Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Zobacz kiedy wykonawca odpowie za błędy projektanta
http://sxc.hu/

Zobacz kiedy wykonawca odpowie za błędy projektanta

Wykonawca poniesie odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek błędu projektanta, jeśli wada projektu była ewidentna i łatwa do wykrycia.

Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. To na wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia projektu oraz zawiadomienia inwestora o wykrytych wadach. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy za szkody, które wynikły z jego zastosowania. Będzie to de facto odpowiedzialność za cudzy (projektanta) błąd.

Wstępne sprawdzenie dokumentacji

Projekt stanowi integralną część umowy o roboty budowlane i wykonawca ma obowiązek sprawdzenia takiego projektu przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalając jego kompletność oraz poprawność sporządzenia. Następnie wykonawca ma obowiązek dokonywania analizy projektu budowlanego podczas gromadzenia materiałów budowlanych. Zauważone odstępstwa od norm, takie jak np. nietypowe wymiary części budynków, w tym: stropów, ścian nośnych, czy też np. nietypowa grubość drutów stosowanych przy budowie, powinny być niezwłocznie zgłoszone inwestorowi. Zaniechanie zgłoszenia stanowi o niezachowaniu należytej staranności.

Bieżące sprawdzanie dokumentacji

Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien dokonywać analizy projektu w sposób bardziej szczegółowy niż ma to miejsce przed przystąpieniem do rozpoczęcia budowy, gdyż właśnie w trakcie wykonywania prac, wykonawca może bezpośrednio reagować na wszelkie nieprawidłowości projektu. Dostrzeżone błędy lub pojawiające się wątpliwości powinny być niezwłocznie zgłaszane.

Granice odpowiedzialności wykonawcy

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego wykonawca nie ma obowiązku dokonywania we własnym zakresie szczegółowych obliczeń w celu wykrycia wady. Oznacza to, iż w przypadku, gdy do wykrycia wady potrzebne są wiadomości specjalne, wówczas wykonawca nie poniesie odpowiedzialności odszkodowawczej. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy projekt został przygotowany przez specjalistyczne biuro projektowe.

Uszkodzenie lub zniszczenie obiektu wskutek wadliwości projektu a prawo wykonawcy do wynagrodzenia

Gdyby obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości projektu, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli pomimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości projektu.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

logo-kancelaria-150

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także