Zbyt rozbudowana sieć zależności surowców...
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Zbyt rozbudowana sieć zależności surowców energetycznych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wysoka zmienność podyktowana jest tu więc nie tylko korelacją z innymi rynkami, ale i powiązaniem ze zmiennymi ekonomicznymi, industrialnymi oraz geopolitycznymi.

Ciągła niepewność

Relacja między podażą, a popytem surowców energetycznych, jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgle kopalne, a nawet uran, uwarunkowana jest szeregiem czynników. Z założenia można je podzielić na czynniki powiązane ze zmianami sytuacji geopolitycznej, czynniki determinujące cykle dostaw surowców, a także wpływy gospodarczo-makroekonomiczne. Na cenę tychże surowców wpływa więc tempo podejmowanej w skali globu aktywności gospodarczej, a także wskaźnik wzrostu gospodarczego w poszczególnych państwach – odbiorcach, takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Państwa te nie tylko generują znaczny odsetek światowego popytu, ale także bezpośrednio i pośrednio przesądzają o dostępności surowców, zabezpieczając odpowiedni poziom transakcji oraz posiadanych rezerw. Dodatkowo uwzględnić tu należy także nieodnawialność zasobów naturalnych, która z drugiej strony zderza się z rosnącym zapotrzebowaniem na nie. W przypadku tej zmiennej ważne są także maksymalne poziomy produkcji surowców powiązane z ograniczeniami technologicznymi, nieopłacalnością eksploatacji pewnych źródeł surowców energetycznych czy znaczne utrudnienia w zakresie ich wydobycia. Co ciekawe, o cenach poszczególnych surowców energetycznych decyduje także zapotrzebowanie i ceny innych surowców energetycznych, czy ograniczenia prawne i rozwój innych, odnawialnych źródeł energii. Co za tym idzie, o spadku popytu np. na ropę naftową czy produkty ropopochodne, decydować może wzrost zużycia gazu czy chroniące środowisko regulacje prawne zakładające określone udziały zielonej energii w całości bilansu energetycznego poszczególnych państw. Oczywiście mówiąc o cenie surowców uwzględnić należy także wydatki producentów powiązane z ochroną środowiska czy nieprzewidzianym jego skażeniem, jak np. koszty usuwania plam ropy po wycieku z tankowca czy wypłacane za jego wystąpienie odszkodowania. Cena surowców energetycznych zależy jednak także np. od kursu dolara w poszczególnych państwach, sezonowych wahań popytu czy napięć politycznych pomiędzy krajami eksportującymi i importującymi surowce, nacjonalizacji produkcji czy występowania konfliktów zbrojnych w państwach – rejonach pozyskania surowców.

Prognozowanie niewiadomej

Wskazane czynniki sprawiają, że surowce energetyczne są bardzo specyficznymi towarami – choć listę tę można by jeszcze znacznie wydłużyć. Ilość determinantów sprawia przy tym, że ich ceny charakteryzują się wysoką zmiennością w bardzo niedługich okresach. Tak znaczne wahania kursów sprawiają więc, że inwestycje w surowce energetyczne mogą przynieść ze sobą wysokie zyski, ale i znaczne straty.

Inwestowanie w surowce energetyczne nie polega oczywiście na fizycznym przetrzymywaniu określonej ilości danego surowca przez pojedynczego inwestora. Zastosowania znajdują tu jednak kontrakty terminowe i opcje giełd towarowych czy ulokowanie kapitału w akcje spółek obecnych w sektorze surowcowym. Inną opcją są także produkty strukturyzowane, a także fundusze inwestycyjne oraz hedgingowe. W Polsce dostępne są także pochodne, które stanowią połączenie z polisą ubezpieczeniową.

Niezaprzeczalne jest to, że zapotrzebowanie na surowce energetyczne jest w skali świata ogromne i nic nie wskazuje na to, by stan ten miał ulec jakiejkolwiek zmianie w możliwej do przewidzenia przyszłości. Brak jest także podstaw, aby sądzić, że zmaleje zapotrzebowanie niezwykle chłonnych rynków rozwiniętych – Stany Zjednoczone – i rozwijających się – Chiny. Niestety trudno prognozować, jak rynek cen surowców będzie kształtował się nie tyle w perspektywie pięciu kolejnych lat, ale najbliższych siedmiu dni. Co za tym idzie, inwestycje w surowce energetyczne charakteryzują się ponadprzeciętnym ryzykiem i dlatego winny być narzędziem wykorzystywanym przez inwestorów uodpornionych na wysoką zmienność, którzy doskonale zagospodarują wypracowane zyski, ale także potrafili będą poradzić sobie z ewentualnymi stratami.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rządowe propozycje podatków od wydobycia gazu i ropy mogą spowolnić inwestycje polskich firm