Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 424 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

83 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

89 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

252 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
Redakcja
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Podziel się tym artykułem:   

Skrócenie procedur w przypadku koncentracji firm, a także zmiany w przepisach dotyczących łagodzenia kar za naruszenie interesów konsumentów – to tylko niektóre modyfikacje, jakie zawiera nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 18 stycznia br.

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z 10 czerwca 2014 r. Wprowadziła ona skrócenie czasu postępowań w przypadku tzw. prostych koncentracji i wprowadzenie dwuetapowej procedury rozpatrywania wniosków w przypadku koncentracji bardziej skomplikowanych. Sprawy dotyczące prostych koncentracji są teraz rozpatrywane w terminie 1 miesiąca, natomiast w sprawach skomplikowanych rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie do 4 miesięcy.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przedstawić przedsiębiorcy uzasadnione zastrzeżenia w kwestii planowanej koncentracji. Istnieje możliwość utajnienia na wniosek przedsiębiorcy części decyzji prezesa UOKiK wyrażającej warunkową jej zgodę w zakresie dotyczącym terminu spełnienia warunków nałożonych na przedsiębiorcę.

Nowelizacja wprowadziła nową instytucję dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. Uczestnik postępowania ma możliwość zapoznania się z planowanym rozstrzygnięciem i akceptację ustaleń przyjętych w trakcie postępowania co do okoliczności sprawy i planowanej wysokości kary, co powoduje jej obniżenie o 10%.

W decyzji, która kończy postępowanie Prezes UOKiK może określić środki mające na celu zakończenie naruszania zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub usunięcie jego skutków.

Spowodowane jest to koniecznością ułatwienia wskazania przedsiębiorcom sposobu wykonania decyzji, aby uniknąć wątpliwości co do dalszego postępowania.

Możliwość złagodzenia kary

W życie weszły zmiany w przepisach dotyczących możliwości łagodzenia kar (tzw. leniency). Chodzi o obniżenie kary albo odstąpienie od jej nałożenia za stosowanie określonej niedozwolonej praktyki w przypadku, gdy przedsiębiorca sam poinformuje prezesa UOKiK o stosowaniu danej praktyki.

Nowelizacja wprowadziła także nową instytucję tzw. leniency plus. Przewiduje ona możliwość przyznania obniżki kary dla przedsiębiorcy, który złożył wniosek leniency, nie udało mu się uzyskać odstąpienia od wymierzenia kary, lecz ujawnił organowi antymonopolowemu informację na temat innego niedozwolonego porozumienia.

Prezes UOKiK może też nakładać na osoby zarządzające działalnością przedsiębiorcy kary finansowe za naruszanie przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wprowadziły także wydłużenie okresu przedawnienia odnośnie praktyk ograniczających konkurencję z jednego roku do 5 lat.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmieniła przepisy dotyczące procedury postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.


Kancelaria Prawna Skarbiec

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl