Gorące tematy

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r.

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. - zwanej dalej "ustawą":

 

Lp.

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa

Uwagi

I. Odliczenia od dochodu

1.

Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.

Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie.  

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy.

Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód  (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2012 r.

 

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy.

2.

Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawności narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Do 2.280 zł – limit roczny.

Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy.

j.w.

3.

Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby  z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego.

Do 2.280 zł – limit roczny.  

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy.

j.w.

4.

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku  życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Do 2.280 zł – limit roczny.

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy.

j.w.

5.

Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom,  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w  przepisach regulujących działalność pożytku  publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

 

b) kultu religijnego ,

 

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych  dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22  sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr  106, poz. 681, z późn. zm.).

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu.

 

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.

 

Według stanu na 1 stycznia 2012 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków  zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

 

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

 

Uwaga:

 

Z uwagi na inne warunki skorzystania z odliczenia należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy.

6.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.  

W wysokości dokonanej darowizny.

Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

 

Uwaga:

 

w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu. Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ustawy.

7.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym.

Do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.):

 

- maksymalna kwota składki

na IKZE 4.030,80 zł,  

- minimalna kwota składki na IKZE 665,28 zł.

Art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy.  

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.  

8.

Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet.

Do wysokości 760 zł rocznie.

Art. 26c ustawy.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26c ustawy.

9.

Wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii.

W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.

 

Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy.

Art. 26c ustawy.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26c ustawy.

10.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 

1) budową budynku mieszkalnego, albo

 

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

 

3)  zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

 

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł.

 

 

 

 

 

Art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

 

Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

 

Uwaga:

 

Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z Kredytodawcą odpowiednio pożyczkodawcą umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok, o którym mowa w art. 9 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

 

Lp.       

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa

Uwagi

II. Odliczenia od podatku

1.

Ulga na dzieci

Odliczeniu podlega 92,67 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem (odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim).Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Art. 27f ustawy.

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

 

1) wykonywał władzę rodzicielską,  

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,

 

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy

zawartej ze starostą.

 

Uwaga:

 

Z uwagi na inne warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 27f ustawy.

2.

Tzw. „ulga na powrót”

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją.

Art. 27g ustawy.

Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:

 

1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub

 

2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu  korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi  – które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego.

3.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki  na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny.

art. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509).

Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.

 

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

4.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej.

W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie.

Art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz.1316).

Dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Uwaga:

 

Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy  dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2012r. *

150 000,00 euro

661 680 zł

Górny limit przychodów za rok 2011 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2012 r.*

25 000,00 euro

110 280 zł

Górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, rozliczenie kwartalne) w 2012 r.**

1 200 000,00 euro

5 324 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2011 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. *

1 200 000,00 euro

5 293 440 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku  2012**

50 000,00 euro

222 000 zł

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2011 r. (1 euro = 4,4112 zł), obowiązywał również w dniu 1 października 2011 r.
**  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2011 r. (1 euro = 4,4370 zł).