Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Zmiany w Kodeksie pracy korzystne dla gospodarki
http://sxc.hu/
Krajowa Izba Gospodarcza

Zmiany w Kodeksie pracy korzystne dla gospodarki

Krajowa Izba Gospodarcza ocenia pozytywnie proponowane zmiany w Kodeksie pracy, które wprowadzają 12-miesięczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy. Tym bardziej wyraża zaskoczenie stanowiskiem związków zawodowych, które są przeciwne propozycji zmian skutkujących uelastycznieniem czasu pracy.

KIG wyraża poparcie dla przyjętych przez Senat zmian w przedmiotowej nowelizacji, zgodnie z którą na pracodawcę nie nakłada się obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika zastosowany do niego zostanie ruchomy czas pracy albo jeśli ustali pracownikowi indywidualny rozkład czasu pracy.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, przy obecnym czasie spowolnienia gospodarczego zostały podjęte odpowiednie działania legislacyjne mające na celu zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz zwiększenie skali utrzymania pracowników
w zatrudnieniu. Podkreślenia wymaga, iż wielokrotnie zgłaszaliśmy postulaty o ponowne wprowadzenie elastycznego rozliczenia czasu pracy z uwagi na sprawdzony, pozytywny wpływ na gospodarkę i rynek pracy w czasie kryzysu (proponowane rozwiązania zawarte były w ustawie antykryzysowej).

Wyrażamy zaskoczenie stanowiskiem związków zawodowych, które są przeciwne propozycji zmian skutkujących uelastycznieniem czasu pracy. Związki zawodowe przeciwstawiając się nowelizacji Kodeksu pracy zawiesiły udział w pracach Komisji Trójstronnej. Mając na uwadze, iż celem projektowanych zmian w KP jest przyczynienie się do zmniejszenia ryzyka utraty pracy przez wielu pracowników, protest związkowców jest dla nas niezrozumiały
i nieracjonalny.

Związki zawodowe odnoszą się również negatywnie do powszechnego zawierania umów cywilnoprawnych (tzw. umów śmieciowych) – pragną doprowadzić do zmniejszenia ich liczby, przygotowując propozycje zmian w obowiązującym prawie. Naszym zdaniem umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) gwarantują  elastyczność i tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki – dając możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się realiów gospodarczych. Wszelka ingerencja w swobodę zawierania tychże umów i próby ich wyeliminowania z obrotu gospodarczego skutkować będą wzrostem wskaźników bezrobocia i zatrudnieniem w tzw. szarej strefie. Usztywnianie możliwości zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych jest w naszej ocenie nieuzasadnione
i niecelowe.

Podsumowując powyższe wskazać należy, iż możliwość wprowadzenia rocznego okresu rozliczeniowego znacząco ułatwi elastyczne gospodarowanie czasem pracy i przyczyni się do rozwoju firm. Oczekujemy, iż projektowane zmiany będą dla przedsiębiorców impulsem progospodarczym.

Loading Comments