Płatności:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1390 zł (dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1190 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Litwor w pokoju dwuosobowym wynosi 970 złDopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-11 14:00 Koniec: 2013-03-14 14:00
Adres: Zakopane, luksusowy hotel LITWOR, ul. Krupówki 40
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Podatki 2013

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Szanowni Państwo

Z początkiem 2013 r. wchodzą w życie m.in. nowe deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług, sześć innych rozporządzeń wykonawczych oraz dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie naszej konferencji zostaną omówione nowe zasady deklarowania i ewidencjonowania dla potrzeb sporządzenia nowych deklaracji oraz zostanie dokonana prezentacja innych zmian, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r. 
Sejm RP uchwalił również ustawę z dnia 30 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. „ustawa deregulacyjna”). Ustawa ta wprowadza bezprecedensowe zmiany w zakresie zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań w określonych przez ustawę terminach; w niektórych przypadkach pojawi się konieczność rozpoznania przychodu do opodatkowania. Wprowadzone zmiany wymagają dokonania niezwłocznie wnikliwej analizy nowych przepisów w celu ich prawidłowego stosowania od dnia 1 stycznia 2013 r. W trakcie konferencji szczegółowej analizie poddane zostaną wszystkie nowe regulacje ze wskazaniem ich skutków, a zwłaszcza licznych pól ryzyka podatkowego, które pojawią się ze względu na restrykcyjny charakter wprowadzanych zmian. 

Poniżej szczegółowy program konferencji: 

I. Nowe deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz VAT-ZD za styczeń 2013 r. sporządzane na podstawie nowego systemu fakturowania (rewolucja w zasadach dokumentowania i ewidencjonowania)


I. Obowiązek stosowania nowych deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT 7D – wyjątki dla „starych” formularzy.


II. Kiedy składamy formularz VAT-ZD?

1. Czy składa dłużnik czy wierzyciel?

2. Nowe uprawnienie do zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w stosunku do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2013 r.

3. Kasowy charakter podatku należnego i naliczonego: przesłanki ustawowe,

4. Generalny nakaz zmniejszenia podatku naliczonego w stosunku do zobowiązań powstałych przed i po dniu 1 stycznia 2013 r. – sposób dokumentowania, ewidencjonowania i prezentacji w deklaracji,

5. „stare” zasady korekty podatku należnego i naliczonego po dniu 31 grudnia 2012 r.


III. Dokumentowanie podatku naliczonego dla potrzeb nowych deklaracji:

1. Co zrobić, gdy dostawca (usługodawca) wystawi po dniu 1 stycznia 2013 r. fakturę VAT?

2. Kiedy faktura VAT wystawiona po dniu 1 stycznia 2013 r. daje prawo do odliczenia?

3. Jak ewidencjonować w rejestrze zakupów nowe faktury podatkowe:
    a) wystawione ex ante,
    b) wystawione ex post,

4. W jaki sposób dostawcy (usługodawcy) korygują faktury VAT wystawione po dniu 1 stycznia 2013 r.?

5. Jak obliczyć podatek naliczony, gdy nie będziemy wystawiać faktur wewnętrznych z tytułu WNT i importu usług?


IV. Dokumentowanie podstawy opodatkowania i podatku należnego dla potrzeb nowych deklaracji:

1. Kiedy możemy jeszcze wystawić fakturę VAT po dniu 1 stycznia 2013 r.?

2. Jak wystawiamy nowe faktury podatkowe: przed czy po czynności podlegającej opodatkowaniu?

3. Jak wystawiamy nową fakturę w przypadku braku nowego oprogramowania (przenieść słowo VAT do numeracji faktury)?

4. Czy musimy wystawić faktury wewnętrzne i jaka jest ich treść?

5. Jak dokumentować czynność nieodpłatne, WNT i import usług, gdy nie wybierzemy wystawiania faktur wewnętrznych?

6. Co znaczy „obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności” nowych faktur podatkowych?

7. Nowy obowiązek podatkowy w przypadku WDT i WNT,

8. Terminy wystawiania nowych faktur:
    a) w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
    b) w przypadku importu usług.


V. Zmiany dotyczące kas rejestrujących – nowe rozporządzenie wykonawcze przyspieszające obowiązek instalacji kas.


VI. Pozostałe zmianyII.  Nowe zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2013 r. wynikające z tzw. ustawy deregulacyjnej oraz inne zmiany i problemy bieżące

1. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań zgodnie z terminem płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?

2. Kiedy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w przypadku braku zapłaty zobowiązań pomimo, że nie upłynął termin ich płatności od dnia 1 stycznia 2013 r.?

3. Kiedy należy zwiększyć przychody do opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań od dnia 1 stycznia 2013 r.

4. Nowe zasady podatkowego rozliczania umów leasingu.

5. Jakie są zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 r.? – nowe obowiązki.

6. Zasady rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów na przełomie roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

7. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych niebedących własnością podatnika (najem, etc.) – radykalna zmiana w orzecznictwie.

8. Planowana nowa („stara”) kategoria przychodów do opodatkowania z tytułu świadczeń w naturze obok świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych, czy nastąpi radykalne rozszerzenie zakresu przedmiotowego tego podatku? 

9. Planowana istotna modyfikacja przepisów dotyczących cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej w tym zakresie.

10. Zmiany przepisów określających obowiązki płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

11. Odpowiedzi na pytania Uczestników.


III. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Identyfikacja przychodów ze stosunku pracy (umowy – zlecenia i o dzieło, z jednoosobowym zarządem) – planowane istotne zmiany na rok 2013 dotyczące kosztów uzyskania przychodów z umów o dzieło.

2. Typy przychodów ze stosunku pracy ( przychody związane ze stosunkiem pracy, świadczenia nieodpłatne – w tym abonamenty medyczne i imprezy integracyjne, preferencyjna pożyczka, napiwki, korzystanie przez pracownika z majątku firmy);

3. Data osiągnięcia przychodu;

4. Przychody zwolnione od podatku, w tym: ekwiwalenty, odszkodowania, świadczenia z ZFŚS - dopłaty do wypoczynku, szkolenia, zaproszenia do udziału w imprezie integracyjnej – (kontrowersyjny wyrok NSA z 2012 r.), zakwaterowanie, ubezpieczenie przez pracodawcę, dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy, bhp); podróże służbowe – w tym projektowane zmiany na 2012 r.

5. Uchwała NSA z 24 października 2011 r. w sprawie pakietów medycznych.

  • Świadczenia rzeczowe i pieniężne dla pracowników z ZFŚS – kiedy są przychodem?6. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy ( praca w części twórcza – istotne projektowane zmiany od 2013 r., zasiłek chorobowy, macierzyński, koszty członków zarządu – rad nadzorczych, dojazd do pracy);

7. Pracodawca jako płatnik ( odpowiedzialność z tytułu zaliczki, pensje w obcej walucie, niepodjęcie wynagrodzenia, PIT-4R, PIT 11/8B, PIT-2);

8. Przychody byłych pracowników ( z tytułu stosunku pracy): (świadczenia na rzecz rencistów –emerytów, zajmowanie lokalu zakładu pracy przez byłego pracownika).

9. Odliczenia od dochodu w 2012 r. i planowane istotne zmiany od 2013 r. – w tym:

  • odliczenie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
  • projektowana likwidacja ulgi na Internet – od 2013 r.
  • projektowana zmiana w zakresie zasad korzystania z ulgi na dzieci.


10. Zasiłek macierzyński, w tym m.in.: z umowy zlecenia, w przypadku wielu umów o pracę, omówienie niektórych zagadnień w zakresie zasiłku macierzyńskiego.

11. Projektowane zmiany na 2013 rok.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 15 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 21 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 16 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 11 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 31 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa – Konsultant podatkowy w zakresie obsługi nadzorów podatkowych dla największych polskich przedsiębiorstw dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych – praktyk, radca prawny, wykładowca akademicki (UW i SGH). Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. 

Krzysztof Kłoskowski – Prawnik, doradca podatkowy 10900. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej.

oraz zaproszony Gość – sędzia NSASZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA

ZAKOPANE – 11 - 14 marca 013 r. r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych od godz. 14.00 dnia 11 marca 2013 r. do godz. 14.00 dnia 14 marca 2013 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu. Wykłady rozpoczynają się 12 marca 2013 o godz. 9.30. W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo-pieszą z przewodnikiem.

Miejsce: Zakopane, luksusowy hotel LITWOR, ul. Krupówki 40, położony w centrum miasta, przy najpopularniejszym polskim deptaku. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.