Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł oraz 53 za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 53 za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-28 10:00 Koniec: 2013-06-28 15:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

VAT w działalności jednostek edukacyjnych oraz uczelni wyższych - zmiany - lipiec 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

W imieniu Instytutu Studiów Podatkowych zapraszamy Państwa na okresowe szkolenie dotyczące opodatkowania usług edukacyjnych podatkiem od towarów i usług.
Szkolenie skierowane jest do firm szkoleniowych, jednostek sektora oświaty, uczelni wyższych oraz wszelkich podmiotów spotykających się z problematyką edukacji tak po stronie świadczących usługi jak i usługobiorców.
Przedmiotem szkolenia będzie w szczególności przedstawienie zasad rozliczania w tym podatku usług edukacyjnych w zakresie sprzedaży i zakupów, zakres zastosowania zwolnień wynikający z przepisów polskich jak i dyrektyw UE, zasady rozliczania VAT w projektach finansowanych i współfinansowanych ze środków UE.

Omówione zostanie najnowsze orzecznictwo i podejście organów podatkowych, jak i najważniejsze uchwalone zmiany w VAT wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 


I. Usługi edukacyjne – stan prawny 2004-2010, niezgodność z Dyrektywą, orzecznictwo, możliwość odzyskania podatku naliczonego za ten okres.

II. Zwolnienie przedmiotowego dla edukacji a ryzyka po stronie nabywcy usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego – kiedy odliczamy VAT z tytułu uczestnictwa w konferencji, seminarium, szkoleniu oraz z tytułu usług ściśle z nimi związanych. 

III. Zwolnienie dla usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, rola zaświadczenia o wpisie do rejestru oświatowych placówek niepublicznych, sposób uzyskania zaświadczenia,

IV. Szerokie zwolnienie dla uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek badawczo-rozwojowych, w zakresie kształcenia, w tym na poziomie wyższym,

V. Usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez „prywatnych” nauczycieli - zwolnienie bezpośrednie czy pośrednie, status prawnopodatkowy wykładowców i trenerów, 

VI. Usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, refakturowanie „zw” przez podatników np. na swoich pracowników czy kontrahentów,

VII. Zakres zwolnienia dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego usług:

  1. prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
  2. świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie usług objętych akredytacją (rola ewidencji jednostek akredytowanych przez kuratorium oświaty);
  3. finansowanych w całości ze środków publicznych.


VIII. Fundusze unijne, dotacje a zakres zwolnienia usług szkoleniowych. Nowelizacja VAT 2014 r.

IX. Jak zdefiniować „towary i usługi” ściśle związane z usługami wymienionymi powyżej, które także podlegają zwolnieniu, mimo że jako samodzielne czynności będą opodatkowane? Przesłanka „niezbędności” oraz generowania „dodatkowego dochodu” na przykładzie m. in. wynajmu sal, gastronomii, cateringu,  

X. Miejsce świadczenia usług edukacyjnych.

XI. Nowelizacja VAT 2014 – najważniejsze zmiany.

XII. Nowelizacja VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. w zakresie podstawy opodatkowania a szkolenia i konferencje finansowane z dotacji i środków od osób trzecich. 

XIII. Aktualne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.


Szkolenie poprowadzi:
Mariusz Unisk - Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.


Nadzór merytoryczny szkolenia:
prof. dr hab. Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych