Zbyt rozbudowana sieć zależności surowców...
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Zbyt rozbudowana sieć zależności surowców energetycznych

Wysoka zmienność podyktowana jest tu więc nie tylko korelacją z innymi rynkami, ale i powiązaniem ze zmiennymi ekonomicznymi, industrialnymi oraz geopolitycznymi.

Ciągła niepewność

Relacja między podażą, a popytem surowców energetycznych, jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgle kopalne, a nawet uran, uwarunkowana jest szeregiem czynników. Z założenia można je podzielić na czynniki powiązane ze zmianami sytuacji geopolitycznej, czynniki determinujące cykle dostaw surowców, a także wpływy gospodarczo-makroekonomiczne. Na cenę tychże surowców wpływa więc tempo podejmowanej w skali globu aktywności gospodarczej, a także wskaźnik wzrostu gospodarczego w poszczególnych państwach – odbiorcach, takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Państwa te nie tylko generują znaczny odsetek światowego popytu, ale także bezpośrednio i pośrednio przesądzają o dostępności surowców, zabezpieczając odpowiedni poziom transakcji oraz posiadanych rezerw. Dodatkowo uwzględnić tu należy także nieodnawialność zasobów naturalnych, która z drugiej strony zderza się z rosnącym zapotrzebowaniem na nie. W przypadku tej zmiennej ważne są także maksymalne poziomy produkcji surowców powiązane z ograniczeniami technologicznymi, nieopłacalnością eksploatacji pewnych źródeł surowców energetycznych czy znaczne utrudnienia w zakresie ich wydobycia. Co ciekawe, o cenach poszczególnych surowców energetycznych decyduje także zapotrzebowanie i ceny innych surowców energetycznych, czy ograniczenia prawne i rozwój innych, odnawialnych źródeł energii. Co za tym idzie, o spadku popytu np. na ropę naftową czy produkty ropopochodne, decydować może wzrost zużycia gazu czy chroniące środowisko regulacje prawne zakładające określone udziały zielonej energii w całości bilansu energetycznego poszczególnych państw. Oczywiście mówiąc o cenie surowców uwzględnić należy także wydatki producentów powiązane z ochroną środowiska czy nieprzewidzianym jego skażeniem, jak np. koszty usuwania plam ropy po wycieku z tankowca czy wypłacane za jego wystąpienie odszkodowania. Cena surowców energetycznych zależy jednak także np. od kursu dolara w poszczególnych państwach, sezonowych wahań popytu czy napięć politycznych pomiędzy krajami eksportującymi i importującymi surowce, nacjonalizacji produkcji czy występowania konfliktów zbrojnych w państwach – rejonach pozyskania surowców.

Prognozowanie niewiadomej

Wskazane czynniki sprawiają, że surowce energetyczne są bardzo specyficznymi towarami – choć listę tę można by jeszcze znacznie wydłużyć. Ilość determinantów sprawia przy tym, że ich ceny charakteryzują się wysoką zmiennością w bardzo niedługich okresach. Tak znaczne wahania kursów sprawiają więc, że inwestycje w surowce energetyczne mogą przynieść ze sobą wysokie zyski, ale i znaczne straty.

Inwestowanie w surowce energetyczne nie polega oczywiście na fizycznym przetrzymywaniu określonej ilości danego surowca przez pojedynczego inwestora. Zastosowania znajdują tu jednak kontrakty terminowe i opcje giełd towarowych czy ulokowanie kapitału w akcje spółek obecnych w sektorze surowcowym. Inną opcją są także produkty strukturyzowane, a także fundusze inwestycyjne oraz hedgingowe. W Polsce dostępne są także pochodne, które stanowią połączenie z polisą ubezpieczeniową.

Niezaprzeczalne jest to, że zapotrzebowanie na surowce energetyczne jest w skali świata ogromne i nic nie wskazuje na to, by stan ten miał ulec jakiejkolwiek zmianie w możliwej do przewidzenia przyszłości. Brak jest także podstaw, aby sądzić, że zmaleje zapotrzebowanie niezwykle chłonnych rynków rozwiniętych – Stany Zjednoczone – i rozwijających się – Chiny. Niestety trudno prognozować, jak rynek cen surowców będzie kształtował się nie tyle w perspektywie pięciu kolejnych lat, ale najbliższych siedmiu dni. Co za tym idzie, inwestycje w surowce energetyczne charakteryzują się ponadprzeciętnym ryzykiem i dlatego winny być narzędziem wykorzystywanym przez inwestorów uodpornionych na wysoką zmienność, którzy doskonale zagospodarują wypracowane zyski, ale także potrafili będą poradzić sobie z ewentualnymi stratami.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także