Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Żłobek jest dochodowym interesem, ale duże są wymagania
http://sxc.hu/

Żłobek jest dochodowym interesem, ale duże są wymagania

Prowadzenie żłobka jest dochodowe tylko przy dużych osiedlach zamieszkałych przez młode rodziny. Nakłady inwestycyjne nie są wysokie, ale dużo jest starań i wymagań higienicznych.

W żłobku trzeba zapewnić opiekę do 10 godzin dziennie, w klubach dziecka do 5 godz. W szczególnych przypadkach opiekę można wydłużyć za dodatkową opłatą. Lokal, w którym będzie działał żłobek musi mieć minimum dwa pomieszczenia. Należy również zapewnić miejsce przeznaczone na odpoczynek dla
podopiecznych - muszą to być łóżeczka.

Prowadzenie tego typu placówki nie wymaga od przedsiębiorcy posiadania odpowiednich kwalifikacji, wykwalifikowany z całą pewnością musi być za to personel. Przedsiębiorca natomiast powinien zapewnić podopiecznym specjalne warunki higieniczne. A to wiąże się z dodatkowymi kosztami finansowymi.

Prawie jak w domu

Żłobek musi zapewnić dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Podstawą funkcjonowania takiej instytucji jest zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Obok personelu pielęgnacyjnego należy zatrudnić jeszcze personel odpowiadający za wychowanie maluchów.

Każda placówka tego typu musi być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rejestr jest jawny. Każdy ma możliwość wglądu do takiego rejestru. Wpis do niego jest dokonywany na podstawie wniosku podmiotu, który będzie chciał żłobek prowadzić. A to z kolei jest poprzedzone kontrolą warunków m.in. higienicznych, jakie zapewniać ma żłobek swoim podopiecznym.

Przede wszystkim statut

Każdy żłobek musi działać na podstawie statutu określającego w szczególności nazwę i miejsce jego prowadzenia. W dokumencie tym określone muszą być cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu
malucha. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uwzględniony musi być ich rodzaj niepełnosprawności.

Statut określa warunki przyjmowania dzieci do placówki, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie. A w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym - zwrot zapłaty. Kolejnym wymaganym dokumentem jest regulamin organizacyjny określający m. in. godziny i dni pracy placówki.

Pracą żłobka, zgodnie z prawem, kieruje dyrektor posiadający wyższe wykształcenie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Kandydat na dyrektora może mieć wykształcenie średnie, ale musi mieć pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ponadto osoba na stanowisku dyrektora musi dawać rękojmię należytej i szczególnej opieki nad maluchami.

Dyrektor nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej ani obecnie ani w przeszłości. Nie może mieć jej zawieszonej lub ograniczonej w jakimkolwiek zakresie. Nie może również być osobą skazaną za przestępstwo umyślne, ani być dłużnikiem alimentacyjnym.

Każda opiekunka może zajmować się maksymalnie ośmioma maluchami. Opieką w żłobku lub klubie dziecięcym można objąć dziecko w wieku od 20 tygodni (w żłobku) lub roku (w klubie dziecięcym) do 3 lat.

Koszty inwestycyjne i inne wydatki

W zasadzie, żłobki prowadzi się we własnym lokalu. Prawo nie zabrania jednak prowadzenia ich w wynajętym pomieszczeniu. Adaptacja pomieszczenia na żłobek wymaga wiele prac modernizacyjnych. Muszą być do tego przeznaczone, co najmniej dwa higieniczne pomieszczenia, pokryte łatwo zmywalnymi i nietoksycznymi materiałami. Koszty adaptacji lokalu o powierzchni 80 mkw. wynoszą około 60 tys. zł. Potrzebne jest specjalne dziecięce umeblowanie, w tym łóżeczka. Koszty zakupu tego typu mebli dla 20 maluchów wynoszą około 30 tys. zł.

Jeżeli zorganizujemy żłobek dla 20 maluchów, to musimy zatrudnić co najmniej 3 osoby do opieki. Muszą to być m.in.: pielęgniarki, położne, opiekunki dziecięce lub nauczyciele wychowania przedszkolnego. Koszty wynagrodzenia łącznie to około 10, 5 tys. zł (3 x 3, 5 tys.). Do tego dochodzą koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tych osób. Jest to około 3 tys. zł roczne. Do wydatków na wynagrodzenie dochodzi jeszcze pensja dyrektora – 5 tys. zł.

Koszty prowadzenia placówki (wyżywienie dzieci i personelu, opieka pielęgnacyjna i lekarska, koszty eksploatacyjne), wynoszą około 2, 5 tys. zł miesięcznie. Czynsz, w tym opłaty za prąd, gaz i wodę to około 1tys. zł.

Ile można zarobić?

Zyski nie są wygórowane, ale w zasadzie stabilne, przez co najmniej kilka lat. Ich wysokość zależy od ilości dzieci, które rodzice oddali w opiekę. Opłaty miesięczne za pobyt dziecka wynoszą od 500 zł do 1 300 zł miesięcznie. Jeżeli tą sumę pomnożymy przez 20, otrzymamy dochód brutto w wysokości od 10 tys. zł do 26tys. zł.

Żłobki mają prawo do otrzymania dotacji celowej z gminy na terenie, której jest placówka. To wpływa zdecydowanie pozytywnie na finansowy budżet żłobka. Dotacja jest wypłacana za każde dziecko do 50 proc.kosztów utrzymania dziecka. Gmina ma obowiązek wypłaty tej dotacji, na wniosek właściciela lub dyrektora żłobka. Zasady zakładania i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego regulują przepisy nowej ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235).

Koszty inwestycyjne i inne wydatki

Koszty eksploatacyjne - 60 tys. zł
Zakup wyposażenia - 30 tys. zł
Wynagrodzenia łącznie - 15, 5 tys. zł
Koszty eksploatacyjne - 2, 5 tys. zł
Czynsz i inne opłaty - 1 tys. zł
Źródło: opracowanie własne

Ile można zarobić?

Opłaty od rodziców - Od 10 tys. zł do 26 tys. zł
Dotacje gminne - Od 5 tys. zł do 13 tys. zł
Źródło: opracowanie własne

 

Portal Skarbiec.Biz
Andrzej Okrasiński

logo-portal-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także