Zmieniają się zasady ubezpieczeń OC
http://sxc.hu/

Zmieniają się zasady ubezpieczeń OC

11 lutego 2012 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), które zawierają regulacje o charakterze prokonsumenckim, m.in. w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Nowe regulacje stwierdzają, że:

• w przypadku sprzedaży pojazdu, zawarta przez dotychczasowego posiadacza umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego, będzie rozwiązywała się z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta,
• posiadacz pojazdu mechanicznego w przypadku „podwójnego ubezpieczenia” będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, która na skutek działania automatyzmu odnowienia została przedłużona,
• zawartą umowę ubezpieczenia OC będzie można wypowiedzieć składając oświadczenie agentowi danego zakładu ubezpieczeń,
• zostanie wprowadzona zasada tzw. stempla pocztowego, zgodnie z którą w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia będzie uważana data nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej,
• obie strony umowy ubezpieczenia obowiązkowego będą mogły wykorzystywać również formę elektroniczną przy składaniu zawiadomień i oświadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia,
• zakłady ubezpieczeń zostaną zobowiązane do odpowiednio wczesnego (14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia) przesyłania ubezpieczającym informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i jego warunkach,
• zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia będzie przysługiwał także w przypadku wystąpienia w okresie ubezpieczenia szkody,
• w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia składka będzie zwracana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia np. wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
• składka będzie zwracana za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej,
• poszkodowani i uprawnieni uzyskają łatwiejszy dostęp do informacji i dokumentów dotyczących likwidacji szkody znajdujących się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Nowelizacja będzie miała zastosowanie do umów zawartych po 11 lutego

Jednocześnie należy podkreślić, że powyższe regulacje będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 11 lutego 2012 r. W sytuacji gdy umowa ubezpieczenia została zawarta przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji, czyli przed dniem 11 lutego 2012 r., do umowy takiej będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Wątpliwości rozwieje Rzecznik Ubezpieczonych

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nowych uprawnień osób ubezpieczonych wynikających z nowych regulacji zaleca się kontakt z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych, które wykonuje zadania Rzecznika Ubezpieczonych reprezentującego interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także