PIT-38 - Darmowy Program PIT pro 2016/2017

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2016/2017 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-38.

Poleć nas:

PIT 38

Formularz PIT-38 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników sprzedających lub obejmujących papiery wartościowe – akcje, udziały, pochodne instrumenty finansowe, pożyczone papiery wartościowe, wkłady w spółdzielniach.

Deklaracje przeznaczona jest dla osób, które uzyskały przychody z tytułu:

ODPŁATNEGO ZBYCIA:

  • Pożyczonych papierów wartościowych
  • Papierów wartościowych
  • Udziałów w spółkach mających osobowość prawną
  • Pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw

OBJĘCIA AKCJI:

  • W spółkach mających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

Bez znaczenia jest czy płatnik w tym samym roku nabył prawa do zbywania papierów wartościowych. Dla rozliczenia ważna jest data odpłatnego zbycia. Nie uwzględnia się daty poniesionych kosztów pozyskania lub w którym nabyto prawo do realizowania obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Jaka stawka podatku dla druk PIT 38?

Do rozliczenia PIT 38 podatnik powinien odprowadzić podatek w stałej wysokości 19 %. Jest to niezmienna stawka, znana powszechnie jako podatek giełdowy. Jest ona stała, płacona nawet od niewielkiego dochodu.

Rozliczenie z PIT 38 małżonków

Małżonkowie uzupełniają PIT 38 rozłącznie, każdy swoją deklaracje. Nie istnieje możliwość rozliczania się łącznie w związku z dochodami z PIT 38. Objęcie udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną za wkład pieniężny obliguje do złożenia PIT 38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Objęcie ich z kolei, nie generuje przychodu rozlicznego na PIT-38 online.

PIT-38 przez Internet

Ten rodzaj formularza przeznaczony jest również dla podatników inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz giełdach zagranicznych. Do formularza można dołączyć załącznik PIT/ZG, co oznacza, że na PIT-38 online można również wykazać analogiczne dochody uzyskane poza granicami Polski. Termin złożenia formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Ponadto PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Na jakich zasadach przelicza się kurs obcych walut na złotówki?

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl