Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł oraz 53 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 53 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-25 10:00 Koniec: 2013-06-25 15:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Podatek od towarów i usług w branży mieszkaniowej – spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy - zmiany – lipiec 2013

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Szeroko pojęta branża nieruchomości ze względu na swoją specyfikę zmaga się z wieloma problemami w rozliczaniu podatku od towarów i usług. W dużej mierze jest to związane ze skomplikowanymi regulacjami tego podatku dotyczącymi m.in. zasad stosowania zwolnienia z opodatkowania dostaw nieruchomości gruntowych i budynkowych, zasad opodatkowania usług najmu nieruchomości oraz dostarczanych mediów, czy też korekty podatku naliczonego i należnego w przypadku braku zapłaty. Niebagatelne znaczenie mają również kwoty angażowane w tej działalności.

Celem wykładu jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez firmy deweloperskie, firmy budowlano - montażowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych. 


I. Zasady opodatkowania dostaw nieruchomości w podatku od towarów i usług:

 1. zasady zwolnienia z opodatkowania dostaw gruntów – nowe regulacje od dnia 1 kwietnia 2013 r.,
 2. zwolnienie z opodatkowania dostawy budynków budowli lub ich części,
 3. jak rozumieć pierwsze zasiedlenie,
 4. kiedy nakłady na nieruchomości wykluczają stosowanie zwolnienia z opodatkowania,
 5. prawo wyboru opcji opodatkowania w sytuacji, gdy przepisy przewidują zwolnienia z opodatkowania,
 6. podstawa opodatkowania przy dostawie budynków wraz z gruntem,
 7. zasady opodatkowania zbycia użytkowania wieczystego.


II. Prace budowlane dotyczące nieruchomości mieszkalnych – jak stosować obniżoną stawkę podatku?

 1. budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zakres pojęciowy,
 2. prace budowlane w obrębie budynku mieszkalnego i poza jego obrębem – czy trzeba stosować dwie stawki podatku?
 3. sposób obliczenia podstawy opodatkowania w przypadku konieczności zastosowania dwóch stawek podatku (23% i 8%) na wykonane prace,
 4. usługi związane z konserwacją budynków – jaka jest właściwa stawka podatku?


III. Podatek od towarów i usług w działalności spółdzielczej i wspólnotach mieszkaniowych:

 1. zbycie praw spółdzielczych a podatek od towarów i usług (zakres opodatkowania, podstawa opodatkowania),
 2. usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi – zwolnienie z opodatkowania,
 3. najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych - czy jest to świadczenie kompleksowe? Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych,
 4. przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wspólnotach mieszkaniowych,
 5. rozliczanie podatku od towarów i usług z zastosowaniem wskaźnika proporcji; uwzględnienie we wskaźniku proporcji sporadycznych dostaw nieruchomości.


IV. Zasady korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku braku zapłaty:

 1. korekta podatku należnego i podatku naliczonego – podstawowe zasady,
 2. kaucja gwarancyjna a korekta podatku naliczonego,
 3. potrącenie kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac – czy konieczna jest korekta podatku naliczonego?
 4. odnowienie zobowiązania w kontekście pojęcia uregulowania należności.


V. Pozostałe zagadnienia dotyczące podatku od towarów i usług związane z nieruchomościami.


Szkolenie poprowadzi:
Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym zwłaszcza Komentarza do podatku od towarów i usług pod redakcją prof. W. Modzelewskiego.


Nadzór merytoryczny szkolenia:
prof. dr hab. Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych