Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zwrot wydatków na kasę fiskalną. Komu przysługuje i jak...
http://sxc.hu/
inFakt

Zwrot wydatków na kasę fiskalną. Komu przysługuje i jak uzyskać?

Trzeba tylko uważać, by nie pojawiła się konieczność oddania jej państwu.

Kasa fiskalna jest niezbędna u każdego przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych (konsumentów) lub rolników ryczałtowych i nie spełnia kryteriów do zwolnienia z kasy. Zwolnienia opierają się albo na rodzaju sprzedaży, albo na sposobie płatności i dokumentowaniu sprzedaży, albo na kwocie obrotu na rzecz osób prywatnych w danym roku podatkowym.

Gdy jednak kasa fiskalna staje się niezbędna, warto pamiętać o wspomnianej uldze na jej zakup. Komu ona przysługuje?

Zwrot tylko przy pierwszym obowiązku zakupu kasy fiskalnej

Każda firma, u której pojawi się obowiązek instalacji kasy fiskalnej może liczyć na zwrot w związku z takim zakupem, przy czym może go uzyskać tylko, gdy ten obowiązek pojawi się pierwszy raz. W tym momencie może uzyskać tyle zwrotów, ile musi zakupić kas, aby obsłużyć wszystkich klientów (czyli może to być więcej, niż jeden zwrot).

Nie można otrzymać zwrotu przy zakupie kolejnych urządzeń w późniejszym terminie (np. otwierając później kolejne oddziały) lub wymieniając kasy na nowe. Ponadto, zwrot nie jest też możliwy, jeżeli przedsiębiorca prowadził kiedyś działalność gospodarczą, w której ewidencjonował sprzedaż na kasie fiskalnej, a następnie zamknął tę firmę i po pewnym czasie otworzył ją ponownie.

Oczywiście, zwrot nie następuje automatycznie. Aby go uzyskać, trzeba spełnić następujące warunki:

 1. przed rozpoczęciem sprzedaży wymagającej kasy fiskalnej zawiadomić urząd skarbowy o zamiarze rozpoczęcia stosowania kasy, liczbie kas i miejscu ich użytkowania (nie ma urzędowego formularza, ale wymagana jest forma pisemna),
 2. być właścicielem kasy z homologacją Ministerstwa Finansów (nie można jej np. wydzierżawić) i posiadać dowód zapłaty,
 3. w ciągu 7 dni od rozpoczęcia stosowania kasy zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy na właściwym formularzu.
   

Niespełnianie tych warunków może skutkować koniecznością oddania państwu ulgi. Ta kwestia opisana jest na końcu tego artykułu.

Wysokość zwrotu i sposób jego uzyskania

W ramach ulgi na zakup kasy fiskalnej można odzyskać 90% wartości kasy netto, jednak nie więcej niż 700 złotych.

Podatnicy VAT mogą uzyskać zwrot związany z zakupem kasy za pomocą deklaracji VAT. Firmy, które wykazują VAT do zapłaty (należny), odejmują zwrot za kasę od podatku do zapłaty. Przy czym w danym okresie nie można odjąć więcej, niż wynosi VAT należny. Wtedy pozostałą część z kwoty ulgi na kasę przenosi się na kolejny okres dotąd, aż zostanie w całości odliczona.

Natomiast firmy, które nie wykazują VAT-u do zapłaty (należnego) mogą wnioskować o zwrot wspomnianej ulgi, przy czym nie jednorazowo. W danym okresie rozliczeniowym można uzyskać maksymalnie:

 • 25% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, nie więcej niż 175 zł – rozliczenie miesięczne,
 • 50% kwoty stanowiącej 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, nie więcej niż 350 zł – rozliczenie kwartalne.


Tutaj warto pamiętać, że nie można w jednym okresie zarówno zmniejszyć VAT-u należnego, jak i wnioskować o wypłatę jednej z powyższych kwot. Można wykonać tylko jedną z tych czynności, w zależności od tego, czy w danym okresie pojawił się VAT należny, czy nie.

Firmy zwolnione z VAT mają nieco prostszą i szybszą drogę do uzyskania zwrotu. W tym celu muszą złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Wniosek musi zawierać:

 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy,
 • dane podmiotu, który prowadzi serwis kasy i dokonał fiskalizacji kasy,
 • oryginał faktury na zakup kasy fiskalnej razem z dowodem zapłaty,
 • numer rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze.


Zwrot jest dokonywany na wskazany rachunek bankowy w terminie 25 dni od momentu złożenia wniosku.

Jeżeli przedmiotem działalności jest przewóz osób i towarów taksówkami (dla którego kasa fiskalna jest obowiązkowa) do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa legalizacji taksometru oraz numery licencji na przewóz i rejestracyjny pojazdu, w którym zainstalowana jest kasa.

Zwrot w związku zakupem kasy fiskalnej a koszty i odliczenie VAT

Oczywiście, kwestia uzyskania zwrotu zapewne nie wyczerpuje tematu. Przedsiębiorcy zapewne zadają sobie jeszcze przynajmniej takie trzy pytania:

 • Czy wspomniany zwrot 700 zł to przychód?


Nie. Dzieje się tak dlatego, że ulga powstaje na gruncie VAT i nie ma związku z podatkiem dochodowym.

 • Czy zakup kasy fiskalnej może stanowić koszt uzyskania przychodu?


Tak. Całą kwotę netto z faktury na zakup kasy fiskalnej można „wrzucić w koszty”. Kwestia prawa do zwrotu nie ma znaczenia. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu kasy fiskalnej o wartości powyżej 3500 złotych należy ją wpisać do ewidencji środków trwałych i amortyzować.

Czy VAT związany z zakupem kasy fiskalnej można odliczyć?


Tak. Z powyższego opisu wynika, że można wnioskować o zwrot stanowiący maksymalnie 90% kwoty netto. VAT związany z zakupem można odliczać na standardowych zasadach. Firmy zwolnione z VAT nie odliczają VAT-u, ale może on dla nich stanowić koszt uzyskania przychodu (inaczej mówiąc, rozliczają koszt zakupu kasy w kwocie brutto).

Kiedy trzeba zwrócić otrzymaną ulgę

Niestety, zwrot związany z zakupem kasy fiskalnej niekiedy trzeba oddać państwu. Warto dopełnić starań, by taka konieczność się nie pojawiła. Od czego ona zależy?

Kwotę zwrotu trzeba oddać państwu, jeżeli przedsiębiorca w okresie 3 lat od rozpoczęcia stosowania kasy fiskalnej:

 • zaprzestał działalności,
 • dokonał odliczenia, mimo że nie spełniał warunków do jego otrzymania.


Do tego drugiego warunku zalicza się także sytuacja, w której przedsiębiorca nie dopełnia obowiązku dokonania przeglądu technicznego kasy. Oprócz tego, jeśli kasę fiskalną stosuje spółka, to oddanie kwoty ulgi jest konieczne, gdy we wspomnianym 3-letnim okresie ogłosi ona upadłość, zostanie postawiona w stan likwidacji lub zostanie sprzedana.

Zwrotu dokonuje się na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

 • do 25 dnia miesiąca lub kwartału (w zależności od sposobu rozliczania podatku VAT), w którym zaistniały powyższe okoliczności,
 • do końca miesiąca po miesiącu, w którym powstały powyższe okoliczności dla przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub wykonują czynności zwolnione.


Sebastian Bobrowski
Dyrektor Finansowy inFakt

Loading Comments
Zainteresuje cię także