Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zwolnienia z podatku VAT dotyczące usług...
http://sxc.hu/

Zwolnienia z podatku VAT dotyczące usług konserwatorskich, restauratorskich, transportu medycznego oraz usług świadczonych przez instytucje gospodarki budżetowej

Od dnia 1 kwietnia obowiązuje nas nowelizacja do ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z rozporządzeniami w niej zawartymi mamy obowiązek stosować się do nowych wytycznych obejmujących branżę usług konserwatorskich, restauratorskich, niektórych usług wykonywanych przez instytucje gospodarki budżetowej oraz dostaw ściśle określonych wyrobów medycznych.

W związku z tym rozporządzeniem wprowadzono na okres przejściowy możliwość zwolnienia z usług dotyczących wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich obejmujących:

- zabytki wpisane do rejestru zabytków, wpisane do inwentarza muzeum lub wchodzące w skład narodowego zasobu bibliotecznego
- materiały archiwalne zawierające się w narodowym zespole archiwalnym

Jednak, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT, należy spełnić określone poniżej warunki:

- wszelkie prace konserwatorskie oraz restauratorskie powinny być przeprowadzane pod kontrolą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnionych do wykonywania tych czynności
- na przeprowadzanie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków

Również do końca roku 2011 przysługuje podatnikowi możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku w przypadku korzystania z usług świadczonych przez instytucje gospodarki budżetowej (zwolnienie nie obejmuje usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej). Zwolnienie takie przysługuje jednak wyłącznie na rzecz jednostki, która je utworzyła. W takim przypadku właściwa instytucja gospodarki budżetowej powinna w terminie do 15 maja 2011 r. złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o fakcie skorzystania z ulgi.


Zmiana rozporządzenia dotyczy także obniżenia stawki podatku VAT dla dostawy, bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu artykułów medycznych (wyłączając systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych, inne niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT). O warunkach i możliwościach skorzystania z preferencyjnej 8% stawki VAT na te artykuły medyczne informuje nas szczegółowo art. 132 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).


Powyżej opisane zmiany dotyczą § 43-46 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Okres obowiązywania w/w ulg zakończy się wraz  z dniem 31 grudnia 2011 r.

Loading Comments