Płatności:

Cena za uczestnictwo w kursie wynosi 1190 zł oraz 89 zł za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 1090 zł oraz 89 zł za materiały. Cena za uczestnictwo dla stałych Uczestników naszych szkoleń wynosi 990 zł oraz 89 zł za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-03-25 00:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Inne terminy:

Kurs podatku od towarów i usług po nowelizacji ustawy VAT po 1 kwietnia 2013 r. dla zaawansowanych

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Szanowni Państwo

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także nowe akty wykonawcze. Istotne zmiany dotyczą przede wszystkim fakturowania, korekty podatku naliczonego oraz korekty podatku należnego jak również dokumentowania i rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (towarowych i usługowych). Ważne zamiany dotyczą obowiązku podatkowego dla małych podatników (metoda kasowa). 
Celem szkolenia jest zaprezentowanie wszystkich ważnych zmian w podatku od towarów i usług. Odrębnie omówione zostaną zmiany, które wchodzą w życie od dnia 1 kwietnia 2013 r. oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 

DZIEŃ 1
1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur - nowe zasady wystawiania faktur w okresie przejściowym (od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.):

 • Termin wystawienia faktury,
 • Treść faktury -  czy można wystawiać faktury „VAT” po dniu 1 stycznia 2013 r.?
 • Faktury wewnętrzne jako rozwiązanie fakultatywne,
 • Dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym,
 • Zasady wystawiania faktur zbiorczych
 • Powierzenie fakturowania osobom trzecim,
 • Fakturowanie przez nabywcę ,
 • Faktury netto i faktury handlowe, faktury niepodatkowe,
 • Dokumentowanie dostaw odpadów,
 • Wystawianie not korygujących i faktur korygujących
 • Dotychczasowy obowiązek podatkowy a nowe zasady fakturowania, kursy walut.
 • Fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie podatku na przełomie roku.


2. Regulaminy fakturowe, Porozumienia Fakturowe (z nabywcą towarów i usług, z osobami trzecimi). 

3. Kontrole biznesowe; faktury elektroniczne: 

 • jak zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury,
 • jak ustanowić wiarygodną ścieżkę audytu między czynnością a fakturą,
 • skutki domniemanej zgody na faktury elektroniczne,
 • odliczanie podatku naliczonego z faktur elektronicznych,


4. Bieżące problemy rozliczania podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych.

 • Wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. (C-224/11) dotyczący opodatkowania usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
 • Czy należy posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej w świetle „polskiego wyroku” TSUE w sprawie C 588/10?
 • Opodatkowanie świadczeń kompleksowych – refaktura mediów i innych usług związanych z wynajmowaną nieruchomością – wyrok TSUE w sprawie C 392/11,
 • Skutki uchwały NSA w sprawie premii pieniężnych.DZIEŃ 2.
1. Zmiany w zakresie korekty podatku należnego i naliczonego oraz kasowego momentu powstania obowiązku podatkowego 

 • Liberalizacja zasad korekty podatku należnego w przypadku braku zapłaty,
 • Obowiązkowa korekta podatku naliczonego przez dłużnika w przypadku braku zapłat – jak uniknąć przymusowej korekty podatku naliczonego w styczniu 2013 r. z tytułu faktur, których termin płatności minął w 2012 r.?
 • Zasady korygowania podatku należnego i naliczonego po dniu 1 stycznia 2013 r. w odniesieniu do faktur wystawionych przed tym dniem.


Nowe zasady stosowania kasowego momentu powstania obowiązku podatkowego przez małych podatników,

2. Nowe zasady rozliczania niektórych czynności po dniu 1 kwietnia 2013 r.:

 • Opodatkowanie dostawy gruntów – nowa definicja terenów budowlanych,
 • Rozliczanie importu usług oraz dostaw i nabyć od nierezydenetów,
 • Nowa regulacja przedstawiciela podatkowego – zamiana zasad odpowiedzialności (w tym agencji celnych),
 • Miejsce świadczenia czynności (import towarów, najem środków transportu),


3. Pozostałe zmiany od dnia 1 kwietnia 2013 r. 

 • Zmiany w zakresie rozliczania i dokumentowania eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych:
 • Nowa definicja eksportu i warunki stosowania stawki 0% (uchwała NSA I FPS 3/12),
 • Nowe zasady rozliczania dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych,
 • Rozszerzenie wyłączeń prawa do odliczenia (niektóre przypadki WNT),
 • Zmiany w procedurach szczególnych – VAT marża w turystyce,
 • Ograniczenie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej – od dnia 1 stycznia 2012 r.,
 • Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych (prezenty małej wartości, próbki).


4. Kasy rejestrujące.

 • Zmiany zakresu zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.DZIEŃ 3

DOCELOWY model fakturowania, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania oraz odliczania podatku naliczonego od dnia 1 stycznia 2014 r.

 • Nowe przepisy dotyczące fakturowania – likwidacja art. 106 ustawy oraz rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, likwidacja faktur wewnętrznych, ujmowanie w ewidencji faktur zagranicznych,
 • Zasady wystawiania faktur elektronicznych - kto od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie odpowiedzialny za autentyczność pochodzenia i integralność treści tych dokumentów?
 • Nowe zasady określenia obowiązku podatkowego (uchylenie art. 19 ustawy) – ograniczenie szczególnych momentów postawania obowiązku podatkowego – oderwanie obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury,
 • Obowiązek podatkowy w przypadku szczególnych czynności – m.in. dostawa mediów, usługi transportowe i spedycyjne,
 • Nowa definicja podstawy opodatkowania (uchylenie art. 29 ustawy); zasady rozliczania faktur korygujących, kwoty nie stanowiące podstawy opodatkowania
 • Nowe zasady odliczenia podatku naliczonego, zmiana art. 86, art. 87 i art. 88 ustawy.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 15 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Zajęcia prowadzą: 
Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 21 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 16 lat), Szef podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 11 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 31 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Krzysztof Kłoskowski - Prawnik, doradca podatkowy 10900, uznany wykładowca. Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatkach pośrednich w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług. Do jego obowiązków należy również za obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej.

Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług, a także obsłudze sporów podatkowych (kontroli, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych). Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.