Płatności:

Należność za uczestnictwo wraz z materiałami, egzaminem i certyfikatem wynosi 1690 zł – zwolnione z VAT.

Termin i miejsce:
Start: 2013-10-04 16:00 Koniec: 2013-11-30 00:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Certyfikowany samodzielny księgowy (kod zawodu 331301)

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Cel kursu 

Zapoznanie uczestników z zakresem, specyfiką i charakterem pracy księgowego w przedsiębiorstwie. Przekazanie wiedzy niezbędnej do samodzielnego ewidencjonowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdania finansowego oraz rozliczeń podatkowych. Zaprezentowanie sposobu prowadzenia księgowości techniką komputerową. 


MODUŁ I

Wstęp do rachunkowości – podstawowe zagadnienia i pojęcia


1. Akty prawne normujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej w podmiotach gospodarczych w Polsce

2. Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach

 • rodzaje podmiotów gospodarczych w Polsce
 • formy ewidencji podatkowych i rachunkowych prowadzonych w podmiotach gospodarczych


3. Dokumenty jako podstawa zapisu księgowego

 • ogólne zasady tworzenia i gromadzenia dokumentacji księgowej
 • klasyfikacja dowodów księgowych


4. Konto księgowo jako urządzenie wykorzystywane do ewidencji operacji gospodarczych.

5.Polityka rachunkowości 

6.Zakładowy plan kont 


MODUŁ II 

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych


1. Podmioty gospodarcze zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

2. Nadrzędne zasady rachunkowości

3. Bilans – pojęcie i składniki 

4. Aktywa przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady) 

5. Pasywa przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady)

6. Zdarzenia i operacje gospodarcze

7. Zasady funkcjonowania kont bilansowych 

8. Otwieranie i zamykanie kont

9. Zestawienie obrotów i sald 

10. Rachunek zysków i strat 

11. Funkcjonowanie kont wynikowych 

12. Przykładowe zapisy na kontach bilansowych i wynikowych, otwieranie i zamykanie kont, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, bilansu oraz rachunku zysków i strat 


MODUŁ III

Prawo podatkowe w rachunkowości


Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem dochodowym PIT i CIT oraz VAT – zasady rozliczeń, rodzaje deklaracji i zeznań podatkowych, terminy rozliczeń podatkowych. 

1.Podatek dochodowy od osób prawnych,

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

3. Zryczałtowane podatki dochodowe

4. Podatek od towarów i usług (VAT)

5. Pozostałe podatki

6. Ordynacja podatkowa 


MODUŁ IV

Podstawy kadr i płac


1. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników 

2. System ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

3. Zasady naliczania płac 

4. Ewidencja księgowa wynagrodzeń oraz rozrachunków związanych z płacami 


MODUŁ V 

Zasady ewidencji księgowej poszczególnych składników


1. Ewidencja aktywów trwałych

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe składniki majątku trwałego
 • należności długoterminowe i inne inwestycje długoterminowe
 • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych


2. Ewidencja księgowa obrotu pieniężnego – charakterystyka i zapisy na kontach księgowych 

3. Kapitały własne przedsiębiorstwa – charakterystyka i ewidencja

4. Zobowiązania – klasyfikacja i ewidencja księgowa 

5. Zasady ewidencji księgowej rozrachunków 

 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 • rozrachunki publiczno-prawne
 • rozrachunki z pracowniami
 • pozostałe rozrachunki


6. Zasady ewidencji obrotu towarowego oraz materiałów

 • wycena zakupu towarów i materiałów
 • wycena rozchodu towarów i materiałów (metody FIFO, LIFO, średnia ważona, szczegółowa identyfikacja)


7. Zasady ustalania wyniku finansowego 

 • konta przychodów i kosztów
 • sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów
 • kwalifikowanie kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa
 • ustalanie wyniku z podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej, finansowej oraz wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych
 • metody ustalania wyniku finansowego
 • rozliczenie działalności produkcyjnej – ustalenie kosztu wytworzenia produktu
 • zasady ewidencji księgowej działalności handlowej i usługowej
 • wynik finansowy, a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
 • zamknięcie kont wynikowych


8. Inwentaryzacja – metody, zasady, terminy 

9. Sprawozdanie finansowe 

 • elementy sprawozdania finansowego
 • terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • publikowanie sprawozdania finansowego
 • badanie sprawozdania finansowegoEwidencja podstawowych operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie za pomocą programu finansowo-księgowego. 

Sporządzanie podstawowego sprawozdania finansowego.


MODUŁ VI

Zajęcia komputerowe na wybranym programie finansowo-księgowym
Zajęcia poprowadzi:
Mariusz Sokołek –  księgowy certyfikowany przez Ministerstwo Finansów, stały współpracownik Instytut Studiów Podatkowych, prowadził projekty szkoleniowe z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń dla największych firm działających na polskim rynku, posiada wieloletnią praktykę jako główny księgowy oraz przygotowanie pedagogiczne, prowadzi zajęcia tylko od strony praktycznej.


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16.00 - 20.00 i soboty w godz. 9.00 - 15.00

Terminy spotkań w ramach kursu: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 października oraz 15, 16, 22, 23, 29, 30 listopada 2013 r.
100 godzin zajęć praktycznych

Uczestnicy kursu na zakończenie zajęć przystąpią do egzaminu pisemnego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji Samodzielnego Księgowego, w aspekcie specyfikacji kodu zawodu Księgowy (kod zawodu 331301). Po zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymają certyfikat na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.