracownicy organów podatkowych.