Płatności:

Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 4190 zł wraz z materiałami. Cena dla kolejnej osoby z firmy wynosi 3890 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2000 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Studium, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Studium. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Studium możliwość płatności w czterech ratach, każda po 1047,50 zł. W przypadku wpłaty dokonanej po dniu 1 października 2013 r. prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Studium. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i noclegów, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie. Uczestnicy Studium, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają publikacje dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć. Jednorazowa wpłata całej należności za Studium dokonana do dnia 1 października 2013 r. uprawnia do RABATU w wysokości200 zł.

Termin i miejsce:
Start: 2013-10-05 10:00 Koniec: 2014-02-22 00:00
Adres: Centrum Kongresowe – Hotel IOR w Poznaniu przy ul. W. Węgorka 20
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych - 69 edycja w Polsce (9 w Poznaniu)

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Szanowni Państwo.

W dniu 5 października 2013 r. rozpocznie się już 69 edycja Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce. 


Cel Studium:
Celem Studium jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej. 

Wykładowcy:
Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów, przedstawiciele praktyki skarbowej oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Studium ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Studium mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych. 

Termin:
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele (wyłączając dni świąteczne i „długie weekendy”) w Centrum Kongresowym – Hotel IOR w Poznaniu przy ul. W. Węgorka 20, w soboty w godz. 10.00-15.00, w niedziele w godz. 9.00 - 14.00. Inauguracja Studium odbędzie się w dniu 5 października 2013 r. o godz. 10.00. Zakończenie Studium przewidziane jest na 22 lutego 2014 r.


Wszyscy Absolwenci Studium Przygotowawczego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych na zakończenie Kursu otrzymają odpowiedzi na pytania obowiązujące na egzaminie - stan prawny 2014 oraz specjalny Bonus w postaci nieodpłatnego dostępu do najnowszego Portalu PODATKI-ISP.PL na okres 6 miesięcy. Portal zawiera wszechstronne kompendium wiedzy dla każdej osoby, która zawodowo zajmuje się rozliczaniem podatków, opłat oraz składek. Jest to unikatowy produkt informatyczny, będący wynikiem ponad czternastoletnich doświadczeń doradczych Instytutu, którego usługi były dotychczas świadczone na rzecz kilkudziesięciu tysięcy podmiotów.
Szczegółowy harmonogram Studium, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo na zajęciach inauguracyjnych. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: izabela.trelka@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (61) 848 33 48 lub pocztą na adres Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Wiślana 53, 60-401 Poznań. Kierownikiem Studium jest Pani Izabela Trelka, tel. (61) 848 33 48, 501 464 345

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


Program Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 168 godzin wykładów

Blok I – 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa (6 godzin)

Blok II – 6 godzin
Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów (6 godzin)

Blok III – 6 godzin

Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych (6 godzin)

Blok IV – 84 godziny – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług (część I): podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie (6 godzin)

Podatek od towarów i usług (część II): podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne (6 godzin)

Podatek od towarów i usług (część III): ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. (6 godzin)

Podatek od towarów i usług (część IV): podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa SN, NSA i ETS (6 godzin)

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. (6 godzin) 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego (12 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia. (12 godzin)

Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. (6 godzin) 
Podatki samorządowe  cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. (6 godzin) 

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich (12 godzin)


Blok V – 12 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I i II): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego  (12 godzin)

Blok VI – 6 godzin

Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne (6 godzin)

Blok VII – 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia. (6 godzin)

Blok VIII – 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe (6 godzin)

Blok IX – 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej  (6 godzin)

Blok X – 12 godzin – rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości, ustawa o rachunkowości (6 godzin)
Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe (6 godzin)

Blok XI – 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym (6 godzin)

Blok XII – 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi (6 godzin)

Blok XIII – 6 godzin – zajęcia dodatkowe
Problematyka przygotowania pism procesowych (6 godzin)


Wszyscy Uczestnicy Kursu otrzymają przed zakończeniem Studium opracowane odpowiedzi na nowy zestaw pytań obowiązujący na egzaminie  dla Doradców Podatkowych. 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego jest wyższe wykształcenie.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów. 
http://www.mf.gov.pl

Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego:
tel. (22) 694 52 49