Płatności:

Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 4480 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3990 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2000 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Studium, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Studium. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Studium możliwość płatności w czterech ratach, każda po 1120 zł. W przypadku wpłaty dokonanej po dniu 5 października 2013 r. prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Studium. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i noclegów, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie. Uczestnicy Studium, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają publikacje dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć. Jednorazowa wpłata całej należności za Studium dokonana do dnia 5 października 2013 r. uprawnia do RABATU w wysokości 200 zł

Termin i miejsce:
Start: 2013-10-12 10:00 Koniec: 2014-02-16 00:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych 70 edycja (40 w Warszawie)

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

W dniu 12 października 2013 r. rozpocznie się już 70 edycja Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce. 


Cel Studium:

Celem Studium jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej. 


Wykładowcy:

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Studium ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Studium mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych. 


Termin:

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele (wyłączając dni świąteczne, „długie weekendy” oraz przerwę świąteczno - noworoczną) w siedzibie Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8 w Warszawie w soboty w godz. 10.00-15.00, w niedziele w godz. 9.00 - 14.00. Inauguracja Studium odbędzie się w dniu 12 padziernika 2013 r. o godz. 10.00. Zakończenie Studium przewidziane jest na 16 lutego 2014 r.

Wszyscy Absolwenci Studium Przygotowawczego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych na zakończenie Kursu otrzymają odpowiedzi na pytania obowiązujące na egzaminie - stan prawny 2013 oraz specjalny Bonus w postaci nieodpłatnego dostępu do najnowszego Portalu PODATKI-ISP.PL na okres 6 miesięcy. Portal zawiera wszechstronne kompendium wiedzy dla każdej osoby, która zawodowo zajmuje się rozliczaniem podatków, opłat oraz składek. Jest to unikatowy produkt informatyczny, będący wynikiem ponad czternastoletnich doświadczeń doradczych Instytutu, którego usługi były dotychczas świadczone na rzecz kilkudziesięciu tysięcy podmiotów.

Szczegółowy harmonogram Studium, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo na zajęciach inauguracyjnych. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: szkolenia@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (22) 517 30 97 lub pocztą na adres Instytutu. Kierownikiem Studium jest Pani Patrycja Smagała, tel. (22) 517 30 90.


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


Program Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 168 godzin wykładów

Blok I – 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Blok II – 6 godzin
Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok III – 6 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok IV – 84 godziny – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług (część I): podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (6 godzin)

Podatek od towarów i usług (część II): podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, – prowadzący: : prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (6 godzin)

Podatek od towarów i usług (część III): ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. – prowadzący: Krystian Łatka – konsultant podatkowy ISP. (6 godzin)

Podatek od towarów i usług (część IV): podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa SN, NSA i ETS – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – prowadzący: Ekspert Instytutu Studiów Podatkowych – konsultant podatkowy ISP. (6 godzin) 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – prowadzący: Jerzy Bielawny – wiceprezes ISP. (12 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia. – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (12 godzin)

Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin) 
Podatki samorządowe  cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin) 

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – prowadzący: sędzia NSA. (12 godzin)

Blok V – 12 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I i II): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego – prowadzący: sędzia NSA. (12 godzin)

Blok VI – 6 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne – prowadzący: Robert Lubiecki – ekspert w zakresie kodeksu celnego. (6 godzin)

Blok VII – 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia. – prowadzący: praktyk – specjalista z Ministerstwa Finansów. (6 godzin)

Blok VIII – 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok IX – 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok X – 12 godzin – rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości – prowadzący: specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)
Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Jarosław Krynicki – biegły rewident. (6 godzin)

Blok XI – 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok XII – 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi - prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (6 godzin)

Blok XIII – 6 godzin – zajęcia dodatkowe
Problematyka przygotowania pism procesowych – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Wszyscy Uczestnicy Kursu otrzymają przed zakończeniem Studium opracowane odpowiedzi na nowy zestaw pytań obowiązujący na egzaminie  dla Doradców Podatkowych. 

Nasi kursanci mają darmowy dostęp do internetu bezprzewodowego.


Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów. 
 
http://www.mf.gov.pl
 
Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (22) 694 52 49

Osobom zainteresowanym noclegiem w warszawie polecamy hotel Best Western Felix, który znajduje się w pobliżu Instytutu.