Zmiany w rachunkowości spółek
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Zmiany w rachunkowości spółek

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości ma na celu dostosowanie polskich przepisów do wymogów prawa UE, a konkretnie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dyrektywa ta weszła w życie 19 lipca 2013 r. i daje możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro. W myśl przepisów Dyrektywy 2013/34/UE jednostkami mikro są: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (także tworzone przez nie spółki osobowe), które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech warunków:

  • suma bilansowa: 350 000 euro, czyli 1 486 380 zł;
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 euro, czyli 2 972 760 zł;
  • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10 osób.

Uproszczenia dla spółek

Wskazane wyżej spółki będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, które obejmą tylko podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ponadto zostaną zwolnione ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności pod warunkiem, że ujawnią informacje objęte obecnie sprawozdaniem finansowym, w informacjach uzupełniających do bilansu.

Jeżeli spółka skorzysta z tych uproszczeń w zakresie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.

Zastosowanie ww. uproszczeń nie będzie obowiązkowe, będzie to jedynie możliwość dla podmiotu, który spełni definicję jednostki mikro – decyzję w tej kwestii będzie podejmował organ zarządzający. Z uproszczeń i zwolnień będą wyłączone np. banki i fundusze inwestycyjne.

Projekt wprowadza do ustawy o rachunkowości nowy załącznik, który będzie określał zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.

Poszerzenie katalogu jednostek mikro

Projekt przewiduje poszerzenie katalogu jednostek mikro między innymi o:

  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wskazały równowartość w walucie polskiej nie mniejszą niż 1 200 000 euro i nie większą niż 2 000 000 euro ;
  • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego i organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.


Katalog jednostek mikro będzie miał charakter zamknięty, w celu wykluczenia niejasności w interpretacji przepisów.

Rząd przyjął omawiany projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości w marcu br. Obecnie trafił on do prac w Sejmie.


Kancelaria Prawna Skarbiec

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Będą zmiany w ustawie o rachunkowości