Płatności:

Cena za uczestnictwo wynosi 399 zł oraz 53 za materiały. Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnych osób z firmy wynosi 299 zł oraz 53 za materiały.

Termin i miejsce:
Start: 2013-06-27 10:00 Koniec: 2013-06-27 15:00
Adres: Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8
Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zapisy zakończone

Podatek od towarów i usług w służbie zdrowia - zmiany - lipiec 2013 r.

Organizator: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo

Celem seminarium jest omówienie zasad opodatkowania usług w zakresie opieki medycznej. Seminarium ma na celu pomóc w prawidłowym rozliczaniu podatku w tej specyficznej działalności, zdefiniowaniu zakresu usług zwolnionych od podatku oraz stworzeniu dokumentacji wykonywanych usług w sposób chroniący tajemnicę lekarską, a równocześnie zapewniający bezpieczeństwo podatkowe osób rozliczających podatek w podmiocie leczniczym. Ma ono również pomóc w przygotowaniu rocznej i wieloletniej korekty podatku naliczonego w przedsiębiorstwach prowadzących działalność leczniczą.
Szkolenie obejmuje również omówienie zmian w podatku wchodzących w życie w 2014 r. 


I. Zakres zwolnienia od podatku w działalności podmiotu leczniczego:

 1. przedmiotowe i podmiotowe przesłanki zwolnienia od podatku,
 2. związek usługi medycznej z procesem leczenia jako przesłanka zwolnienia w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych (najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych),
 3. kto decyduje o zwolnieniu czynności od podatku,
 4. jaka dokumentacja jest niezbędna do zastosowania zwolnienia od podatku?


II. Zasady opodatkowania: 

 1. usług wykonywanych w ramach kontraktów z NFZ oraz na zasadach komercyjnych (ze skierowaniem oraz bez skierowania),
 2. medycyny plastycznej, zabiegów kosmetycznych – w jaki sposób i kto powinien ustalić, czy zabieg korzysta ze zwolnienia od podatku?
 3. medycyny pracy,
 4. badań klinicznych, działalności eksperckiej (opinie dla potrzeb postępowań sądowych, ubezpieczeniowych, itp.),
 5. wydawania kopii i odpisów dokumentacji medycznej,
 6. usług transportu sanitarnego,
 7. opieki paliatywnej,
 8. dostawy towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami zwolnionymi , usługi diagnostyczne i pomocnicze (np. sterylizacja sprzętu i narzędzi, dostawa posiłków),
 9. usług wykonywanych przez osoby trzecie na rzecz podmiotu leczniczego na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (opodatkowanie usług nabywanych przez podmiot leczniczy i świadczonych na rzecz innych podmiotów leczniczych – jak należy opodatkować najem i konserwację aparatury, opiekę nad pacjentami, transport wewnątrzszpitalny).


III. Nowe przepisy regulujące stosowanie kas rejestrujących:

 1. jakie czynności są objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej?
 2. zakres i warunki stosowania zwolnień od obowiązku rejestrowania,
 3. ewidencja na kasie rejestrującej a weryfikacja celu czynności.


IV. W jaki sposób prawidłowo określić podatek naliczony:

 1. związany wyłącznie z usługami zwolnionymi od podatku?
 2. związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi?
 3. rozliczany proporcją?


V. Rozliczanie podatku naliczonego proporcją:

 1. jakie obroty należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika sprzedaży - znaczenie uchwały z dnia 24 października 2011 r. (I FPS 9/10) dotyczącej braku obowiązku uwzględniania w strukturze czynności niepodlegających opodatkowaniu,
 2. czy podmiot leczniczy może zrezygnować z odliczania podatku naliczonego?


VI. Jak prawidłowo dokumentować i rozliczać po dniu 1 kwietnia 2013 r.:

 1. zatrudnianie zagranicznych specjalistów,
 2. nabywanie sprzętu i usług od dostawców niemających w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności,
 3. udział personelu w konferencjach, sympozjach, szkoleniach zagranicznych.


VII. Fakturowanie i obowiązek podatkowy w 2014 r. 

 1. zniesienie obowiązku fakturowania usług zwolnionych od podatku,
 2. zasady wystawiania faktur na żądanie,
 3. obowiązek podatkowy,
 4. określenie podstawy opodatkowania.


VIII. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.


Szkolenie poprowadzi:
Krystian Łatka - Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług, a także obsłudze sporów podatkowych (kontroli, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych). Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.


Nadzór merytoryczny szkolenia:
prof. dr hab. Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 22 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 17 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 12 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 32 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.


Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych