Gorące tematy

OKRESY OPODATKOWANIA

 

Kalendarium terminów, w jakich przedsiębiorca musi poinformować urząd skarbowy, na jaką formę opodatkowania się zdecydował .

 

Forma opodatkowania

Termin

Zawiadomienie w formie pisemnej o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w oparciu o 18% i 32% stawki (opodatkowanie wg skali podatkowej).

W terminie 20 dni od dnia założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% stawką podatku  (podatek liniowy).

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Złożenie wniosku o zastosowaniu opodatkowania w formie karty podatkowej.

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem tej działalności.

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy została wybrana uproszczona forma wpłacania zaliczek.

 

UWAGA! Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.