PIT-38 - Darmowy Program PIT pro 2014/2015

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2014/2015 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-38.

Poleć nas:

PIT-38 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników sprzedających lub obejmujących papiery wartościowe – akcje, udziały, pochodne instrumenty finansowe, pożyczone papiery wartościowe, wkłady w spółdzielniach.

W PIT-38 inwestorzy rozliczają dochody z polskich i zagranicznych giełd

Ten rodzaj formularza przeznaczony jest również dla podatników inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz giełdach zagranicznych. Do formularza można dołączyć załącznik PIT/ZG, co oznacza, że na PIT-38 można również wykazać analogiczne dochody uzyskane poza granicami Polski. Termin złożenia formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Ponadto PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Na jakich zasadach przelicza się kurs obcych walut na złotówki?

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl