Płatności:

Należność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 378 zł dla pierwszej osoby z firmy i 349 zł dla kolejnych osób z firmy – zwolnione z VAT. Uczestnikom zapewniamy nocleg w hotelu OST Gromada Dom Chłopa na noc z 13 na 14 czerwca 2013 r. w kwocie 330 złpokój jednoosobowy oraz 360 zł pokój dwuosobowy – prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszenia.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-14 09:50
Adres: sala „E” w budynku NOT w Warszawie ul. Czackiego 3/5
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Prawo pracy w 2013 r. w praktyce oraz prawidłowe funkcjonowanie działalności socjalnej

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!Seminarium dla:
służb kadrowych, pracowniczych i księgowo-finansowych branży wodociągów i kanalizacji, energetyki cieplnej, komunikacji miejskiej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

W imieniu Pani mgr Janiny Urbańskiej oraz Instytutu Studiów Podatkowych zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. w Warszawie. 


Szkolenie poprowadzą:
Pani mgr MARIA SZCZEPKOWSKA
Pan mgr ZBIGNIEW CIEŚLAK


PRAWO PRACY W 2013 R. W PRAKTYCE ORAZ PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ


Zatrudnianie pracowników:

 1. Wybór prawnej podstawy świadczenia pracy (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne), zawieranie umowy o pracę, potwierdzanie zawarcia umowy o pracę,
 2. Sporządzanie informacji przewidzianych w art. 29 § 3 Kodeksu pracy,
 3. Sporządzanie oświadczeń pracownika związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
 4. Umowa o zakazie konkurencji,


Specyfika umowy o pracę na czas określony: 

 1. Czas trwania umowy o pracę zawartej na czas określony, jej zmiana i wypowiadanie,
 2. Stosowanie art. 251 Kodeksu pracy.


Zmiana treści umowy o pracę: 

 1. Zmiana rodzaju umowy o pracę lub treści umowy o pracę na drodze porozumienia zmieniającego,
 2. Wypowiedzenie zmieniające,
 3. Zmiana pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy,
 4. Czasowe polecenie pracy innej niż określona w umowie o pracę.


Rozwiązywanie stosunku pracy (sygnalizacja):

 1. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę,
 2. Konsultacja ze związkami zawodowymi w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 3. Wypowiadanie umów o pracę,
 4. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,
 5. Zwolnienia grupowe i indywidualne na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niezależnych od pracowników.


Czas pracy

 1. definicja czasu pracy, pracy zmianowej, doby rozliczeniowej oraz tygodnia,
 2. podróże służbowe,
 3. określenie osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 4. normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, łączny tygodniowy wymiar czasu pracy,
 5. okresy rozliczeniowe i ich wydłużanie,
 6. ustalanie normatywnego czasu pracy oraz wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym
 7. okresy odpoczynku: dobowego, tygodniowego, w trakcie dniówki roboczej
 8. systemy czasu pracy (równoważnego czas pracy, przerywanego czas pracy, zadaniowego czas pracy, skróconego tygodnia pracy, pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta)
 9. praca w godzinach nadliczbowych i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 10. praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta,
 11. czas pracy kadry kierowniczej,
 12. dyżur pracowniczy,
 13. tworzenie grafików pracy, ewidencja czasu pracy.


Prawidłowe funkcjonowanie zakładowej działalności socjalnej w 2013 roku

 1. Podstawowe zasady prawne regulujące funkcjonowanie ZFŚS
 2. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – ZFŚS (pracodawcy tworzący obligatoryjnie ZFŚS, pracodawcy tworzący fakultatywnie ZFŚS, ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych i obowiązek dokonania korekty, naliczanie odpisu podstawowego – obligatoryjnego na Fundusz, naliczanie odpisów fakultatywnych (uznaniowych), terminy ustawowe obligatoryjnego przekazania środków Funduszu na odrębny rachunek bankowy).
 3. Ustawowa możliwość rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłaty świadczenia urlopowego przez pracodawców, tworzących ZFŚS fakultatywnie
 4. Rola układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania w zakresie tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub rezygnacji z jego tworzenia
 5. Racjonalne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w istniejących warunkach ekonomicznych
 6. Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych –podstawą przyznawania uznaniowych świadczeń socjalnych
 7. Odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
 8. Świadczenia z Funduszu zwolnione z opodatkowania w 2013 roku
 9. Rozliczanie środków Funduszu w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy
 10. Pożyczki na cele mieszkaniowe
 11. Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków ZFŚS